Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso enoga, Gode da A:ibalaha:me ea hou adoba:ma:ne, ema amane sia:i, “A:ibalaha:me!” A:ibalaha:me da bu adole i, “Na wea!”
2Gode da ema amane sia:i, “Defea! Di da mano afadafa fawane gala. Amo dia dogolegei mano Aisage lale, oule asili, Molaia sogega doaga:ma. Goe sogega Na da goumi dima olelemu. Amo heda:le, dia mano gobele salasu hou hamoma:ne, medole legele, laluga gobele salima.”
3Golale hahabe, A:ibalaha:me da nedigili, liligi ea dougi da:iya ligisili, gobele salasu hou hamomusa: lalu ifa habele, ea mano amola hawa: hamosu ayeligi aduna, Molaia sogega doaga:musa: oule asi.
4Eso udiana ahoanu, A:ibalaha:me da amo sogebi sedagawane dialebe ba:i.
5Amalalu, A:ibalaha:me da ea hawa: hamosu dunu elama amane sia:i, “Ali gui esaloma! Dougi ouligima! Na amola nagofe da amo sogega Godema nodone sia:ne gadolalu, bu misunu.”
6Amalalu, A:ibalaha:me da lalu ifa habei amo Aisagema gisa masa:ne i. A:ibalaha:me da lalu dasu amola gobihei gisa asili, ela da goumiba:le heda:i. Ela da gilisili ahoana,
7Aisage da edama amane sia:i, “Ada!” A:ibalaha:me da bu adole i, “Nagofe! Adi laha?” Aisage da amane sia:i, “Laludai amola lalu habei diala. Be sibi mano, gobele salasu hou hamoma:ne amo da habila:?”
8A:ibalaha:me da bu adole i, “Nagofe! Gode Hi da ani gobele salimusa:, sibi mano imunu!” Amalalu, ela da gilisili bu ahoanu.
9Elea da Gode Ea musa: adoi sogebiga doaga:loba, A:ibalaha:me da gelega oloda hamone, lalu habei oloda da:iya ligisili, ea mano ea emo amola lobo la:gili, amo da:iya ligisi.
10Amalalu, A:ibalaha:me da ea mano medole legemusa:, gobihei gaguia gadoi.
11Be muagado, Hina Gode Ea a:igele dunu da gagabole ha:giwane wele sia:i, “A:ibalaha:me! A:ibalaha:me!” E bu adole i, “Na wea!”
12A:igele da amane sia:i, “Dia mano mae medoma! E se nabima:ne mae fama! Di da dia mano Nama imunu hame hihi galu. Amaiba:le, di da Godema beda:i amola nabasu hou dawa:, amo Na da ba:i dagoi.”
13Amalalu, A:ibalaha:me da ea si ba:le ga:le, sibi gawali amo ea hono da ifa amoga lala:gi lelebe ba:i. Amaiba:le, e da ea mano mae medole, amo sibi lale, medole legele, gobele salasu hamoi.
14A:ibalaha:me da amo sogebi ‘Yehoufayaila’ dio asuli. Goe dio dawaloma:ne da, “Hina Gode Hi da hahawane imunu!” Wali eso amola, dunu da amane sia:sa, “Hina Gode da Hi goumi da:iya hahawane imunu.”
15Amalalu, Gode Ea a:igele dunu da Hebeneganini A:ibalaha:mema bu sia:i,
16“Di da Na sia: nabawane hamobeba:le, amola dia dogolegei mano Nama imunusa: hame hihiba:le, Na da Na Dioba:le agoane ilegele sia:sa. Na da dima bagadewane hahawane dogolegele ilegemu.
17Na da digaga fi mano ilia da gasumuni ilia idi defele, amola sa:iboso idi defei defele hamomu. Dia fi da ilia ha lai dunu amo hasalasimu.
18Di da Na hamoma:ne sia: nababeba:le, osobo bagade fifi asi gala huluane, da Nama Na da di hahawane dogolegele ilegei defele, ilima hahawane dogolegele ilegesu ima:ne adole ba:mu.”

19Amalalu, A:ibalaha:me da ea hawa: hamosu dunu elama buhagili, ilia gilisili Biasiba moilaiga asi. Amola A:ibalaha:me da Biasiba amo ganodini esalu.
20Fa:no, dunu eno da A:ibalaha:mema amane sia:i, “Miliga da mano lai. E da dia eya Na:iho ema dunu mano godoane lai.
21Magobo dunu mano da Use. Ea eyalali da Buse, Gemuele (ea mano da Alame),
22Gisede, Ha:iso, Bilada:se, Yidala:fe amola Bediuele.
23Bediuele da uda mano lai, amo Lebega. Amo dunu mano godoane ilia ame da Miliga, amola ilia eda da A:ibalaha:me eya amo Na:iho.
24Na:iho ea gidisedagi uda amo ea dio amo Liuma, da dunu manolali lai. Ilia dio da Diba, Ga:iha:me, Da:iha:se amola Ma:iaga.