Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isiama:ile fi dunu da Yousefe amo Idibidi sogega oule asili, Bodifa (Idibidi hina bagade dunu ea sosodo aligisu dunu ilima hina dunu) ema bidi lai dagoi.
2Hina Gode da Yousefe noga:le fidilalu. Ea hawa: hamosu da noga:idafa ba:i. E da ea Idibidi hina ea diasu ganodini esalu.
3Bodifa da Hina Gode da Yousefe noga:le fidi amola ea hawa: hamosu da noga:idafa, amo ba:i dagoi.
4Bodifa da ema hahawane bagade. E da Yousefe amo ea fidisu dunu ea diasu amola liligi huluane, amo ouligima:ne hamoi dagoi.
5Amalalu, Yousefe dawa:beba:le, Hina Gode da amo Idibidi dunuma hahawane dogolegele hamoi. Liligi huluane ea diasu ganodini amola ea soge ganodini,, Gode da noga:le fidi.
6Bodifa da ea hou huluane ouligima:ne, Yousefema sia:i. Bodifa da liligi huluane mae dawa:le, ea ha:i manu fawane dawa:i galu. Yousefe ea da:i amola ea odagi, da ida:iwane ba:su.
7Asili, Bodifa idua da Yousefe amo hanaiwane ba:lalu. E da ema gilisili golama:ne adole ba:lalu.
8Yousefe da, “Hame mabu!” sia:i. Yousefe da ema amane sia:i, “Na da ouligibiba:le, na hina da ea diasu amola liligi amo hame dawa:lala. E da na ea liligi huluane ouligima:ne ilegei dagoi.
9Na da amo diasu ganodini, e defele hina hou hamosa. Liligi huluane e da nama i, be di fawane nama hame i. Na da habodane amo wadela:i hou hamoma:bela:? Na da habodane Godema wadela:le hamoma:bela:?”
10Bodifa idua da eso huluane mae fisili Yousefe da ema gilisili golamusa: sia:su, be Yousefe da ea sia: hame nabi.
11Be eso afaega, Yousefe da ea diasu ganodini ea hawa: hamosu hamoma:ne golili sa:ili, hawa: hamosu dunu eno hamedafa ba:i.
12Bodifa idua da Yousefe ea abula gaguli, amane sia:i, “Nama gilisili golama!” Be e da ea abula fadegale, gadili hobea:i dagoi. Ea abula da Bodifa idua ea lobo ganodini gagui dialebe ba:i.
13E da Yousefe ea abula fisili gadili hobea:i dagoi amo ba:loba,
14e da ea hawa: hamosu dunu ilima welalu, amane sia:i, “Ba:ma! Amo Hibulu dunu nagoa da diasuga oule misi, amo da ninima gadele hamosa. E da na seseiga golili misini, na gasawane hi aie heda:le na wadela:lesimusa: dawa:i galu. Be na da bagade a:i gusa:i.
15E da na a:i gusa:i nababeba:le, ea abula fisili gadili hobea:i dagoi.”
16Amo abula gaguli, e da Yousefe ea hina amo bu misa:ne ouesalu.
17Amalalu, e da Bodifama ea musa: sia:i defele olelei, amane, “Amo Hibulu udigili hawa: hamosu dunu di guiguda: oule misi da na sesei golili misini, nama hi aie heda:le wadela:le hamomusa: dawa:i galu.
18Be na da bagade a:i gusa:ne, e da ea abula fisili, gadili hobea:i dagoi.”

19Yousefe ea hina (Bodifa) da bagadewane mi hanai galu.
20Ea sia:beba:le, ilia Yousefe afugili, se iasu diasu (amo ganodini Idibidi hina bagade dunu da wadela:i hamosu dunu sanasu) amo ganodini ha:digili, Yousefe da amo ganodini esalu.
21Be Hina Gode da Yousefe hahawane dogolegele fidisu. Amola se iasu diasu ouligisu dunu da Yousefe ea hou hahawane ba:i.
22E da Yousefe amo se iasu diasu hamosu dunu huluanema, ouligisu hamoi dagoi. Hou huluane amo se iasu diasu ganodini hamosu, amo huluane Yousefe hi da ouligilalu.
23Se iasu diasu ouligisu hina da liligi huluane hame dawa:lalu. Bai Hina Gode da Yousefe noga:le fidisu. Ea hou huluane e da noga:le hamoi amola hahawane ba:i.