Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Musa: hemonega, bisili esoga, Gode da mu amola osobo bagade degabo hahamoi.
2Osobo bagade da liligi hame galu. Hano gafululi hamonana fawane amo gasi dunasi ganodini ba:i. Gode Ea A:silibu da hano dabua gadodidi lalalu.
3Amalalu, Gode E amane sia:i, “Hadigi misa.” Ea sia:beba:le, hadigi misi dagoi.
4Gode da hadigi amo hahawane ba:i. Amalalu, E da hadigi amola gasi dunasi afafai.
5Hadigi amoma E da “eso” dio asuli. Gasi dunasi amoma E da “gasi” dio asuli. Daeya asili, hahabe doaga:i, amo eso age da baligi dagoi ba:i.
6Amalalu, Gode da hamoma:ne sia:beba:le, hisi sogebi amo hano amoga gududili amola hano gadodili amo afafama:ne misi. Hisi sogebi amoma E da ‘mu’ dio asuli. Daeya asili hahabe doaga:i, amo eso ageyadu da baligi dagoi ba:i.
9Amalalu, Gode E amane hamoma:ne sia:i, “Hano amo mu hagudu gala amo gilisili, osobo hafoga:i ba:ma:ne misa!” E amane sia:beba:le, osobo da ba:i dagoi.
10Osobo hafoga:i amoma Gode da ‘Osobo’ dio asuli. Amola hano gilisi amoma E da ‘Hano Wayabo Bagade’ dio asuli. Gode da Ea hamoi da noga:idafa ba:i.
11Amalalu, Gode da amane hamoma:ne sia:i, “Osobo amoga ifa amola gisi heda:ma. Ifa amola gisi ilia aligi hou defele dulu amola fage legema:ne heda:ma:ma!” Amalalu, Gode Ea hamoma:ne sia:i defele ba:i.
12Gisi amo ilia aligi defele fage legei amola ifa amo ilia aligi defele dulu (amo ganodini fage ba:i) legei da osoboga heda:i. Gode da Ea hamoi noga:idafa ba:i.
13Daeya asili, hahabe doaga:i, amo eso osoda da baligi dagoi ba:i.
14Amola Gode E amane hamoma:ne sia:i, “Mu amoga, gamali amo da gasi amola eso afafamusa:, eso, ode, anegagi oubi amola gibu dasu oubi, amo huluanema defei dawa:ma:ne, gamali misa!
15Gamali da mu amoga nenanebeba:le, osobo bagadega hadigi imunu galebe.” Amo hamoma:ne sia:beba:le, gamali ba:i.
16Gode da gamali bagade aduna hahamoi. Eso da ha ouligima:ne amola oubi da gasi ouligima:ne, E hahamoi. Amola E da gasumuni hahamoi dagoi.
17Gode da amo gamali osobo bagadega hadigi olelema:ne muagadodi ligisi.
18Eso amola gasi amoma ouligisu dialoma:ne, amola hadigi amola gasi amo afafamusa:, E da amo gamali ligisi. Gode da Ea hamoi noga:idafa ba:i.
19Daeya asili, hahabe doaga:i, amo eso biyadu da baligi dagoi ba:i.
20Amalalu Gode da amane hamoma:ne sia:i “Hano ganodini esalebe fi osea:idafa hano wayabo huluane nabama:ne misa! Hisi amo ganodini amola sio fi da amo nabama:ne misa!”

21Amola Gode da menabo bagadedafa hahamoi amola hano ganodini esalebe fi liligi, amola sio fi huluane hahamoi dagoi. Amola Gode da Ea hahamoi huluane hahawane ba:i.
22E da amo fi huluane ilima hahawane dogolegema:ne sia:i. Hano ganodini fi liligi ilima ilia mano lale, hano wayabo bagade nabama:ne amola sio fi osobo bagadega gilisima:ne, E da ilima mano lama:ne sia:i.
23Daeya asili hahabe doaga:i, amo eso bi da baligi dagoi ba:i.
24Amalalu, Gode amane hamoma:ne sia:i, “Esalebe liligi amo lai gebo, ohe fi amola liligi huluane da osoboba:le lafia:dalebe, amo ilia fi defele osoboga misa!” E da hamoma:ne sia:beba:le, huluane ba:i dagoi.
25Gode da ohe fi ilia fi defele, lai gebo amola liligi osoboba:le lafia:dalebe, amo huluane ilia fi defele hahamoi. Gode da Ea hahamoi liligi huluane hahawane ba:i.
26Amalalu, Gode amane hamoma:ne sia:i, “Ninia wali dunu fi amo ninia: agoaila hamomu. Dunu fi ilia da hano wayabo bagade menabo fi, sio fi mu amo ganodini esala, ohe fi amola osobo bagade liligi huluane osoboba:le lafia:dalebe, ilia da amo huluanema ouligisu esalumu.”
27Amaiba:le, Gode da dunu amo Ea hou defele hamoma:ne, hamoi dagoi. E da dunu fi amo dunu amola uda hamoi dagoi.
28Gode da elama hahawane dogolegema:ne sia:i. E da elama amane hamoma:ne sia:i, “Ali gilisili fima! Mano bagohame lale, osobo bagade nabalesima! Osobo bagade, hano wayabo bagade menabo fi, mu amo ganodini sio fi, amola liligi huluane osoboba:le lafia:dalebe ilima alia ouligisa esaloma!”
29Amalalu, Gode amane sia:i, “Osobo bagade amo ganodini, gisi amola ifa amo da fage legesa, liligi huluane amo ali moma:ne Na da alima iaha.”
30Amola E eno amane sia:i, “Na da mola:ya:i gisi liligi huluane amo osobo bagade ohe fi amola sio fi mu amo ganodini amola liligi osoboba:le lafia:dalebe, ilia moma:ne ilima iaha.” E da amo sia:beba:le amo hou da doaga:i dagoi ba:i.
31Gode da Ea hahamoi liligi huluane ba:i dagoiba:le, E da huluane noga:idafa ba:i. Amola daeya asili, hahabe doaga:i, amo eso gafe da baligi dagoi ba:i.