Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Be Gode da Nowa:, ohe fi amola lai gebo fi dusagai ganodini esalu, amo hame gogolei. E da fo amo osobo bagadega asunasi. Amalalu, hano da halalu.
2Hano hagudu dialu amo ea logo amola mu ea logo ga:si dagoi ba:i. Gibu da muagado dasu logo ga:i.
3Hano da osobo bagade yolesili halalu. Eso 150 da dagoloba, hano da hai dagoi ba:i.
4Eso 17 amola oubi fesu amoga, dusagai da A:lala:de Goumi amo da:iya ligisibi ba:i.
5Hano da mae yolesili hala dalu. Amalalu eso age amola oubi nabu amoga, goumi ilia dabuagado bi da ba:i dagoi.
6Eso 40 asili, Nowa: da fo misa:ne agenesi, e musa: hamoi liligi amo doasi.
7E da sio ea dio amo ‘la:ifene’, amo gadili asunasi. Amo sio da wa:le asili lalalu, hano da hafoga:i dagoiba:le fawane yolesi.
8Amalalu, Nowa: da ‘dafe’ sio amo hano ea hasu hou ba:ma:ne asunasi.
9Be hano da osobo huluane dedeboiba:le, ‘dafe’ da fila sa:imu gogolei. Amaiba:le, e da Nowa: dusagai ganodini ema buhagi. Nowa: da ea lobo da:legale amola dafe laleguda:le, dusagai ganodini bu sanasi.
10E da eso eno fesuale amo aligili, ‘dafe’ bu asunasi.
11‘Dafe’ da daeya amo ema bu misini, e da olife ifa lubi mini manebe ba:i. Amalalu, hano da hai dagoi, amo Nowa: da dawa:i galu.
12E da eso eno fesuale amo aligili, ‘dafe’ bu asunasi. Be amo esoga ‘dafe’ da ema hame buhagi.
13Eso age aligili, oubi age amo ode ganodini Nowa: da lalelegele, ea esalebe ode 601 amo gidigisia, hano da hai dagoi amola osobo bagade da hafoga:i dagoi ba:i. Nowa: da dusagai ea gisigisu fadegale, osobo da hafoga:i dagoi ba:i.
14Eso No 27 amo oubi ageyadu amoga, osobo bagade da hafoga:idafa ba:i.
15Amalalu, Gode da Nowa:ma amane sia:i,
16“Di, dia uda, dia egefelali amola ilia uda, amo dusagai yolesili, osoboga aligila sa:ima!
17Esalebe liligi dia ouligisu amo sio, ohe fi amola liligi da osoboga sugi ahoa, ilia da fi hamone osobo bagade bu nabama:ne, amo gadili oule masa.
18Amaiba:le, Nowa:, egefe udiana, ea uda, amola egefelali ilia udalali, da gadili asili, osoboga aligila sa:i.

19Ohe fi huluane amola liligi da osoboga sugi ahoasu amola sio fi huluane- liligi huluane osobo bagadega ahoanebe liligi da dusagai yolesili gadili asi. Ilia fi hisu hisu gilisisu hamone, gadili asi.
20Amalalu, Nowa: da Hina Godema oloda hamoi. E da ledo hamedei ohe fi amola sio fi lale, gobele sali.
21Hina Gode da amo gobele salasu ea gabusiga: nabi. E da Ea dogo ganodini agoane sia:i, “Osobo bagade dunu da degabo ea mano fonobahadi eso amola fa:no eso huluane wadela:i hou fawane dawa:lala. Be ea hou ba:beba:le, Na da hobea osobo bagadega gagabusu aligima:ne hame ilegemu. Amola esalebe liligi huluane Na waha medole legei dagoi, amo hou Na da bu hamedafa hamomu.
22Osobo bagade da dialea, hawa: bugisu amola ha:i manu faisu, anegagi amola gia:su, esoi bagade oubi amola anegagi oubi amola, eso amola gasi da mae dagole dialumu.