Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode Ea hahamoi fi liligi amoga, sania ea hohonosu dawa:digisu da liligi huluane amo ilia dawa:su baligi dagoi ba:i. Sania da udama amane sia:i, “Ifa huluane ifabi ganodini bugi amo ea fage mae moma:ne, amo sema Gode da dafawane ilegebela:?”
2Uda da bu adole i, “Ani da ifa huluane ifabi ganodini bugi amo ea fage faili manu da defea.
3Be ifa afadafa fawane ifabi dogoa bugi, amo ea fage Gode da mae moma:ne, amola mae digili ba:ma:ne sia:i. Amane hamosea, ania da bogosu ba:mu!”
4Sania da bu adole i, “Amo da ogogosa! Alia da hame bogomu!
5Alia da amo fage nasea, alia da hou noga:i amola wadela:i amo dawa:beba:le, bu Gode agoane defele ba:mu. Alia da amo hamosa:besa:le, Gode da ali bogomu sia:i!”
6Uda da amo ifa fage da ha:i manu noga:iwane ba:beba:le, amola ea ba:su da noga:i, amo dawa:beba:le amola amo nasea dawa:su bagade lamu amo dawa:beba:le, e da amo ifa fage faili mai. Eno e da egoa ema gilisili esalu, ema iabeba:le, e mai dagoi.
7Na dagole, ela asigi dawa:su si fadegai dagoi ba:i. Ela da da:i nabado amo dawa:beba:le, ela da figi ifa lubi amo nodomene, ela da:i nabado dedeboi.
8Daeya, ela da Hina Gode ifabi ganodini ahoabe nabi. Ela da ifa adodoboi amoga wamoaligi.
9Be Hina Gode da A:da:mema amane wele sia:i, “Di da habila:?”
10A:da:me da bu adole i, “Di da ifabi ganodini ahoanebe amo na da nabi. Na da beda:iba:le wamoaligi. Na da da:i nabado amo dawa:beba:le beda:i galu.”
11Gode da bu adole ba:i, “Di da da:i nabado nowa adobela:? Ifa fage amo na da dima mae moma:ne sia:i, amo di da maibala:?”
12Dunu da bu adole i, “Uda amo Dia da nama i, e da amo ifa fage nama iabeba:le, na da mai dagoi.”
13Hina Gode da udama amane adole ba:i, “Di da abuliba:le agoane hamobela:?” Uda da bu adole i, “Sania da nama ogogoiba:le, na da mai dagoi.”
14Amalalu, Hina Gode da sania amoma amane sia:i, “Di da Na se iasu lamu galebe. Dima gagabusu aligima:ne da ohe fi huluane amo ilima gagabusu bagadewane baligimu. Wali mae yolesili di da dia hagomoga sugi masunu. Di da osobo fawane naha esalumu.
15Na hamobeba:le, di amola uda da ha laiwane esalumu. Ea Mano amola dia mano da mae yolesili ha laiwane esalumu. Uda ea Mano da dia dialuma goudamu, amola di da ea Mano amo Ea emo gufi gasomanu.”
16Amola udama E amane sia:i, “Di da abula agui ba:sea amola mano lalelegesea, dia se nabasu Na da bu bagade hamomu. Be amo mae dawa:le, di da diguama fima:ne hanamu. Be e da dima hinawane esalumu.”
17Dunuma E amane sia:i, “Dia uda ea sia: nababeba:le, di ifa fage amo Na da mae moma:ne sia:i liligi, amo di da mai dagoi. Di da agoane hamobeba:le, Na da osobo amoga gagabusu aligima:ne ilegemu. Di da se nabawane gasa bagade hawa: hamobeba:le fawane, osoboga ha:i manu lamu.
18Osoboa aya: gaga:nomei gisi heda:le, di da osoboga udigili heda:i liligi amo fawane manu galebe.

19Di da gasa bagadewane finumu asili, hawa: hamobeba:le fawane, dia ha:i manu osoboga lamu. Di da osobo amoga hamoiba:le, bu osoboga doaga:sea fawane amo hou da dagoiwane ba:mu. Bai di da osobo amoga hamoi dagoi, amola di da osoboga buhagimu!”
20A:da:me da idua da dunu fifi asi gala ilima ame esalumu ba:i. Amaiba:le, e da idua ema Ibi dio asuli.
21Hina Gode da ohe fi gadofo amoga abula amo A:da:me amola idua ela dedeboma:ne, Gode Hi hahamoi.
22Amalalu, Hina Gode E amane sia:i, “Dunu da hou noga:i amola hou wadela:i amo afafane dawa:su lai dagoiba:le, e da Nini defele hamoi dagoi. E da Mae Bogole Fifi Ahoanusu ifa amo ea fage nasea eso huluane esalalalumu, amo hamosa:besa:le, ninia ea logo hedofamu da defea.”
23Amaiba:le, Hina Gode da dunu Idini Ifabi amoga ela esalu, amo gadili sefasi. Gode da osobo amoga dunu ea da:i hodo hahamoi, amola amo osobo ouligima:ne amola dogoma:ne, e asunasi.
24Amalalu, Idini Ifabi gusu la:ididili, Gode da ‘selubimi’ dunu asunasi, amola gegesu gobiha:i bagade lalu agoane amo da gusu, gudu amola ga amo fefeloasu, amo E da asunasi. Dunu eno da mae bogole Fifi Ahoanusu ifa amoma doaga:sa:besa:le, E agoane hamoi.