Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Senesi

Senesi 7

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe folofola ʻa Sihova, kia Noa, “Haʻu koe mo ho fale kotoa pē ki he vaka; he kuo u vakai kiate koe ʻoku ke māʻoniʻoni ʻi hoku ʻao ʻi he toʻutangata ni.
2Te ke toʻo kiate koe ʻo tautau toko fitu ʻi he fanga manu maʻa kotoa pē ko e tangata mo e fefine; pea tautau toko ua ʻi he fanga manu taʻemaʻa, ko e tangata mo e fefine.
3Ke tautau toko fitu ʻi he fanga manu foki ʻoe ʻatā, ko e tangata mo e fefine; ke fakamoʻui ʻae hako ʻi he funga ʻo māmani kotoa pē.
4He ʻoku toe ʻae ngaahi ʻaho ʻe fitu, pea te u pule ke ʻuha ki māmani ʻi he ʻaho ʻe fāngofulu mo e pō ʻe fāngofulu; pea te u fakaʻauha mei he funga ʻo māmani ʻae ngaahi meʻa moʻui kotoa pē kuo u ngaohi.”
5Pea naʻe fai ʻe Noa ʻo hangē ko ia kotoa pē naʻe fekau ʻe Sihova kiate ia.
6Pea naʻe onongeau ʻae taʻu ʻo Noa, feʻunga mo e hoko ʻae lōmaki ʻoe ngaahi vai ki māmani.

7Pea naʻe hū ʻa Noa ki he vaka mo hono ngaahi foha, mo hono uaifi, mo e ngaahi uaifi ʻo hono ngaahi foha mo ia, koeʻuhi ko e ngaahi vai ʻoe lōmaki.
8Ko e fanga manu maʻa, mo e fanga manu taʻemaʻa, mo e fanga manupuna, mo e meʻa kotoa pē ʻoku totolo ʻi he fonua,
9Naʻe ʻalu atu kia Noa ʻi he vaka ʻo tautau toko ua, ko e tangata mo e fefine, ʻo hangē ko e fekau ʻae ʻOtua kia Noa.
10Pea ʻi heʻene hili mai ʻae ʻaho ʻe fitu, naʻe hoko ki māmani ʻae ngaahi vai ʻoe lōmaki.

11ʻI he taʻu ʻe onongeau ʻoe moʻui ʻa Noa, ʻi hono ua ʻoe māhina, mo hono hongofulu ma fitu ʻoe ʻaho ʻi he māhina, ko e ʻaho ko ia naʻe fakapā hake ai ʻae ngaahi matavai ʻoe moana lahi, pea naʻe toʻo ai ʻae ngaahi matavai ʻoe langi.
12Pea naʻe tō ʻae ʻuha ki māmani, ʻi he ʻaho ʻe fāngofulu mo e pō ʻe fāngofulu.
13‌ʻI he ʻaho pe ko ia naʻe hū ai ki he vaka ʻa Noa, mo Semi, mo Hami, mo Sefeti, ko e ngaahi foha ʻo Noa, mo e uaifi ʻo Noa, mo e ngaahi uaifi ʻe toko tolu ʻa hono ngaahi foha, mo kinautolu.
14‌ʻAkinautolu, mo e fanga manu ʻoe vao ʻi hono faʻahinga kotoa pē, mo e fanga manu kotoa pē ʻi honau faʻahinga, mo e meʻa totolo kotoa pē ʻoku ngaolo ʻi he fonua ʻi hono faʻahinga, mo e fanga manupuna kotoa pē ʻi hono faʻahinga, ʻae manu kapakau kehekehe kotoa pē.
15Pea naʻa nau ʻalu kia Noa ki he vaka, ʻo tautau toko ua ʻi he kakano kotoa pē, ʻaia naʻe ʻi ai ʻae mānava ʻoe moʻui.
16Pea ko ia naʻe hū ai, naʻe ʻalu ko e tangata mo e fefine ʻi he kakano kotoa pē, ʻo hangē ko e fekau ʻae ʻOtua kiate ia; pea naʻe tāpuni ia ʻi ai ʻe Sihova.
17Pea naʻe ʻi he fonua ʻae lōmaki ʻi he ʻaho ʻe fāngofulu; pea naʻe hake ʻae ngaahi vai, pea maʻanu ai ʻae vaka, pea naʻe tētē ia ʻi ʻolunga, ʻi he fonua.
18Pea naʻe mālohi ʻae ngaahi vai, pea tupu lahi ʻi he funga fonua; pea naʻe tētē ʻae vaka ʻi he fukahi vai.

19Pea naʻe mālohi ʻaupito ʻae ngaahi vai ʻi he funga fonua; pea naʻe fakangalo ai ʻae ngaahi moʻunga māʻolunga kotoa pē, ʻaia naʻe ʻi he lalo langi.
20Naʻe mālohi ʻae ngaahi vai; naʻe hake ia ko e hanga ʻe tolungofulu, pea naʻe ʻūfia ai ʻae ngaahi moʻunga.
21Pea naʻe mate ʻae kakano kotoa pē ʻaia naʻe ngaue ʻi māmani, ko e fanga manupuna, mo e fanga manu lalata, mo e fanga manu ʻoe vao, mo e meʻa totolo kotoa pē ʻoku ngaolo ʻi he fonua, mo e tangata kotoa pē:
22Ko ia kotoa pē naʻe ʻi honau avaʻi ihu ʻae mānava ʻoe moʻui, ʻaia kotoa pē naʻe ʻi he fonua mōmoa naʻe mate.
23Pea naʻe fakaʻauha ʻae meʻa moʻui kotoa pē ʻaia naʻe ʻi he funga kelekele, ʻae tangata, mo e fanga manu, mo e ngaahi meʻa totolo, mo e fanga manupuna ʻoe ʻatā; pea naʻe fakaʻauha ʻakinautolu mei he māmani; pea naʻe toe pe ʻa Noa, mo kinautolu naʻe ʻiate ia ʻi he vaka.
24Pea naʻe mālohi ʻae ngaahi vai ʻi māmani ʻi he ʻaho ʻe teau ma nimangofulu.