Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gode da A:ibala:mema amane adole i, “Dia soge, dia fi amola dia ada diasu amo yolesili, soge enoga masa. Dia fimu soge na da dima olelemu.
2Na da dima mano bagohame imunu. Dia mano fifi misunu da hobea bagadewane fi dialumu. Na da dima hahawane dogolegemu amola dia dio gasi gadomu.
3Nowa dunu da dima hahawane dogolegele fidisia, amo dunu Na da hahawane dogolegele fidimu. Be nowa dunu da dima gagabusu aligima:ne sia:sea, Na da ilima gagabusu aligima:ne sia:mu. Dia hou amo ganodini na da osobo bagade fifi asi gala dunu huluane ilima hahawane dogolegesu imunu.”
4A:ibala:me da ode 75 lai dagoi. Amalalu e da Gode Ea adoi defele Ha:ila:ne moilai yolesili asi. Lode amola da sigi asi.
5A:ibala:me da ea uda Selai, eaowa Lode amola ea liligi gagui huluane aguni amola ea udigili hawa: hamosu dunu amo e da Ha:ila:ne moilaiga lai, amo huluane oule asili, Ga:ina:ne moilaiga doaga:musa: asi. Ahoana, ilia da Ga:ina:ne sogega doaga:i.
6A:ibala:me da Ga:ina:ne soge ganodini ahoanu, sema ifa amo ea dio Mole amo Siegeme moilai bai bagade ganodini galu amoga doaga:i. (amo esoga Ga:ina:ne dunu da amo soge ganodini esalu)
7Gode da A:ibala:mema misini amane sia:i, “Na da amo soge, digaga fi ilima imunu.” Amalalu, A:ibala:me da Hina Gode ba:i dagoiba:le, e da Godema nodoma:ne oloda hamoi dagoi.
8Amalalu, e da ga (south) asili, goumi soge amo da Bedele moilaiga gusu dialu, amoga abula diasu gagui. Ea moilai da Bedele moilai amo guma: amola A:iai moilai gusuli dogoa dialebe ba:i. Amo sogebiga e da oloda eno hamone, Godema nodoi.
9Amalalu e da amo soge yolesili, sogebi eno amola sogebi eno amoga asili Ga:ina:ne soge ga (south) la:ididili doaga:musa: ahoanu.
10Gibu da hame sa:iba:le, ha:i bagade doaga:i. Ha:i bagadeba:le, A:ibala:me da Idibidi sogega fonobahadi esalumusa: asi.
11E da Idibidi soge bega: doaga:loba, e da idua Selai ema amane sia:i, “Di da uda ida:iwane ba:sa amo na dawa:.
12Idibidi dunu da di ba:sea amane sia:mu, ‘Amo da ea uda.’ Amasea, ilia da na fane legemu be di esaloma:ne yolesimu.
13Amaiba:le di da na dalusi ilima sia:ma. Amasea, ilia nama hahawane hamomu amola ilia dima asigiba:le, na hame fane legemu.
14A:ibala:me da Idibidi sogega doaga:loba, Idibidi dunu da Selai da uda isisima:goi ba:i.
15Felou ea hou ouligisu dunu da Selai ba:loba, ilia da ea hou Felouma nodoi. Amanoba Felou da Selai ea diasu esalumusa: oule misi.
16Felou da Selaima dawa:beba:le, Felou da A:ibala:me hahawane fidi. Amalalu, A:ibala:me da sibi, bulamagau, dougi (gawali amola aseme), hawa: hamosu (dunu amola uda) amola ga:mele lai.
17Be Hina Gode da Felou amola ea diasuga esalebe fi ilima olo bagade iasi. E da A:ibala:me ea uda Selai laiba:le, amo olo iasi.
18Amaiba:le, Felou da A:ibala:me ema misa:ne sia:i. E amane sia:i, “Di da nama adi hamobela:? Amo da dia uda. Abuli hame adobela:?

19Di da abuli ‘amo da na dalusi!’ sia:bela:? amalalu amo uda na da lai dagoi. Defea! Dia uda da goea. Lale masa!”
20Felou da ea ouligisu hina dunu ilima sia:beba:le, ilia A:ibala:me amola idua amola ea gagui liligi huluane gadili asunasi dagoi.