Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ga:ina:ne soge ganodini ha:i da bu bagade heda:lebe ba:i.
2Ya:igobe ea fi da gagoma huluane Idibidiga lai, amo na dagoloba, Ya:igobe da egefelali ilima amane sia:i, “Dilia Idibidi amoga ha:i manu fonobahadi bidi lamusa: masa.”
3Yuda da ema amane sia:i, “Idibidi ouligisu hina da gasa bagade sisasu ninima sia:i. Ninia da eya hame oule masea, ea odagi hamedafa ba:mu sia:i.
4Be di da ninia eya ninia oule masunu defele ba:sea, ninia da ha:i manu bidi lala masunu.
5Be amo di higasea, ninia da hame masunu. Bai ouligisu hina da ninia eya hame oule masea, ea odagi hame ba:mu amane sia:i.”
6Ya:igobe da amane sia:i, “Dilia abuliba:le nama se bagade iaha. Abuliba:le, dilia da eya eno esala amo ema olelebela:?”
7Ilia da bu adole i, “Ouligisu hina da ninia sosogo fi ilia hou, bagadewane adole ba:lalu amane, ‘Dilia eda wali esalabala? Dilia da eya eno esalabala?’ Ninia da ema adole hame imunu da hamedei. Ninia da habodane e da ‘Dilia eya guiguda: oule misa’ sia:mu amo dawa:bela:?”
8Yuda da ea edama amane sia:i, “Na oule masa:ne, goi asunasili ninia wahadafa masunu. Amasea ninia huluane da hame ha:ga bogomu.
9E da se hame nabimu, amo na da gasa bagade sia:sa. Na da amo goi hahawane hame bu oule masea, defea, di da nama eso huluane nisu da wadela:le hamoi sia:mu da defea.
10Be wali, ninia guiguda: sia: dalebe hame ouesalu ganiaba, ninia da Idibidi sogega aduna asili bu misini hamona:noba.”
11Amalalu, ilia eda Isala:ili da ilima amane sia:i, “Defea! Amai galea dilia agoane hamoma. Dia liligi amo ganodini, ninia soge ha:i manu ida:iwane ouligisu hina ema ima:ne gaguli masa. Amo gamali fonobahadi, agime hano, hedama:ne fodole nasu, molobe, amola ‘alamode’ fage.
12Amola muni dilia musa: gaguli asi amo adunawane gaguli masa. Bai muni da dilia esa amo ganodini sinidigi dagoi ba:i, amo dilia bu gaguli masa. Amabela:? Ilia giadofale bu iasu.
13Dilia eya lale, hedolo bu masa.
14Gode Bagadedafa da amo Idibidi ouligisu dunu nama asigima:ne hamomu da defea. Amasea, e da Bediamini amola dilia ola eno nama bu imunu. Be na da na mano fisimu galea, defea, na da fisimu.”
15Amaiba:le, olalali da hahawane udigili iasu liligi amola muni aduna gala gaguli asili, Bediamini amola Idibidi diasuga doaga:musa: asi. Amoga doaga:loba, ilia da Yousefema asi.
16Yousefe da Bediamini da yolalali amo gilisili misi amo ba:beba:le, ea diasu hawa: hamosu dunu ilia ouligisu dunuma amane sia:i, “Di amo dunu na diasuga oule masa. Esomogoa ilia da na amola gilisi ha:i manu. Amaiba:le, fofoi ohe amo medole legele, gobema.”
17Amo hawa: hamosu dunu da Yousefe ea sia:i defele hamoi. E da Ya:igobe manolali amo Yousefe diasuga oule asi.
18Ilia da amo diasuga oule asili, bagadewane beda:i galu. Ilia amane dawa:i, “Muni ninia esa amo ganodini bu dialebe ba:beba:le, ilia da nini guiguda: oule ahoa. Amasea, ilia da sinidigili, ninima gasawane doagala:le, ninia dougi lale amola nini udigili hawa: hamosu dunu hamomu.”

19Amaiba:le, ilia da diasu logo holeiga, hawa: hamosu dunu ilia ouligisu dunuma amane sia:i,
20“Ada! Ninia da musa: guiguda: ha:i manu bidi lala misi.
21Be ninia da ninia diasuga buhagimusa: logoga golamusa: oualigi, ninia esa doasiloba, ninia muni musa: dima i, ninia esa amo ganodini dialebe ba:i. Huluane da galu. Amo ninia da dima bu gaguli misi.
22Ninia da eno muni amola ha:i manu eno bidi lamusa:, gaguli misi. Nowa da amo muni ninia esa ganodini salibala:?. Amo ninia hame dawa:.”
23Be ouligibi hawa: hamosu dunu da amane sia:, “Mae dawa:ma! Mae beda:ma! Dilia Gode - Dilia ada ea Gode amo da dilia muni dilia esa ganodini salibala:? Na da dilia muni lai dagoi.” Amalalu, e da Simiane ilima oule misi.
24Hawa: hamosu ouligisu dunu da olalali huluane diasu ganodini oule asi. E da ilia emo dodofema:ne, hano ilima i. E da ilia dougi ilima ha:i manu i.
25Ilia da Yousefema hahawane ima:ne, ilia iasu liligi momagei. Bai hawa: hamosu dunu amo da ilia da Yousefe amola gilisili ha:i manu, amo ilima olelei dagoi.
26Yousefe da ea diasuga doaga:loba, ilia da hahawane udigili iasu amo diasu ganodini gaguli misini, ema i. Amola ilia da Yousefema osoboga begudui.
27E da ilia hou ilima adole ba:i. Amalalu, e amane sia:i, “Dilia ada da:i hamoi dilia nama adoi? E da hahawane esalabala?”
28Ilia da bu adole i, “Dia fonoboi hawa: hamosu dunu ninia ada da hahawane esala.” Amalalu, ilia da muguni bugili, ema begudui.
29Yousefe da ea eya Bediamini ba:loba, amane sia:i, “Amo da dilia nama adoi dilia fa:no lalelegei eyala:? Na gofe! Gode da di hahawane dogolegele fidimu da defea.”
30Amalalu, Yousefe da hedolowane fisili asi. E da ea dogo ganodini ea eyama bagade asigiba:le, dimusa: dawa:i galu. Ilia da ea dibi ba:sa:besa:le, e da ea sesei amoga asili, dinanu.
31Fa:no, e da ea odagi dodofelalu amola ea dogo bu denesilalu, e da bu misini, ha:i manu ima:ne sia:i.
32Yousefe da fafai afae, amola yolalali da fafai enoga ha:i mai. Idibidi dunu da Hibulu dunu ilima gilisili ha:i manu da gogosiasu liligi, Idibidi dunu da dawa:i galu.
33Yolalali da fafai amoga fibi ba:i. Ilia da Yousefe ba:le gusuli esafulubi ba:i. Yousefe da sia:beba:le, ilia lalelegei defele olalali, eyalali, dadalele fi. Idibidi ouligisu hina da ilia lalelegei dadalesu dawa:beba:le dadalesu hamoi, amo ba:beba:le, ilia da bagadewane fofogadigili, enoenoma ba:lafui.
34Hawa: hamosu dunu da Yousefe ea fafai amoga ha:i manu lale, ilima i. Amola Bediamini hisu ilia da ha:i manu biyale gala bagade ema i. Amaiba:le, ilia amola Yousefe, da ha:i bagade mai amola waini hano bagade nanu feloabe ba:i.