Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A:ibala:me idua Selai da ema mano hame lai. E da aligime esalu. Be Idibidi hawa: hamosu a:fini ea dio amo Ha:iga da Selai ea fidisu esalu.
2Amaiba:le Selai da A:bala:mema amane sia:i, “Hina Gode da hamobeba:le, na da mano lamu hamedei. Di amola na hawa: hamosu a:fini gilisili golama. Amo hou hamobeba:le, na da mano lamu.” A:ibala:me da Selai ea sia: da defea dawa:i.
3Amaiba:le, A:ibala:me da Ga:ina:ne soge ganodini ode 10 esalu, Selai da ea Idibidi hawa: hamosu a:fini amo Ha:iga amo A:ibala:me ema doaga:ma:ne, ema i dagoi.
4E da Ha:iga amola gilisili golale, Ha:iga da mano lale abula agui ba:i. Ha:iga da ea abula agui dawa:beba:le, hidale ea hina Selai amo higale ba:i.
5Amalalu, Selai da A:ibala:mema amane sia:i, “Di fawane da wadela:le hamobeba:le, na da se naba. Na da na hawa: hamosu a:fini dima i dagoi. Amola wali e da abula agui amo dawa:beba:le, nama higasa. Hina Gode Hifawane da sia:mu. Na hou da defeala: o dia hou da defeala:? Na hihi gala mabu.”
6A:ibala:me da bu adole i, “Defea! Dia hawa: hamosu a:fini da dia lobo ganodini gagui. Dia hanaiga ema hamoma.” Amalalu, Selai da Ha:igama se iasu. Ha:iga da se nababeba:le, hobea:i.
7Hobeale, e da gu hano amo logo gadenene galu doaga:i. Amoga, a:igele dunu da ema misi.
8E da Ha:igama amane sia:i, “Ha:iga! Selai ea hawa: hamosu a:fini! Di da habidili misibala:? Amola habidili masa:bela:?” Ha:iga da bu adole i, “Na da na ouligisu Selai amo yolesimusa: hobealala.”
9Hina Gode Ea a:igele dunu da Ha:igama amane sia:i, “Dia hinama buhagili, ea sia: noga:le nabima!”
10E eno amane sia:i, “Na da dia mano fi bagadedafa hamomu. Amaiba:le, ilia idimu defei da hamedei agoane ba:mu.”
11Hina Gode Ea a:igele dunu da eno ema amane sia:i, “Dia hagomo ganodini da mano esala. Di da dunu mano lalelegemu. Hina Gode da dia se nabasu nababeba:le, di da ema Isiama:ile dio asulima.
12E da nimi dougi defele ba:mu. E da dunu huluane ilima ha lai ba:mu. Amola dunu huluane da ema ha lai ba:mu. E da eaeya huluane ilima ha laiwane ba:mu.”
13Ha:iga da Hina Godema eno dio asuli. E amane sia:i, “Di da ‘Gode na Ba:lala’. Na da wali ‘Gode na Ba:lala’, amo ba:i dagoi.”
14Amaiba:le, hano nasu amo da Ga:idisie amola Bilede dogoa diala-amoma ilia dio sia:sa amo. “Esalebe Hina Gode E da na ba:lala amo Ea Hano.”
15Amalalu, Ha:iga da A:ibala:mema dunu mano lalelegei. A:ibala:me da amo mano e lai ema Isiama:ile dio asuli.
16Ha:iga da A:ibala:mema mano i, amo esoga A:ibala:me ea lalelegele ode esalu defei da 86 galu.