Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma bĩni bò ma làka a foro kú gukea doro, ama mádi a bĩnilɛ gbànↄ pɛ́tɛpɛtɛ gĩaro. Kũ Sambala kũ Tobiao kũ Larubu buri Gɛsɛmuo kũ ma ibɛrɛ kparanↄ a baaruu mà,
2Sambala kũ Gɛsɛmu pìio lɛ́gbãzã kɛ̀mɛnɛ ò pì mà mↄ́ mà dańlɛ Onↄ guvutɛ lakutu ke gũn. Yã vãnin òtɛn wɛtɛ kũmao.
3Ma gbɛ̃nↄ zĩ̀ḿma ma pì: Matɛn zĩ zↄ̃kↄ̃ kɛmɛ, mani le mà suro. Mani le mà zĩ pì tón mà su á kĩnaaro.
4Ò lɛ́gbãzã pìi kɛ̀mɛnɛ gɛ̃̀n siikↄ̃, akũ ma yã mɛ̀n do pìi sìńla.
5A gɛ̃̀n sↄↄrode Sambala a ìba ke zĩ̀ma. À takada kũ òdi kãni'ↄ naaro kũna.
6Ò kɛ̃̀ takada pìi gũn ò pì: O yãke mà burinↄ kĩnaa, akũ Gɛsɛmu pì yãpuramɛ. À pì mↄkↄ̃n kũ Yuda kparanↄ a zɛo à bo kína yã kpɛmɛ. Abire yãin átɛn bĩni pì bo. Ò pì dↄ ń ye ǹ gↄ̃ Yudanↄ kína ũmɛ,
7akũ n annabinↄ dìtɛ ò o Yurusalɛmu, mↄkↄ̃mmɛ ń kína ũ. Kína ni yã pì ma. A yã mɛ́ à tò ǹ mↄ́ ò lɛ́ kpákũsũ.
8Akũ ma lɛ́gbãzã kɛ̀nɛ ma pì: Yã kũ ntɛn o kunlo. Mↄkↄ̃mmɛ n yã pìi ò n zĩdaa.
9Ń pínki ò ye vĩna ma kũ ò pì, ó ↄ ni gↄ̃ dↄwáimɛ, óni le ò zĩ pì lákaro. Ma Luda, ǹ ma ↄ gba gbãna.
10Ma gɛ Delaya nɛ́ Semaya, Mɛtabɛli daikore bɛa, zaakũ à a zĩda yĩ̀ a kpɛ́n. À pì: Ò dakarɛ Luda kpɛ́n ò a gbà taólɛ, zaakũ gbɛ̃nↄ tɛn su n dɛmɛ. Oni su ò n dɛ gwãanimɛ.
11Akũ ma pì: Ma taka dì bàa sí yá? Ma taka ni fↄ̃ à gɛ́ utɛ Luda kpɛ́n ma zĩda surabana yãi yá? Mani gɛ́ro.
12Má dↄ̃ ma zĩdaa a yã pì dí bo Luda kĩnaaro. À annabikɛyã pìi ò ma yã musu kũ Tobia kũ Sambalao fĩnaa bònɛ yãimɛ.
13À fĩnaa bònɛ de vĩna le à ma kũ mà durunna kɛ mà gɛ́ gwe, gbasa ò ma tↄ́ yaka ò ma sↄ̃sↄ̃.
14Ma Luda, Tobia kũ Sambalao yãkɛnaa pì gↄ̃ dↄngu. Nↄgbɛ̃ annabi Nↄadia yã gↄ̃ dↄngu dↄ kũ annabi kpara kũ ò ye vĩna ma kũnↄ.
15Gↄrↄ bupla akuri awɛɛpla gbɛra ò bĩni pìi làka Ɛlulu mↄ gↄrↄ baraasↄↄrodea.
16Kũ ó ibɛrɛnↄ a baaruu mà akũsↄ̃ buri kũ ò likanawáinↄ wɛ́ sìalɛ, ń kã gà ò dↄ̃̀ sà kũ o zĩ pìi kɛ̀ kũ ó Luda gbãnao.
17Gↄrↄ birea Yudanↄ kínɛnↄ tɛn takada kpãzã Tobianɛ dasi, akũsↄ̃ Tobia pì tɛn kpãzãńnɛ.
18Yudanↄ yã yĩ̀ kãao dasi, zaakũ Ara nɛ́ Sɛkaniamɛ a anzure ũ akũsↄ̃ Bɛrɛkia nɛ́ Mɛsulamu mɛ́ à Tobia nɛ́ Yoanana anzure ũ.

19Òdi a sáabu kpá ma wára dↄ, akũ òdi ɛra ò ma yã babanɛ. Tobia pì takadanↄ kpã̀zãmɛnɛ dↄ de vĩna le à ma kũ.