Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gode da Ya:igobema amane sia:i, “Di da Bedele sogega hedolo asili, esaloma. Amoga Nama oloda hamoma. Na da Gode amo di da Isoba:le hobealoba, Na da dima misi.”
2Amaiba:le, Ya:igobe da ea sosogo fi amola dunu huluane ema gilisi, ilima amane sia:i, “Ga loboga hamoi ‘gode’ liligi dilia gagui amo huluane fadegale fasima. Dilia nigima: dodofelalu, abula gaheabolo salima.
3Ninia da amo soge yolesili, Bedele moilaiga masunu. Amoga na da Gode amo da na se nabasu ganodini fidi, amola na lalebe soge huluane E da gilisili lala, amoga na da oloda hamomu.
4Amaiba:le, ilia da loboga hamoi ‘gode’ liligi amola gegagulu ilia ge ganodini sali, amo huluane duga:le, Ya:igobema i. Ya:igobe da amo liligi huluane ‘ouge’ ifa Siegeme soge ganodini amo haguduga uli dogone sali.
5Amalalu, ilia da logoga asili, moilai dunu huluane gadenene esalu da beda:i bagade ba:i. Ilia da beda:iba:le, Ya:igobe ea fi hame se bobogei.
6Ya:igobe amola ea fi huluane da Luse (wali ea dio da Bedele), Ga:ina:ne soge ganodini amoga doaga:i.
7Amoga e da oloda hamone amola amo soge dio eno asuli amo Ele Bedele. Bai amoga e da ea olaba:le hobeale ahoanoba, Gode da ema misi.
8Lebega ea hawa: hamosu uda amo Debola da amoga bogoi. Ea da:i hodo ilia da ‘ouge’ ifa Bedele sogebi amoga ga (south) dialu, amo hagudu uli dogone sali. Amaiba:le, amo ifaga ilia da ‘Disu Ouge Ifa’ dio asuli.
9Ya:igobe da Mesoubouda:imia yolesili, bu Ga:ina:ne sogega bu misini, Gode da ema bu misini, ema hahawane dogolegele fidima:ne sia:i.
10Gode da ema amane sia:i, “Dia dio da Ya:igobe, be amo fa:no dia dio da Isala:ili.” Amaiba:le, Gode da ema Isala:ili dio asuli.
11Amola Gode da ema amane sia:i, “Na da Gode Bagadedafa! Di mano bagohame lalelegema! Digaga fi da fifi asi gala bagohame ba:mu, amola di da hina bagade dunu ilima aowa ba:mu.
12Soge Na da A:ibalaha:me amola Aisage elama i dagoi, amo na da dima imunu. Amola fa:no digaga fibi ilima imunu.”
13Amalalu, Gode da yolesili asi.
14Amogawi, Gode da amo sogebiga ema sia:musa: misiba:le, Ya:igobe da wanonesisu gele bugili, amo Godema modale ligiagama:ne, amo da:iya waini amola olife susuligi sogadigi.
15E da amo sogebiga dio asuli, amo Bedele.
16Ya:igobe amola ea sosogo fi da Bedele yolesili, logoga ahoanoba, Efala:de amoga mae doaga:le, La:isele da mano lamusa: se nabi. E da mano lalelegemu logebeba:le, gasa bagade ba:i.
17Mano lamusa: se bagade nabaloba, mano lasu fidisu uda da ema amane sia:i, “La:isele! Mae beda:ma! Dunu mano da lalelegei dagoi.
18Be La:isele da bogolalu, amola mifo laha da gadenene dagoloba, ea manoma dio asuli amo Benoni. Be Ya:igobe da ema Bediamini dio asuli.

19La:isele da bogoi. Ilia da ea da:i hodo Efala:de moilai logo ahoasu dafulili uli dogoi. Amo moilai ea dio wali da Bedeleheme.
20Ya:igobe da dawa:ma:ne gele wanonesisu amoga bugi, amola wali amo da La:isele ea uli dogoi amoga dawa:ma:ne diala.
21Ya:igobe da asili, diasu gagagula heda:i, ea dio Ede amo baligili, ea abula diasu gagui.
22Ya:igobe da amo soge ganodini esaloba, ea mano Liubene da misini, Ya:igobe ea gidesedagi uda amo Biliha ema gilisili golai. Ya:igobe da amo hou nababeba:le, mi hanai galu. Ya:igobe ea dunu mano da fagoyale galu.
23Lia ea dunu manolali da Liubene (Ya:igobe ea magobo mano) Simione, Lifai, Yuda, Isiga amola Sebiulane.
24La:isele ea dunu manola da Yousefe amola Bediamini.
25La:isele ea hawa: hamosu uda Biliha amo ea dunu manola da Da:ne amola Na:badalai.
26Lia ea hawa: hamosu uda Siliba amo ea dunu manola da Ga:de amola A:sie. Amo dunu mano ilia da Mesoubouda:imia sogega lalelegei.
27Aisage da Ma:melei amo Hibalone moilaiga gadenene esalu. Amoga Ya:igobe da asi.
28Aisage da lalelegele, ode 180 esalu.
29E da amo ode bagohame lai dagoloba, bogoi. Ea mano Iso amola Ya:igobe da ea da:i hodo uli dogone sali.