Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, Hina Gode da Nowa:ma amane sia:i, “Di amola dia sosogo fi huluane, amo dusagai bagade amoga golili sa:ima. Bai waha esalebe fi amo ganodini, Na da di fawane hahawane ba:i.
2Ohe fi hisu hisu liligi ledo hamedei amo gawali amola aseme amo fesuale agoane dusagai ganodini oule masa. Amola liligi ledo gala amo gawali amola aseme aduna aduna fawane oule masa.
3Amola sio fi hisu hisu mae bogole osobo bagadega esaloma:ne, amo fesuale gawali amola aseme dusagai ganodini oule masa.
4Eso fesuale aligili, Na da gibu bagade osobo bagadega iasimu. Gibu da eso 40 amola gasi 40 sa:imu. Amoga na da esalebe liligi huluane Na hamoi, amo huluane osobo bagadega mugululi fasimu.
5Nowa: da Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi huluane hamoi.
6Hano bagade da osobo bagadega doaga:loba, Nowa: da ode 600 agoane ba:i.
7Amola Nowa:, ea manolali, ea uda amola ea mano ilia uda da hano bagade fisimusa:, dusagai ganodini fila heda:i.
8Ledo hamedei ohe fi amola ledo gala liligi aduna aduna, sio fi, osoboa sugi ahoasu liligi,
9gawali amola aseme amo huluane Nowa:ma misini, dusagai ganodini fila heda:i. Gode da Nowa:ma hamoma:ne sia:i, amo defele hamoi dagoi ba:i.
10Amola eso fesuale aligili galu, hano bagade da moi bagadega doaga:i.
11Nowa: da ode 600 esalu. Amo ode ganodini, oubi ageyadu amola eso 17 - amo esoga, hano osobo hagudu dialu amo da fudagala:i amola mu amo ganodini gibu ea logo ga:su da fudagala:le, doasi dagoi.
12Eso 40 amola gasi 40 amoga gibu da osobo bagadega sa:i.
13Amo esoga, Nowa: amola egefe udiana Sieme, Ha:me amola Ya:ifede, ea uda amola egefe ilia uda huluane da dusagaiga fila heda:i.
14Ilia da ohe fi hisu hisu, lai gebo amola sigua amola sania fi ilia osoboga sugi ahoa, amola sio fi huluane ilia da ougiga hagili ahoabe, amo huluane ilia da ganodini oule asi.
15Gawali, aseme amola esalebe liligi huluane da mifo laha, amo huluane da Nowa:ma misini, dusagaiga fila heda:i.
16Ohe fi da ganodini ahoa amo huluane da gawali, aseme amola esalebe liligi huluanedafa, Gode da Nowa:ma sia:i amo defele. Amalalu, Nowa: da ganodini asi amola Gode da dusagai logo ga:si dagoi.
17Gibu bagade da osobo bagadega sa:ili, eso 40 amanega dalu. Hano da leda:le, dusagai gaguia gadole bila sedagawane gado heda:i.
18Hano da bagade hamoi amola bagade heda:i. Dusagai da hano da:iya mae magufale lalu.

19Hano da bagade heda:le, goumi huluane mu haguduga dialu da dedeboi dagoi ba:i.
20Hano bagade heda:le, goumi huluane dedebole, bu 7 mida agoane heda:i.
21Osobo bagadega esalebe liligi huluane, amo lai gebo, sogega esalu ohe fi, sio fi amola dunu fi huluane da bogogia:i dagoi.
22Liligi huluane da hafoga:i osobo bagadega esalu amola mifo lasu,, amo huluane da bogogia:i dagoi.
23Osobo bagadega esalebe liligi huluane da fadegale fasi dagoi ba:i. Dunu, ohe fi, osoboga sugi ahoasu liligi amola sio fi osobo bagadega hame ba:i. Be Nowa: hi fawane amola ea sosogo fi dusagai ganodini esalu, ilia fawane esalebe ba:i.
24Hano bagade da osobo bagade dedeboi dialu eso 150 agoane dialebe ba:i.