Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo esoga soge hina bagade dunu biyadu amo A:malafele (Saina hina bagade), A:lioge (Ela:isa soge hina bagade), Gedola:ioume (Ila:me soge hina bagade) amola Daida:le (Goimi soge hina bagade),
2ilia da soge hina bagade dunu biyale gala ilima gegei. Amo hina bagade dunu da Bila (Sodame hina bagade), Besia (Goumola hina bagade), Siaina:be (A:dama hina bagade), Siemibe (Siboimi hina bagade) amola hina bagade amo da Bila (eno dio Soua) moilai bai bagade ouligisu.
3Amo soge hina bagade dunu ilia da gilisili gegemusa:, Sidimi soge (amo da la:idi goumi la:idi goumi, dogoa umi) amo ganodini gilisi. Amo sogega, sali hano wayabo bagade (Bogoi Hano Wayabo) ba:i.
4Ode 12 amoga, Gedola:ioume da ilima hina bagade esalu. Be ode 13 amoga, ilia da ea hina hou higa:iba:le, odoga:ne, ea hina hou yolesimusa: dawa:i galu.
5Ode 14 amoga, Gedola:ioume amola ea fidisu hina bagade dunu da asili, gegene, dunu fi biyaduyale amo hasali. Amo fi da Lefa:ime (ilia soge da A:sadelode Gana:ime), Susimi fi (ilia soge da Ha:me), amola Imimi fi (amo fi udiana ilia da Giliada:ime umi sogega hasalasi),
6amola Houlaide fi (ilia soge da agolo soge amo Sie). Amo dunu ilia da sefasili, Elebalane wadela:i hafoga:i soge bega: fisi.
7Amalalu, Gedola:ioume amola ea fidisu dunu da sinidigili, Enemisaba:de (eno dio Ga:idsie) amoga asi. Amoga ilia da Ama:legaide dunu huluane hasalili, ilia soge fedele lai. Ilia da A:moulaide dunu amo da Ha:sasoneda:ima moilai bai bagade amo ganodini esalu, amo hasalasi dagoi.
8Amalalu Sodame hina bagade, Goumola hina bagade, A:dama hina bagade, Seloimi hina bagade, Bila (Soua) hina bagade amola ilia dadi gagui huluane da misini, Sidimi umiga gegemusa: dada:lele gilisi.
9Ilia da Gedola:ioume (Ila:me hina bagade), Daida:le (Goimi hina bagade), A:malafele (Saina hina bagade), A:lioge (Ela:isa hina bagade), ilima gegemusa: misi. Hina bagade dunu biyale gala da hina bagade dunu biyaduyale gala ilima gegemusa: dawa:i.
10Sidimi umi da uli dogoi amo edele agoai liligi amoga nabai, bagohame dialebe ba:i. Sodame hina bagade amola Goumola hina bagade hobeale ahoanoba, ilia dadi gagui dunu mogili da amo uli dogoi ganodini dafai, mogili da goumiga hobeale asi.
11Soge hina bagade biyaduyale ilia da Sodame amola Goumola, ilia liligi amola ilia ha:i manu huluane lale, gaguli asi dagoi.
12Lode da Sodame moilaiga esalu. Amo gegesu dunu da Lode amola ea liligi huluane gagulaligili asi.
13Dunu afae ilia afugili asi amo da hobea:i, e da A:ibala:me (Hibulu hina bagade) ema amo hou adole i. A:ibala:me da Ma:malei (A:moulaide dunu) amo ea sema ifa soge ganodini esalu. Ma:malei eya da Esagole amola A:ine. Ilia da gilisili A:ibala:me amola lalu.
14A:ibala:me da ea fi dunu Lode amo ilia afugili lai nababeba:le, e da dunu 318 amo da ea fi ganodini lalelegei, amo lale amola hina bagade dunu biyaduyale galu ilima fa:no bobogele, Da:ne sogega doaga:i.
15Gasi ganodini, A:ibala:me da ea fi dunu afafane, gegene, amo dunu sefasilalu, Houba moilai Dama:sagase moilai bai bagadega gagoe (north) dialu amoga fawane fisi.
16E da liligi wamolai huluane bu lai. E da ea fi dunu Lode, ea liligi, uda huluane amola eno dunu huluane bu oule misi.
17A:ibala:me da Gedola:ioume amola ea fidisu hina bagade dunu huluane fane lelegelalu, buhagimusa: logoga ahoanoba, Sodame hina bagade dunu da A:ibala:me gousa:musa:, Sia:ife umi (eno dio da ‘hina bagade ilia umi’) amoga misi.
18Amalalu, Sa:ileme moilai bai bagade (amo ea dio da wali Yelusaleme) amo ea hina bagade dunu ea dio amo Melegisidege da agi amola waini gaguli misi. Melegisidege da Gode Gadodafa amo Ea gobele salasu dunu esalu.

19Melegisidege da Gode da A:ibala:me hahawane dogolegele ima:ne amane sia:i, “Gode Gadodafa Hebene amola osobo bagade Hahamosu amo da A:ibala:me hahawane dogolegele ilegesu imunu da defea.
20Amola Gode Gadodafa da dima ha lai amo di osa:le heda:ma:ne dima i dagoiba:le, Ema hahawane nodomu da defea.” Amalalu, A:ibala:me da Melegisidegema ‘daide’ (ea gegene lai liligi 10 agoane momogili afadafa) i dagoi.
21Sodame hina bagade dunu da A:ibala:mema amane sia:i, “Na da na fi dunu amola uda bu lamu. Be di liligi huluane disu lama.”
22Be A:ibala:me da Sodame hina bagade ema bu adole i, “Na da Hina Gode Gadodafa, osobo bagade Hahamosu Ema dafawanedafa ilegele sia:sa.
23Na da dia liligi hamedafa lamu. Liligi fonobahadi afae, nodomesu efe o emo salasu ea la:gisu, na da hame lamu. Di da fa:no, ‘Na iabeba:le, A:ibala:me da bagade gagui.’ Di da amo sia:sa:besa:le na da hame lamu.
24Be na fi dunu ilia ha:i manu mai amola eno fi amo da na sigi asi - amo A:ine fi, Esagole fi amola Ma:malei fi dunu - ilia fawane da ilia bidi defele lamu da defea.”