Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A:ibalaha:me da Ma:melei soge amo sema ifa bagade lelebe sogebi esalu. Eso gia:beba:le, e da ea abula diasu logo holei gadenene filasa:i esalu. Amalalu, Hina Gode da ema doaga:i.
2A:ibalaha:me da ba:legadole, dunu udiana gadenene lelebe ba:i. Ba:loba, e da hedolowane ili yosia:musa: asi, amola ilima begudui.
3E amane sia:i, “Hina! Dilia da na hahawane ba:i galea, mae baligili masa.
4Na da hano gaguli misa:ne sia:mu. Amoga dilia emo dodofelalu, amo ifa ea ougiga helefima.
5Na da dilia hawa: hamosu dunu defele esala. Dilia gasa bu lama:ne, na da dilima ha:i manu imunu da defeala:?” Ilia da bu adole i, “Defea! Dia sia:i defele hamoma!”
6Amaiba:le, A:ibalaha:me da hedolowane ea abula diasua golili sa:i. E da Selama amane sia:i, “Hedolo! Falaua 22 lida amo lale, bibiagole amola gobele agi ga:gi hamoma.”
7Amalalu, A:ibalaha:me da ea lai gebo gilisisu amoga hehenane, bulamagau mano gasono ida:iwane lale, ea hawa: hamosu dunuma i. Amo da hedolowane hahamoi.
8Amalalu, e da dodo maga:me haei, dodo maga:me amola bulamagau mano gobei, amo gaguli misini, sofe misi dunu ili amo moma:ne ligisi. Ilia da ha:i nanoba, e da ifa ea ougiga ilima gadenene lelu.
9Ilia da ema amane adole ba:i, “Dia uda Sela da habila:?” A:ibalaha:me da bu adole i, “E da abula diasu ganodini esala.”
10Amalalu, Hina Gode da amane sia:i, “Na da waha oubi sesegeyale uduli, dafawane dima misunu. Dia uda Sela da dunu mano lalelegemu.” Sela da abula diasu holei amo Hina Gode Ea baligiga galu amoga sia: lalabolalu.
11A:ibalaha:me amola Sela da da:i hamoi dagoiba:le, Sela da mano lamu ode defei amo baligi dagoi ba:i.
12Amaiba:le, Sela da ea dogo ganodini ousu. Ea asigi dawa:su ganodini, e amane dawa:i, “Na da:i da wadela:lesi dagoi amola nagoa da da:i hamoi. Na da habodane amo hahawane hou ba:ma:bela:?”
13Amalalu, Hina Gode da A:ibalaha:mema amane sia:i, “Sela da abuliba:le oune amane sia:i, ‘Na da da:i hamoiba:le, habodane mano lalelegema:bela:?’
14Gasa bagade liligi hamomu da Godema hamedebela:? Na da oubi sesegeyale uduli, eso ilegei defele na dima olelei, bu misunu. Amola Sela da dunu mano lalelegemu.”
15Sela da beda:iba:le, ogogoi. E amane sia:i, “Na da hame oui.” Be Hina Gode da amane sia:i, “Be di da oui dagoi.”
16Sofe misi dunu da masusa: wa:legadoloba, ilia da ba:le gaidi Sodame ba:i. Ilia da logoga ahoanoba, A:ibalaha:me da ili sigi asi.
17Amalalu, Hina Gode da Hima amane sia:i, “Na da waha hou hamomu amo A:ibalaha:mema wamolegema:bela:?
18A:ibalaha:me ea fi da fi bagade amola gasa bagade hamomu. Ea houba:le, osobo bagade fifi asi gala huluane da hahawane dogolegele ilegesu ba:mu.

19Bai Na da e ilegei dagoi. E da ea mano noga:le olelema:ne amola ea fi dunu da hou moloidafa amola dafawanedafa amo olelema:ne, Na da e ilegei. Amai galea, Na da Na hahawane ilegele sia:i liligi huluane ema imunu.”
20Amalalu, Hina Gode da amane sia:i, “Na da Sodame amola Goumola ela fi wadela:idafa hou amo nabi.
21Amaiba:le, Na da ilia hou ba:ma:ne amo da nabi liligi defele ganabela:? Amo Na da ba:la masunu. Hame galea Na da dawa:mu.”
22Sofe misi dunu da sinidigili, Sodame moilaiga doaga:musa: asi. Be A:ibalaha:me da mae fisili Hina Gode Ea midadi lelu.
23Amalalu, e da Hina Godema misini, amane sia:i, “Di da dafawane gilisili ida:iwane dunu amola wadela:i hamosu dunu ili fane legema:bela:?
24Amabela:? Dunu ida:iwane 50 agoane amo moilai bai bagade ganodini esalabala? Amai galea, Di da amo dunu ilia hou dawa:beba:le, amo moilai bai bagade fadegale fasima:bela:?
25Na da agoane dawa:. Di da dunu ida:iwane amola wadela:i hamosu dunu gilisili hou afadafa fawane hamomu da hamedei gala. Amo hou da Dima hame gala. Osobo bagade fifi asi gala ilima Fofada:su Dunudafa, E da hou moloidafa fawane hamoma:bela:? Na agoane dawa:. E da moloidafa hou fawane hamomu.”
26Hina Gode da bu amane sia:i, “Na da Sodame moilai bai bagade ganodini dunu ida:iwane gala 50 agoane ba:sea, Na da ilia hou dawa:beba:le, Sodame huluane hame gugunufinisimu.”
27Amalalu, A:ibalaha:me da bu sia:i, “Na da osobo amola nasubu, amo fawane. Be na da mae beda:iwane, Hina Godema sia:i dagoiba:le, na da bu sia:mu.
28Di da Sodame moilai bai bagade ganodini, dunu ida:iwane 45 fawane ba:sea, Di da 50 defei amo ganodini wadela:i hamosu dunu biyale fawane ba:sea, moilai wadela:ma:bela:?” E bu adole i, “Na da dunu ida:iwane 45 fawane ba:sea, moilai hame gugunufinisimu.”
29A:ibalaha:me da eno amane sia:i, “Be 40 fawane ba:sea, adi hamoma:bela:?” E amane sia:i, “Amo 40 ilia hou dawa:beba:le, Na da moilai bai bagade hame wadela:mu.”
30Amalalu, A:ibalaha:me da amane sia:i, “Hina Gode! Nama mae ougima, be na da Dima bu sia:mu. Dunu 30 fawane ida:iwane esalea adi hamoma:bela:?” E bu adole i, “Na da 30 ba:sea, moilai hame gugunufinisimu.”
31A:ibalaha:me da amane sia:i, “Defea! Na da wali mae beda:iwane Hina Gode Ema sia:i dagoi. Be 20 fawane ba:sea?” E bu adole i, “Moloi dunu 20 ba:sea, Na da hame wadela:mu.”
32A:ibalaha:me da amane sia:i, “Hina Gode! Nama mae ougima, be na da afadafa fawane eno Dima sia:mu. Dunu 10 ida:iwane fawane ba:sea, adi hamoma:bela:?” Hina Gode da bu adole i, “Dunu 10 ilia hou ida:iwane ba:sea, Na da amo moilai hame gugunufinisimu.”
33Hina Gode amola A:ibalaha:me, ela gilisili sia: dasu da dagoloba, Hina Gode da fisili asi amola A:ibalaha:me da hi diasuga buhagi.