Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Soge huluane da ha:i bagade eno ba:i. Musa:, A:ibalaha:me ea esoga ha:i bagade ba:i, be amo da eno. Aisage da Abimelege amo Filisidini hina bagade Gila moilai bai bagade ganodini esalu, ema asi.
2Hina Gode da Aisagema misini, amane sia:i, “Idibidi amoga mae masa. Be na olelemu soge amo ganodini esaloma.
3Amo soge ganodini fonobahadi ouesaloma. Amalalu, Na amola gilisili esalumu amola dima hahawane dogolegele fidimu. Bai Na da amo soge huluane Na da dima amola dia fa:no lalelegemu fi ilima imunu. Na da gousa:su dia ada A:ibalaha:mema hamoi, amo Na da didili hamomu.
4Na da digaga fi dunu amo gasumuni ilia idi defele hamomu. Amo soge huluane ilima imunu. Amola ilia houba:le, osobo bagade fifi asi gala huluane da hahawane dogolegele hou ba:mu.
5Bai A:ibalaha:me da Na sia: nabasu. E da Na hanai amola Na Sema amola Na hamoma:ne sia:i huluane mae fili, nabasu hou hamosu.
6Amaiba:le, Aisage da Gila moilai bai bagade ganodini esalu.
7Amo soge dunu da ea uda ea hou ema adole ba:loba, e da amane sia:i, “E da na dalusi.” E da, “Amo da na uda” sia:musa: bagade beda:i galu. Bai e agoane dawa:i, “Amo soge dunu da Lebega da na uda dawa:sea, na fane legemu. Bai e da noga:iwane ba:sa.”
8Aisage amogai eso bagohame esaloba, Filisidini hina bagade dunu Abimelege, da ea fo misa:ne agenesi amoga gududili ba:loba, Aisage ea uda Lebega amo nonogonanebe ba:i.
9Amaiba:le, Abimelege da Aisagema misa:ne sia:i. E da amane sia:i, “Amo da dia uda. Di da abuli, ‘amo da na dalusi’ sia:bela:?” Aisage da ema bu adole i, “Na da enoga medosa:besa:le, agoane hamoi.”
10Amalalu, Abimelege da amane sia:i, “Di da ninima adi hamobela:? Ninia fi dunu afae da ema gilisili golai ganiaba, ninia huluane da wadela:i dunu fi ba:la:loba.”
11Amaiba:le, Abimelege da ea fi dunu ilima amane sia:i, “Nowa da amo dunu o ea uda wadela:sea, amo dunu ninia fane legemu.”
12Aisage da amo soge ganodini, ha:i manu bugi. Hina Gode da hahawane dogolegelewane fidibiba:le, amo bugi da ha:i manu bagade legei.
13E da bagade gagui dunu agoane ba:i. Ea gagui da asigilabeba:le, ea gagui da bagadedafa ba:i.
14E sibi, goudi amola bulamagau bagohame gaguiba:le, Filisidini dunu da e mudale ba:i.
15Amaiba:le, Filisidini dunu da hano uli dogoi huluane amo ea ada hawa: hamosu dunu da A:ibalaha:me ea esoga dogoi, amo huluane ga:si. Ilia huluane osoboga nabasu.
16Amalalu, Abimelege da Aisagema amane sia:i, “Di nini yolesili masa! Bai di da gasa bagade hamoi dagoi.”
17Amaiba:le, Aisage da amo soge yolesili, Gila Fago amoga esalu.
18Amoga hano uli dogoi amo A:ibalaha:me ea esoga dogoi be Filisidini dunu da ga:i, amo Aisage bu doasi. Amola dio A:ibalaha:me da amo uli dogoi amoma asuli, amo dio Aisage bu asuli.

19Aisage da umi amo ganodini dogolalu, noga:iwane hano ba:i.
20Be Gila sibi ouligisu dunu da Aisage ea sibi ouligisu dunu ilima sia:ga gegei. Ilia amane sia:i, “Amo hano da ninia:.” Amaiba:le, e da amo hanoma “Sia:ga Gegesu” dio asuli.
21Amalalu ilia da hano uli dou eno dogoi. Be ilia amoga eno sia:ga gegei. Amaiba:le, e da amo hanoma Sidina (Ha Lai) dio asuli.
22Bu asili, e da hano uli eno dogoi. Amoga ilia da hame sia:ga gegei. Amaiba:le, e da amo hano uli dogoima Lihoubode (Hahawane Halegale Lala) dio asuli. E amane sia:i, “Wali Hina Gode da sogebi defele ninima ia dagoiba:le, ninia da hahawane soge ganodini udigili lala.”
23Amoga asili, e da Biasiba amoga asi.
24Amo gasia, Hina Gode da ema misini amane sia:i, “Na da dia ada A:ibalaha:me amo ea Gode esala. Mae beda:ma! Na da di amola gilisili lala. Na da Na hawa: hamosu dunu A:ibalaha:mema hahawane sia:beba:le, Na dima hahawane dogolegele hamomu amola digaga lalelegemu fi amo bagade hamomu.”
25Aisage da amo sogega oloda hamone, Hina Godema nodone sia:ne gadoi. E amoga abula diasu gagui, amola ea hawa: hamosu dunu da hano uli dogoi.
26Abimelege, ea fidisu dunu Ahusa:de amola ea dadi gagui dunu hina amo Fa:igole da Gila moilai bai bagade yolesili, Aisagema doaga:i.
27Amalalu, Aisage ema amane adole ba:i, “Di da musa: nama ha laiba:le, dia soge fisili masa:ne nama sia:i dagoi. Amaiba:le, di abuliba:le nama waha misi?”
28Ilia bu adole i, “Wali ninia dawa:! Hina Gode da dia fidisu esala. Ninia wali gousa:sudafa hamomu da defea.
29Di ninima se maedafa ima:ne sia:ma. Ninia da dima se hame i, amo defele di da nini fidimu da defea. Ninia da dima asigi hou hamonanu, dia ga masa:ne logo doasi dagoi. Amola wali Hina Gode da dima hahawane dogolegele ilegei dagoi.”
30Aisage da ili moma:ne, lolo nasu hamoi. Ilia huluane ha:i amola waini hano mai dagoi.
31Aya hahabedafa, Aisage amola Filisidini dunu da gousa:su hamoi. Aisage da ilima “asigibio” sia:nanu, ilia olofole agoane afafai.
32Amo esoga, Aisage ea hawa: hamosu dunu da ema misini, ilia da hano uli dogoi amo olelei. Ilia da amane sia:i, “Ninia hano ba:i dagoi.”
33E da amo hano Siba (“hou ilegele sia:” o eno dawaloma:ne da “fesuale hano”). Biasiba da amoga ea dio lai dagoi.
34Iso da ode 40 lai dagoi. Amalalu, e da Hidaide a:fini aduna lai dagoi. Afae ea dio da Yudide amo Bieli ea mano. Eno da Basemade amo Ilone ea mano.
35Aisage amola Lebega da amo hou ba:beba:le, se bagade nabasu.