Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hano bagade da yolesili, Nowa: ea mano Sieme, Ha:me amola Ya:ifede da manolali lai.
2Ya:ifede egefelali da agoane lalelegei. Ya:ifede ea mano da Goume, Ma:igoge, Ma:dai, Ya:ifa:ne, Diubale, Misege amola Dila:se.
3Goume ea dunu mano da A:segena:se, Laifa:de amola Dougama.
4Ya:ifa:ne egefelali da Ilaisia, Dasise, Gidimi amola Loudanimi.
5(Amo mano ilia fi da dusagai ouligisu hou hamone ilia fifi asi gala asili sia: hisu hisu hamosu).
6Ha:me egefelali da Gusia, Misala:ime, Fade amola Ga:ina:ne.
7Gusia egefelali da Seba, Ha:fila, Sa:bada, Lama amola Sa:bediga. Lama egefela da Siba amola Dida:ne.
8Gusia ea mano eno da Nimilode. E da asigilaloba, nimi bagade gegesu dunu hamoi.
9E da Hina Gode ba:ma:ne benea ahoasu dunu gasa bagade hamoi. Amaiba:le, musa: dunu da amane sia:su, “Hina Gode da di benea ahoasu dunu Nimilode defele hamomu da defea.”
10Moilai bai bagade ea soge Siaina ganodini da Ba:bilone, Elege, A:ga:de amola Ga:lene.
11Amo soge yolesili, e da Asilia sogega asi. Amoga e da moilai bai bagade eno hahamone gagai amo Ninefe, Lihoubode, Ga:ila,
12amola Lisene. La:idi da Ninefe, la:idi da Ga:ila amola Lisene da moilai bai bagadedafa dogoa galu.
13Misala:ime ea mano da Ludaide fi, Anamaide fi, Lehabaide fi, Na:baduhaide fi,
14Badalusaide fi, Gasaluhaide fi (amo fi amoga Filisidini fi da misi) amola Ga:fadolaide fi.
15Ga:ina:ne ea mano da Saidone (ea magobo mano), Hidaide fi,
16Yebiusaide fi, A:moulaide fi, Gegasiaide fi,
17Haifaide fi, Agaide fi, Sainaide fi,
18Afadaide fi, Semalaide fi, Ha:imadaide fi. Fa:no Ga:ina:ne fi dunu huluane da afafai.

19Ga:ina:ne fi ilia soge olei da asili amo Saidone moilai bai bagade asili Gela asili Ga:isa moilai bai bagadega doaga:i. Amalalu, soge olei da Sodame moilai bai bagadega asili, Goumola moilai bai bagade amola A:dama moilai bai bagade amola Siboimi moilai bai bagade baligili, La:isia moilai bai bagadega doaga:i.
20Amo dedei da Ha:me ea mano - ilia fi amola sia: hisu hisu amola sogebi da sosogo bagade ba:i.
21Sieme da Ya:ifede ea ola esalu. Sieme da Hibulu dunu fi huluane amo ilia aowalali eda.
22Sieme egefelali da Ila:me, A:sie, Afa:gasa:de, Lade amola A:ila:me.
23A:ila:me egefelali da Ase, Hale, Gidie amola Misiege.
24Afa:gasa:de ea mano da Sila amola Sila ea mano da Ibe.
25Ibe da dunu mano aduna lai. Afae ea dio amo Bilege (Bai e esalea osobo bagade da afafai ba:i). Bilege ea eya dio amo Yogada:ne.
26Yogada:ne ea mano da A:lamouda:de, Silefe, Ha:isama:ifede, Yila,
27Hadoula:me, Usa:le, Digala,
28Ouba:le, Abima:ile, Siba,
29Oufe, Ha:fila amola Youba:be. Amo huluane da Yogada:ne ea mano.
30Ilia esalebe soge da goumi gusudi soge ea ole da Misia alalo asili Sifa doaga:i.
31Amo dedei da Sieme ea mano - ilia fi, sia: hisu hisu, ilia sogebi amola ilia soge da bagade ba:i.
32Huluane da Nowa: ea mano ilia fi amo ilia sosogo fi amo ganodini amola fi gilisisu ilia hamoi. Amo fi amoga fi gilisisu huluane da hano bagade fa:no hamone, afafane osobo bagade nabasu.