Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yousefe da ea hawa: hamosu hina dunuma amane sia:i, “Di da amo dunu ilia esa, ilia gasa gaguli masunu defele, nabama. Amola, dunu hisu hisu ilia muni i, amo bu ilia esa ganodini salima.
2Na silifa faigelei amo ufi mano amo ea esa ganodini ea muni amola salima.” Hawa: hamosu dunu da Yousefe ea sia: defele hamoi.
3Hahabedafa, ilia da amo olalali amola ilia dougi, ilia soge buhagimusa: asunasi.
4Ilia da fonobahadi logoga asili, Yousefe da ea diasu hawa: hamosu hina dunuma amane sia:i, “Hedolo! Ilima fa:no bobogema! Ilima doaga:sea, amane adole ba:ma, “Dilia da abuli hou ida:iwane amoga dabe agoane wadela:i hou hamosala:?
5Dilia da abuli na hina ea silifa faigelei amo wamolabala? E da amoga waini naha amola amoga ba:la:lusu hou hamosa. Dilia da wadela:i bagade hamoi dagoi.”
6Yousefe ea hawa: hamosu dunu da yolalali ilima fa:no bobogele, madelala heda:i. E da Yousefe ea sia: ilima bu sia:i.
7Ilia da ema bu adole i, “Ada! Adi baiga di da ninima agoane sia:sala:? Ninia agoane hou da hamedafa hamosa.
8Di dawa:. Muni amo ninia esa ganodini dialebe ba:i, amo ninia Ga:ina:ne sogega bu gaguli misi. Ninia da dia hina diasuga silifa amola gouli, abuli wamolama:bela:?
9Ada! Ninia dunu afae da amo faigelei wamolai ba:sea, amo medole legema. Amai ba:sea, ninia eno huluane da dia udigili hawa: hamosu dunu esalumu.”
10E bu adole i, “Defea! Be faigelei wamolasu dunu, hi fawane da udigili hawa: hamosu dunu esalumu. Dilia eno huluane da ahoanumu.”
11Amaiba:le, ilia da esa huluane osoboga ligisili, ilia huluane da esa hisu hisu doalegele, esa lafi ifalesisi.
12Yousefe hawa: hamosu dunu da esa huluane hogoi helei. E da degabo magobo mano ea esa hogole, asili huluane hogole, ufi mano Bediamini ema doaga:i. Ilia da Bediamini ea esa ganodini silifa faigelei dialebe ba:i.
13Olalali da se nababeba:le, ilia abula gadelale, ilia liligi amo dougi baligiga ligisili, Yousefe ea diasuga buhagi.
14Amoga doaga:loba, Yousefe esalebe ba:i. Ilia da ema begudui.
15Yousefe da ilima amane sia:i, “Dilia da adi hamobela:? Na da ba:la:lusu hou hamobeba:le, amo hou hedolo dawa:i. Amo dilia hame dawa:bela:?”
16Yuda da bu adole i, “Ada! Ninia da adi sia:ma:bela:? Ninia hou dodofemu da hamedei. Gode da ninia wadela:i hou dedeboi amo hadigiga gaguli misi. Afae amo faigelei ea esa ganodini ba:i amo fawane hame, be ninia huluane da dia udigili hawa: hamosu dunu esalumu.”
17Be Yousefe da amane sia:i, “Hame mabu! Na da agoane hamedafa hamomu. Faigelei gagui hi fawane da na udigili hawa: hamosu dunu esalumu. Dilia eno huluane da hahawane dilia eda ea diasuga bu masunu.”
18Yuda da Yousefema misini, amane sia:i, “Ada! Na da dima sia:sa:imu galebe! Nama mae ougima! Na da di Idibidi hina bagade amo defele ba:sa.

19Di da ninima adole ba:i, ‘Dilia da ada o olalali eno esalabala?’
20Ninia da bu adole i, ‘Ninia da ada da:i hamoi esala amola eya amo da ada ea da:i hamoi esoga lalelegei, e amola da esala. Amo goi ea ola da bogoi amola wali hi fawane da ea ame ea mano afadafa esala. Ea ada da ema bagade asigisa.’
21Ada! Di da amo goi nini guiguda: di ba:ma:ne, oule misa:ne sia:i.
22Amola ninia da amo goi da ea ada yolesimu da hamedei sia:i. Amai ganiaba, ea ada da bogola:loba.
23Amalalu di da amane sia:i, ‘Dilia eyadafa da dilia amola sigi hame masea, dilia da na odagi hame ba:mu.’
24Nini da ninia adama bu asili, dia sia: ema adoi.
25Amanoba, e da ninima ha:i manu fonobahadi bidi lamusa: bu masa:ne sia:i.
26Ninia da ema bu adole i, ‘Ninia bu masunu da hamedei. Ninia eyadafa amo hame oule ahoasea, amo dunu ea odagi hame ba:mu. Ninia eya sigi ahoasea fawane masunu gala.’
27Ninia ada ninima amane sia:i, ‘Dilia dawa:. Na uda La:isele da nama dunu mano aduna fawane lai.
28Afadafa da fisi dagoi. E da gasonasu ohe fi amoga medole legebela:? E da asi amola amo na da bu hame ba:i.
29Na da ufi mano afae fawane esala. Be amo dilia oule ahoasea, e da se nabasea, na da:i hamoiba:le, se bagade dili nama i amo nababeba:le, bogomu.’
30Amaiba:le, ada! Na amo goi fisili adama bu asili, e da goi hame oule misi amo ba:sea, bogomu. Ea esalusu amola amo goi ea esalusu da gilisili lala:gi agoane diala. E da:idafa hamoiba:le, ninia da amo se nabasu ema iasea, e da bogomu.
32Na amola da na esalusu fisima:ne, dafawanedafa amo goi bu oule misa:ne sia:i. Na amo goi hame oule masea, eso huluane ni fawane da wadela:le hamoi, amo e da sia:mu da defea, ema adoi dagoi.
33Wali ada! Na da amo goi ea sogebi lale, ni fawane da dia udigili hawa: hamosu dunu esalumu. E amola ea olalali, ilia buhagimu da defea.
34Na amola amo goi ani mae asili, nisu na adama masunu da hamedei. Na ada da amo se nabimu, na da hamedafa ba:mu!” Yuda e amane sia:i.