Text copied!
CopyCompare
Ana-Maṉngulg Ana-Wubiba -- Anu-gadhuwa Ana-lhaawu - Ruth

Ruth 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anubani-wala, ngu-yamijgaa nga-Naomi ngarra-Ruth-guy, “Banu-waṉagana nagang naaṉnginaaj marri mijburrayung. Ba-wurrij-maaḻang. Aniiyn-mamaaḻang ngaya nganu-lhangarrmang, wa-dhangarrmang naaṉnginaaj.
2Nagang numbardhangi warruburru warra-miyn.ngaḻaynji-rruj yigaj, na-Boaz-duj nigawi-nyinyung waanaanuynjungina-rruj. Naalgur-nyung ngayawi-nyinyung na-guḻgu naadagu. Baawanggina aḏaba,” nu-yamijgayn. “Nga yimbaj ana-miyn.ngu anudanu, anggu-lhanguyn-bayamani-maynji ana-wirrig, bagu warruburru warra-waḻya-waḻya wunaa-ba-bardhii-yinyung amburru-burraa wubani waanuynjungina-rruj. Amburru-buyana wudhanguyn-mirri, amburru-waṉbina. Arra-wuyana amburru-warrganjii anu-ḏal. Anggu-warra-wuyana yuuguni anu-dhabag. Na-Boaz bagu nigaayunggaj ani-burraa.
3“Nagang aadanu ba-ngambina marri bawu-burrang arrawuyn-mamaaḻang-jinyung, marri yaaḻi-mamaaḻang mana-yaaḻi ba-yabiyn. Ba-yaarri buguni, yagu yagi nuṉḏumi ana-warubaj. Yagi ni-marrbuy-mi nagang anubagu. Banu-lhaṉḏii na-Boaz ani-nguyii a-marrya, marri ani-waḻ-nguyii.
4Banu-nayii ajiga-rruj anubani ani-murrgulhangang. Banu-nayii-wugij ani-yingang. Marri bani-yung, ba-yaarri nigawi-wuy. Niga ani-mun-gambamadhina yaaḻi-mirri, ni-mawuraadi yamba. Ba-yaarri nga bagu banu-mun-garrayang, bamaarrayang mana-yaaḻi nigawi-wala ana-mun, nga ba-murrgulhang bagu nigawi-rruj a-mun-duj. Niga ani-magang anubani-yung yangi baaṉbina.” Dani-yung ngi-yamayn.
5Nga ngu-yambalmayn ngarra-Ruth, “Yii, danila-yung-galawaj nganggaṉbini, anubani nimba-magaa-yinyung,” ngi-yamayn.
6Ngi-yanggi ngarra-Ruth wubani wurraarra-ngu-burraa-wuy ana-barley. Nga bagu wubanila-yung-galawaj ngu-yamijgaa ngarrubagi nga-rangan.ngarri-yung, wubanila-yung-galawaj ngi-waṉbini.
7Na-Boaz aḏaba ni-ngunu-nguni marri ni-waḻ-nguni, nga ni-waḻarrang, ni-wurrij-gaḻaaḻarrangi naagi-yung. Anubani wu-muṉḏugini-rruj a-barley, nga bagu ni-yingayn aḏaba. Ngarra-Ruth aḏaba ngi-yanggi midaarrgaj. Nga ngunu-mun-garrayang, nga ngi-murrgulhi a-mun-baj.
8Miyn.giyn.gurarra ni-marayanggiyn, nga ni-wiḻibiḻingiyn, nga bagu ngu-nayn, ngi-murrgulhi maṉinyung a-mun-duj!
9“Yangi-nyung nagang aadanu?” ngu-yandhawiwayn. “Ngaya anaani ngaya-waj Ruth, yiwanggu-nyung,” ngi-yamayn. “Numbaambamadhang, bama-jarrmayarrmijgang mana-mangudhig ama-yaaḻi. Nimba-rangarrii ngaya. Nagang yamba naalgurmaynji, nimba-rangarrii-yinyung.” Dani-yung ngi-yamayn.
10Nigaayung ni-yamayn, “Maṉinyung, niga na-Yawei aniigajij-majgana nagang. Maaḻamburrg nagang nunggaṉbini ngarrubagi-wuy nga-rangan.ngarraaj-guy. Yagu nundaambaḻaman-bindiyung aḏaba, waari yamba banu-lhangarrmang wulmurrinyung, niimbalal yagu niimbalalari, naaṉnginaaj.
11“Nga yagi nu-ngu-ḏirrngawi. Warraarrawindi-lhangu wurru-marrbuy anaani ana-lhal, nundaambaḻaman nagang. Anubani nimba-yandhawiwaa-yinyung, ngaya nganggaṉbina, ngunu-rangarrii nagang.
12Ngubindi, ngaya naalgurmaynji yagu naalgur-yung nubagi naaynbajung nubagi ni-ragaana-yinyung. Nganu-yandhawiwana wurrugu ana-wulhu-wulhurr.
13Ba-burraa yaaji murrubu anggu-ḻaḻmang ana-ngamugijgaj. Ani-rangarrii-maynji, anubani ambaḻaman. Yagi-maynji nini-rangarri, ngaya anaani ngunu-lhalamayana, na-Yawei-maynji ani-wiri, ngaya wa-rangarrii nga waa-gaṉbina aniijiijung, anaarrawindi-lhangu. Ba-murrgulhaa-wugij, murrubu anggaa-ḻaḻmang ngamugijgaj.” Dani-yung ni-yamayn na-Boaz.
14Bagu ngi-murrgulhi-wugij a-mun-duj, murrubu waa-ḻaḻmayn. Waari-waj ngarraaḻirr angi-waḻirr-ḻaḻagini, waangamudangi-waj, na-Boaz ni-ḻaḻagiiyn. Nga ni-yamayn, “Ba-yaarri, yagi yamba anaaji warra-wurruj yagi wurru-marrbuy-mi.
15Bama-yarrijgiyn maadamu nuynjabina-yinyung marri bama-waṉagang yaaji.” Dani-yung ni-yamayn. Nga ngima-waṉagaa marri ngu-yayn, ngaa-ḏarrjangi 20 ana-kilogram, ngaa-ḏarrjangi-yinyung ana-barley. Ngi-warraabaabaa ama-yaaḻi-wuy. Ngu-maṉmangi, wini-ḻaḻagaa-yinyung nga ngi-waj-barrgaay aḏaba ngi-yanggi.
16Ngi-yanggi nga-rangan.ngarri-yung-guy. “Nuynjaminggarrina, ngan.ngalhaa,” ngi-yamayn. Nga ngarrubagi ngarra-Ruth ngu-magaa yangi anubani ni-waṉbini na-Boaz ngigawi-wuy.
17Nga ngi-yamayn, “Ngani-warriini anaani ana-barley marri ngani-yamijgayn, ‘Yagi nu-mara-mamar-mi ngaadagi nga-rangan.ngarraj-guy. Anaani ana-barley ngunuuyii ba-waṉagana.’” Dani-yung ngi-yamayn.
18Nga ngigaayung ngarra-Naomi ngi-yamayn, “Yagi wurrugu numbaaḻwaḻ-gi wurrugurrij-bugij. Wurrugu nu-marrbuy-mang anggiijaminggarrina. Yagi ni-yanga-yangi. Ambani-yambina, warruburru-wuy warra-waḻya-waḻya-wuy. Ambuu-yambiynjina wurrugu, ambirri-maṉdhii ana-lhaawu, anaani ana-yimbaj.” Dani-yung ngi-yamayn.