Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amaiba:le, Aisage da Ya:igobe misa:ne sia:i. E da ema hahawane dogolegele sia:i. E amane sia:i, “Di da Ga:ina:ne a:fini mae lama!
2Be di da Mesoubouda:imia soge amo dia aowa Bediuele ea soge amoga masa. Amogai, di da dia daiya La:iba:ne, amo ea uda mano afae lama.
3Gode Bagadedafa da dia lasu hou hahawane dogolegele hamomu amola dima mano bagohame imunu da defea. Amasea, di da fifi asi gala bagohame ilima ada agoane ba:mu da defea.
4Gode da A:ibalaha:me hahawane dogolegele fidi dagoi. Amo defele, E da di amola digaga fi dilima hahawane dogolegele fidimu da defea. Dia wali esalebe soge amo Gode da A:ibalaha:mema i, amo soge di lamu da defea.”
5Amalalu, Aisage da Ya:igobe amo Mesoubouda:imia sogega asunasi. E da La:iba:nema asunasi. La:iba:ne da Bediuele (A:ila:mia dunu) amo ea mano esalu. E da Lebega (Ya:igobe amola Iso ame) amo ea ola.
6Aisage da Ya:igobema hahawane dogolegele sia:i, amola Badane Alame amoga uda lamusa: asunasi, amo huluane Iso da nabi dagoi. E eno amane nabi amo Aisage da Ya:igobema amane sia:i, “Ga:ina:ne uda maedafa lama.”
7Ya:igobe da ada amola ame ela sia: nababeba:le, Badane Alame sogega asi dagoi, amo amola e da ba:i.
8Amanoba, e da ea ada da Ga:ina:ne uda hahawane hame ba:i amo dawa:i galu.
9Amaiba:le, e da Isiama:ile (A:ibalaha:me ea mano) ema asili, amola Ma:ihala:de (Niba:iode ea dalusi) amo lai dagoi. Ma:ihala:de da Isiama:ile ea idiwi galu.
10Ya:igobe da Biasiba moilai yolesili, Halane moilaiga doaga:musa: asi.
11Eso dabe, daeya, e da sogebi afae doaga:le, gele afae lale, busafugulu hamone, gola midi.
12E simasia ba:i. E fa:gu bagade, osoboga bugila dalebe ba:i. Fa:gu ea banuguma, Hebene muagado doaga:i. Gode Ea a:igele dunu bagohame fa:guba:le gado heda:lebe amola gudu dalebe ba:i.
13Amalalu, e da Hina Gode ema dafulili lelebe ba:i. Hina Gode da Ya:igobema amane sia:, “Na da dia ada A:ibalaha:me ea Gode, amola Aisage ea Gode. Dia gola midi soge na digili imunu.
14Dia mano ilia da osobo ea su idi defele agoane heda:mu. Dia fi ilia da soge guma:goe amola gusugoe, ga (south) amola ga (north) amo huluane nabamu. Na da dia fi amo ganodini hawa: hamosea, dunu fifi asi gala huluane da hahawane dogolegesu bagade ba:mu.
15Mae gogolema! Dilia da habidili ahoasea, Na amola da di gaga:musa: oule masunu. Fa:nowane Na da di amo sogega bu oule misunu. Na da di mae yolesili, Na ilegele sia:i liligi huluane didili hamomu.”
16Ya:igobe da bu nedigili amane sia:i, “Dafawane! Hina Gode da gui soge ganodini esala. E da guiguda: esala, be na da hame dawa:i galu.”
17E da bagade beda:i galu amola amane sia:i, “Amo soge ganodini na da bagade beda:i. Amo da Gode Ea diasu. Dafawane! Amo da Hebene heda:su logo holei gala.”
18Golale hahabe, Ya:igobe da wa:legadole, gele ea busafugului amo lale, Godema dawa:ma:ne wanonesi. E da amo gele wanonesisu Godema modale ligiagama:ne, amo da:iya olife susuligi sogadigi.

19Amo sogebiga e da Bedele dio asuli. (Moilai amo sogebi galu da musa: Luse)
20Amalalu, Ya:igobe da Godema amane ilegele sia:i, “Dafawane! Di da na masunu logo noga:le ouligisia, amola na ha:i manu amola na abula nama iasea,
21amola na da hahawane na ada diasuga bu doaga:sea, Di da na Godedafa esaloma:ne, na da ilegesa.
22Amo wanonesisu na Dima dawa:digima:ne bugi da Dima nodone sia:ne gadosu sogebi agoane. Amola Dia nama iasu liligi na da nabuane momogili, afadafa Dima bu imunu.”