Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ya:igobe da soge amo ea eda da musa: amo ganodini esalu (Ga:ina:ne), amogawi esalu.
2Ya:igobe ea sosogo fi ilia hou dedei da agoane. Yousefe da lalelegele, ode 17 esalu, ayeligi ba:i. E amola yolalali (ilia da Ya:igobe ea gidisedagi uda Biliha amola Siliba elea mano), amo da gilisili Ya:igobe ea sibi amola goudi ouligisu. E da ea olalali ilia wadela:i hou ba:beba:le, ea edama sia:ne iasu olelei.
3Yousefe da Ya:igobe ea da:i hamoi esoga lalelegeiba:le, Ya:igobe ea asigi hou ema da ea asigi hou amo Yousefe yolalali ilima baligisu. E abula ida:iwane hamone, Yousefema i.
4Yousefe ea yolalali da Ya:igobe ea asigi hou Yousefema da ea asigi ilima baligi amo ba:beba:le, mudasu hamoi. Ilia da Yousefema bagade higasu. Ilia da ema asigiwane sia:mu hamedeiwane ba:i.
5Eso afaega, Yousefe da simasia ba:i. Amo e da ea yolalalima olelebeba:le, ilia da bu baligili ema mi hanai galu.
6E da ilima amane sia:i, “Nabima! Na da agoane simasia ba:i.
7Ninia huluane da widi sagai amo ganodini widi la:gi dudalebe ba:i. Amalalu, na widi la:gi da wa:legadole moloiwane lelu. Amalalu, dilia widi la:gi da na widi la:gi amoga sisiga:le, begudui.”
8Ea yolalali da ema amane adole ba:i, “Di da ninima hina bagade esalumu dawa:bela:?” Amaiba:le, e da simasia ba:beba:le amola amoga sia:beba:le, ilia da ema baligili mi hanai galu.
9Amalalu, Yousefe da eno simasia ba:i. E da ea yolalali ilima amane sia:i, “Na da eno simasia ba:i. Amo ganodini, na da eso, oubi amola gasumuni gidayale gala, huluane nama begudulalebe ba:i.”
10Amo simasia ba:i e da ea adama olelei. Ea eda da ema gagabole sia:i, “Amo da adi simasia ba:sula:? Dia ame, dia yolalali amola na da dima misini, beguduma:bela:?”
11Yousefe ea yolalali da ema mudale dawa:i, be ea ada da amo liligi huluane ea asigi dawa:su ganodini dawa:lalu.
12Eso afaega, Yousefe yolalali da Siegeme sogega ilia eda ea lai gebo fi amo ouligimusa: asi dagoi ba:i.
13Ya:igobe da Yousefema amane sia:i, “Dia yolalali ilia da Siegeme sogega lai gebo gilisisu ouligilala. Di amoga masa!” Yousefe da amane bu adole i, “Na masunu!”
14Ea ada da ema amane sia:i, “Defea! Masa! Dia yolalali da hahawane esalabala? Sibi gilisisu da hahawanela:? Amo huluane abodemusa: masa. Amasea, amo sia:ne iasu bu nama iamisa.” Ea eda da Hibalone Fago esalu. E da Yousefe asunasiba:le, Yousefe da asili, Siegeme sogega doaga:i.
15E da amo sogega udigili laloba, dunu afae da e ba:loba amane sia:i, “Di da adi hogosala:?”
16Yousefe da bu adole i, “Na da nolalali amo ilia lai gebo gilisisu ouligilala, amo hogosa. Di da ili ba:bela:?
17Amo dunu bu adole i, “Ilia da fisili asi dagoi. Ilia sia: na da nabi, amo ilia da Douda:ne sogega masusa: dawa:i galu.” Amaiba:le, Yousefe da ea yolalali ilima fa:no bobogele, Douda:ne sogega ilima doaga:i.
18Ilia da Yousefe sedagaga manebe ba:beba:le, e fane legemusa: gilisili sia: dasu.
19Ilia gilisili sia: dasu, amane, “Amo simasia ba:su dunu da manebe goea!
20Defea! Ninia da medole legele amola ea da:i hodo amo hafoga:i hano uli dogoi amo ganodini ha:digimu. Ninia da gasonasu ohe fi da e medole legei sia:mu. Amasea, ea simasia ba:i liligi da hamedei liligi ba:mu.”
21Liubene da amo sia: nababeba:le, Yousefe gaga:musa: dawa:i galu. E amane sia:i, “Ninia da e hame fane legemu.
22Be udigili amo hafoga:i uli dogoi amo ganodini sanasimu. Be ema se mae ima.” E da Yousefe gaga:le, ea edama bu oule masusa: ilegei galu.
23Yousefe da ea yolalali ilima doaga:loba, ilia da ea nina: hamoi abula sedade amo fadegai.
24Amalalu, ilia da Yousefe amo hafoga:i uli dogoi amo ganodini sanasi.
25Ilia da ha:i nanoba, Isiama:ile (Midia:ne) fi dunu amo Gilia:de soge fisili Idibidi amoga doaga:musa: logoga ahoanebe ba:i. Ilia ga:mele da hedama:ne fodole nasu amola gamali agui ahoanebe ba:i.
26Yuda da ea eya ilima amane sia:i, “Ninia eya amo medole legele amola amo hou dedebomu da ninima fidisu liligi hame.
27Ninia da Yousefe amo Isiama:ile dunu ilima bidi lamu da defea. Amane hamosea, ninia da ema se hame imunu. E da ninia eya ninia hu amola maga:me afae hamoi.” Amane dawa:lalu, ea eya ilia da gilisili defea dawa:i.
28Amalalu, Midia:ne bidi lasu dunu da doaga:loba, Yousefe yolalali da Yousefe amo uli dogoiga fadegale, silifa 20 amoga Yousefe Isiama:ile dunu ilima bidi lai. Amalalu, Isiama:ile dunu da Yousefe Idibidi sogega afugili asi.
29Liubene da uli dogoiga bu misini, Yousefe da amo ganodini hame esalu ba:beba:le, bagadewane da:i dione, ea abula gadelai.
30E da yolalali ilima bu misini amane sia:i, “Goi da uli dogoiga hame. Na da adi hamoma:bela:?”
31Amalalu, ilia da goudi medole legele, Yousefe ea abula goudi ea maga:me amo ganodini gela sa:i.
32Ilia da amo abula ilia adama gaguli asili, amane sia:i, “Ninia da amo ba:i dagoi. Amo da dia gofe ea abulala:?”
33Ya:igobe da amo abula dawa:i galu. E amane sia:i, “Amo da Yousefe ea:. Gasonasu ohe fi da nagofe Yousefe medole legele ea da:i dadegale fasi dagoi.”
34Ya:igobe da se bagade nababeba:le, ea abula gadelale, eboboi abula ea da:i amoga sali. E da ea manoma asigiba:le, eso bagohame digini lalalusu.
35Egefelali amola idiwi huluane da ema ea dogo denesima:ne doaga:i, be e da dogo denesimu amola olofomu hamedei ba:i. E amane sia:i, “Na da mae yolesili, da:i dione amola dinana bogomu.” Amaiba:le, ea da:i dioi e da mae yolesili da:i diolalu.
36Be Idibidi sogega, Midia:ne dunu da Yousefe amo Bodifa (hina bagade dunu ea sosodo aligisu dunu ilima hina dunu) ema bidi lai dagoi.