Text copied!
CopyCompare
Mbumbukiam-qa Manqat Mbomambaqape - Ruth

Ruth 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Khøuwa nøme, Naomi Lut gumbo-ein, “Sǽ-pakha. No anganeam é-bataqa-omét. Yaq qo mbomambá tøneyagé.
2Qo mòqote-qatéq. Boaz, tegi sasai mbasønakheis namba qoqote-sasaitat, ndego nigí angana-gé ezoqám. Nqáe! Nqægo lova ndego bali nanga ndø̀-evemét, bali nanga tøkuza manqei-te.
3Ndakin āv qoqotégó nqǽgo: Vø̀khæ-khakuám. Tae et sisip mbomambaqape qógé, neka ndabua eqeieqei voqó-uzām. Yaq teqa bali nanga tøkuza manqei-té qonǿqáv. Geté Boaz beqàme᷄kh. Ndego lou loge ùni bembøe-navøém.
4Yaq ndego temøbuv, qo ùnime꞉-omét, ma te꞉buv ndøgo. Yaq venanqei tebuvit ndøgo, qo toqonǿqáv ndøgo, teqa ndabua khafuvam nonqo voqombó-onqā, teqa zenda tokhotapak-te, sasa qóbūv. Yaq manqat ndǿgo, tenøqá-eín, qo ande gekha matev me qógō.”
5Yaq Lut nqanek manqat gu-ewag, gundu-ein, “Qanimáv. No matev ndæ̀matanám, av qonømbe-manqatat ndægo.”
6Yaq ta lova ndøgo, ndugu tunøwáv ndǿgo, bali nanga tøkuza manqei-te, yaq manqat ate ndægo vømbōpaev, av zakhapuka-pakha gumøndæ-ein.
7Yaq Boaz lou gumulog ndøgo, khanakhanakh gendap, yaq bali nanga møvøza avønin-té segebúv. Yaq venanqei gebuvat ndøgo, Lut até gundigu, aiyav-tē gunøwāv, Boaz-qa ndabua khafuvam nonqo vø̄-onqa, sa zenda tokhotapak-te ndøgo, sasa ndøbuv, teqa zenda tokhotapak qame-vavøem.
8Ande āv lova u mbá ndægó, Boaz tènesuzám. Yaq ma ge꞉qambun, nqova mbondáf. Áe, teqa zenda tokhotapak vavap-te sævam gubuvam.
9Yaq gumbobevap, “Qo gekha ezoqâm?” Yaq gundu-ein, “No Lút. No ezoqam khapúmbá. No andé qogú sasai mbasønakám. Qoqa ndabua khafuvam nonqo, ov-qase nandav, no qonǿkhafuí. Yaq no tàbate-nøtén, av nqægo, qonǿ-kewagát. Zapa ndǿgo, qo nogé anganeam-pakha-gé ekeza ezoqám. No ambá qonøkeɨ́n.”
10Yaq Boaz gumbo-ein, “Sǽ-pakha. Yawe ndø̀goát qo namba. Qo qakhapuka-pakha matev qaniqanimáv qoqombo-goam. Geté matev ndakin ndoqo-matønumit, qo no-te tøke-qa qoqotøndoqav, ndøgo mø̀ndøløvú qoqa matev mbomømboma ate ndægo, qoqo-matønumam. Angana ndakinak kopoáv ngiyage. Nøme gigiap kopoav ezoqám neka nøme gigiap-av ezoqám. Geté qo matavapøteáv av nqægo, ‘No anganeam ndakinak sǣndāf.’
11Sǽ-pakha. Qo møe ndø̀go᷄. Gekha manqāt ndøgo, qo toqonø-ein, sǽmatanám. Ezoqa ate ngi꞉gu, nqanek vemiav-te ngiyage, mø̀ndæzøtéz, qo sævam matev mbomambaqapú.
12Unimanqatín. No qogé anganeam-pakha-gé ekeza ezoqám. No yà bataqa-keogé. Geté ezoqa nøme ndêgó, ndego uni qoge qøivis-pakha-ge ekeza ezoqam. Ndego bàmbokho-beváp.
13Até vøkhægót nqanek, nqægo lova. Yaq qanaqanus sizíqeivím, andé gekha matev me petéfakhān, penømakhaya. Ndego tømbopoe teqakɨ, ság, beqakɨ́. Geté ndego tømbøeqasi, kopømbá. No Yawe-qá bugug-té qataqambø-manqaté, no ndæ̀qakɨ́, ndego poeveav tøgoat. Até vøkhæbuvít nqanek, atema qanaqanus.”
14Yaq Lut Boaz-qá zenda tokhotapak-té gubuvát, atema vøndōnqoe. Geté agé paveateáv. Até gupøistám. Yaq é-møndosuzám. Ezoqa bøi vizu møe ndøgó. Zapa ndǿgo, Boaz āv gumbøe-eín nqǽgo, “Ezoqa nøme betezø̀te᷄z av nqægo, sævam mø̀ndøgoām, no namba, nqanek bali nanga tøkuza manqei-te.”
15Yaq Boaz Lut manqat nøme gumbo-ein, “Qakeza ndabua nøme nandav, nqanqa-te nandaqambovi꞉, vøkhofá. Qóvøndáz.” Yaq Lut ndabua vø̄vøndaz. Yaq Boaz até gendego, bali nanga vømbø̄e-qoutaz. Kopoáv gumbøeqoutaz, ndabua até vømømbō-qoqovøem. Taqa viniv andé áv 20 kilogrém ndægó. Yaq Boaz Lut bali nanga kawa-té gumbøezáv, Lut vø̄wav, yaq ndego ekeza vemiav-te sasa ndøqavan.
16Yaq Lut zakhapuka-pakha-te guqavan, zakhapuka-pakha āv gumbøebeváp nqǽgo, “Sǽ-pakha. Matev áv khaqambé-fakhan?” Yaq Lut emanqat ate ndægo vømbø̄e-votot, av Boaz matev qaniqanimav gumbøe-matanam.
17Yaq manqat nøme gundu-ein, “Nginik bali nanga-qape Boaz nø-etoám. Ndego āv genømbe-eín nqǽgo, ‘Qo qakhapuka-pakha-te zenda-zenda mba ndøqàva᷄q.’”
18Yaq Naomi gundu-ein, “Sǽ-pakha. Sizió-kewagét, andé gekha matev me ndǿfakhān. Ndego Boaz pusa naqanøká gétayák. Matev unimé꞉gó, nqægo khøuwa.”