Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu mu amola osobo bagade, amo da liligi gilisisu bagadedafa, amo huluane da hahamoi dagoi ba:i.
2Eso fesu da doaga:beba:le, Gode da Ea hahamoi huluane dagobe ba:i. Amaiba:le, E da eso fesu amoga hawa: hamosu yolesili, helefi.
3Amola Gode da eso fesu amoma hahawane dogolegema:ne sia:i, amola amo eso E da eso eno amoga afafane. E da Ea hawa: hamonanu, eso fesu amoga helefibiba:le, eso fesu afafane, hadigi eso modale ligiagai.
4Osobo bagade amola mu liligi huluane da agoane hamoi. Be Hina Gode da osobo amola mu degabo hahamonanu,
5fage da sono hame heda:iba:le, ifa amola gisi, da hame ba:i. Bai amo esoha E da gibu hame iasi galu. Amola osobo dogoma:ne, ouligisu dunu da hame ba:i.
6Be hano amo da osobo hagudu galu, amo da heda:le, osoboba:le ai ahoasu.
7Amalalu, Hina Gode da osobo lale, dunu hamoi. Amo dunu ea mi amoga E da mifo i. Amalalu, dunu da esalebe ba:i.
8Amalalu, gusu soge amo ganodini, amo da Idini soge, Hina Gode da ifabi bugi. Gode da dunu Ea hamoi, amo ifabi ganodini asunasi.
9Amo ifabi ganodini, Gode da ifa ida:iwane amo da fage ida:iwane legesa, amo osea:idafa ifabi ganodini bugi. Ifabi dogoa amogai da mae bogole Fifi Ahoanusu ifa amola ifa eno da ea fage nasea dunuma noga:i hou amola wadela:i hou amo afafane dawa:digisu olelesu, amo ifa aduna lelebe ba:i.
10Idini soge amo ganodini hano afadafa ba:i. Amo hano da bugi liligi amoma hano iasu. Idini soge yolesili, amo hano da adimi hamone, bu hano biyaduyale hamoi.
11Hano age amo ea dio da Bisone. Amo hano da Hafila soge amo ganodini ahoa.
12(Amo soge ganodini da gouli ida:iwane gala, gabusiga: manoma amola igi ida:iwane gala.)
13Hano ageyadu ea dio da Gihone. Amo hano da Guse soge amo ganodini ahoa.
14Hano osoda ea dio da Daigalisi. Amo da Asilia soge gusu la:ididili ahoa. Hano biyadu amo ea dio da Iufala:idisi.
15Amalalu, Hina Gode da dunu amo Idini Ifabi amo ea osobo dogoma:ne amola sosodo ouligima:ne asunasi.
16Gode da dunuma amane hamoma:ne sia:i, “Ifa huluane ifabi ganodini bugi amo fage faili manu da defea.
17Be ifa afadafa fawane amo ifa da hou da noga:i o wadela:i amo dawa:digisu iaha, amo ifa fage nasea, di da amo esohaga bogomu.”
18Amalalu, Hina Gode da amane sia:i, “Dunu hisu da esalumu da defea hame galebe. Na da na:iyado dunu e fidima:ne hamomu.”

19Amola Gode da osobo gasa:le, ganumugini, ohe fi amola sio fi hahamoi. Amalalu, E da amo fi huluane, dunu da ilima dio asulima:ne, oule misi. A:da:me da ilima dio asuliba:le, ilia da amo dio lai dagoi.
20Amaiba:le, A:da:me da lai gebo amola sio fi amola ohe fi huluane ilima dio asuli. Be A:da:me fidima:ne, na:iyado fidisu dunu defele afae da hame ba:i.
21Amaiba:le, Hina Gode hamobeba:le, A:da:me da golai nanabunina asi dialoba, Gode da ea didifi afadafa gulalelale, hu amola bu madelagili gilisi dagoi ba:i.
22Gode da dunu ea didifi gulale, amoga uda hamone, ema oule misi.
23Amalalu, dunu da amane sia:i, “Defea! Wali na fi dunu eno da esala. Ea gasa da na gasa amoga lai, amola ea hu da na hu amoga lai. E da dunu amoga lalegaiba:le, ea dio da ‘uda’.”
24Amaiba:le, dunu da ea ada amola ea ame yolesili, ea udama madelagili hu afadafa hamosa.
25Dunu amola uda ela da da:i nabado ba:i. Be ela da hame gogosia:i.