Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asili, eso enoga, Idibidi hina bagade (Felou) amo ea waini ouligisu dunu amola ea agi hamosu dunu, da hina bagade ougima:ne hou hamoi.
2Hina bagade da amo dunu aduna elama ougi bagade.
3E da amo dunu se iasu diasu ganodini ha:digi. Ela da se iasu diasu ouligisu hina dunu ea diasu ganodini esalu. Yousefe amola da amo diasu ganodini esalebe ba:i.
4Ela da eso bagohame amo se iasu diasu ganodini esalu. Se iasu diasu ouligisu hina da sia:beba:le, Yousefe da amo dunuma hawa: hamosu dunu esalu.
5Gasi afaega, hina bagade ea waini ouligisu dunu da simasia ba:i amola agi ouligisu dunu da eno simasia ba:i. Amo simasia ba:i da bai hisu hisu galu.
6Hahabe, Yousefe da elama misini, ela da da:i dioi esalebe ba:i.
7E da elama amane adole ba:i, “Alia da abuli da:i dione esalabala?”
8Ela da bu adole i, “Ania da hisu hisu simasia ba:i. Be amo ea bai olelemusa:, dunu da guiguda: hame esala.” Yousefe da amane sia:i, “Gode Hi fawane da simasia ba:su bai olelemusa: gasa iaha. Alia simasia ba:su amo nama adoma.”
9Amalalu, waini hano ouligisu da amane sia:i, “Na simasia ba:i amo ganodini na da waini efe na midadi lelebe ba:i.
10Waini efe da amoda udiana dialu. Lubi da misini amola mosoi amola fage misini yoi ba:i.
11Na da Felou ea faigelei gagui dialebe ba:i. Amaiba:le, na da waini fage lale, labugili, waini hano amo Felou ea faigelei ganodini salawane, Felou ea lobo ganodini ligisi.”
12Yousefe da ema amane sia:i, “Bai da agoane diala. Waini amoda udiana da dawa:loma:ne eso udiana.
13Eso udiana asili, Felou da dia se iasu diasu logo doasili, dia musa: hawa: hamosu dima bu imunu. Di da dia musa: hou defele, ema waini faigelei imunu.
14Be di hahawane dia musa: hawa: hamosu bu lasea, dia na mae gogolema. Na se iasu diasu logo doasima:ne Felouma sia:ma.
15Na da musa: Hibulu sogega enoga gasawane gagulaligi, mugululi asi dagoi ba:i, amola Idibidi soge ganodini wadela:i hou se iasu diasu ganodini salima:ne hamedafa hamoi.”
16Bisili agi hamosu dunu da waini ouligisu ea simasia ba:i da hahawane olelei, amo ba:beba:le e da Yousefema amane sia:i, “Na amola da simasia ba:i. Na da na dialuma da:iya agi daba udiana gaguli ahoanebe ba:i.
17Daba amo gadodili diala amo ganodini da Felou ea agi gobei hisu hisu dialebe ba:i. Amola sio da amo nanebe ba:i.”
18Yousefe da bu adole i, “Simasia ba:i ea bai da agoane. Daba udiana da eso udiana.

19Eso udiana asili, Felou da dia se iasu diasu logo doasimu. E da dia dialuma damuni fasima:ne sia:mu. Amasea, e da dia da:i hodo amo ifaga hegoa:nesili, sio da misini dia hu na dagomu.”
20Eso udiana da asili, Felou ea lalelegesu eso amoga e da ea hou ouligisu dunu ilima lolo nasu bagade hamoi. E da waini hano ouligisu dunu amola agi hamosu dunu, ela se iasu diasu logo doasili, ea ouligisu dunu huluane ba:ma:ne oule misi.
21E da waini hano ouligisu dunuma ea musa: hawa: hamosu bu i dagoi.
22Be bisili agi hamosu dunu amo e da fane legei dagoi. Hou huluane Yousefe adoi defele ba:i dagoi.
23Be waini hano ouligisu dunu da Yousefema bu hame dawa:i. E da Yousefe gogolei.