Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo esoga, osobo bagade dunu fi da sia: hisu hisu hame galu. Ilia huluane da sia: afadafa fawane galu.
2Dunu fi huluane da eso maba gusudili ahoanu, umi soge ea dio amo Ba:bilone ba:i. Amo ganodini ilia fi dialu.
3Ilia da amane gilisili sia: dasu, “Defea! Ninia osobo ganumugini, gobele, igi agoai ‘baligi’ hamone, diasu gagumu.’ Amola amo liligi ‘baligi’ ilia da edele amoga madelagisu.
4Amalalu, ilia da amane sia:i, “Ninia moilai bai bagade hamomu. Amo ganodini ninia da diasu sedade gagagula heda:i amo da Hebene amoga doaga:mu liligi gagumu. Ninia dio bagade hamomu. Ninia fi da osobo bagade soge huluane amoga afafasa:besa:le agoane hamomu.
5Be Hina Gode da moilai bai bagade amola diasu gado gagagula heda:i amo dunu da hamonanu, amo ba:la gudu sa:i.
6E amane sia:i, “Ilia da fi afadafa amola sia: afadafa gala. Amo ilia da muni hamobeba:le, hobea huluane ilia hanaiga hamomusa: dawa:mu.
7Defea! Ninia da gudu sa:ili, ilia sia: ededenagia:mu. Amasea, ilia sia: hisu hisu amoga sia:sea, nabimu gogolemu.”
8Amaiba:le, Gode da dunu fi afagogole, osobo bagade dedeboma:ne asunasi. Ilia amo diasu gagagula heda:i gagumu yolesi dagoi.
9Amaiba:le, amo diasu ilia da Ba:ibele dio asuli. Bai amoga Hina Gode da ilia sia: hisu hisu hamoi, amola ili afagogole, osobo bagade soge huluane fima:ne asunasi.
10Sieme ea mano da hagudu dedei. Hano bagade da yolesili, ode aduna asili, Sieme da ode 100 esalu, ea dunu mano amo Aba:sa:de da lalelegei.
11Amalalu, Sieme da ode 500 eno esalu. Amoga e da manolali eno lalelelegei.
12Aba:sa:de da ode 35 esalu, dunu mano amo ea dio Sila amo lai.
13Fa:no e da ode 403 eno esalu amola amoga manolali eno lalelelegei.
14Sila da ode 30 esalu, dunu mano ea dio Ibe amo lai.
15Fa:no e da ode 430 eno esalu. Amoga e da manolali eno lalelelegei.
16Ibe da ode 34 esalu, dunu mano amo ea dio Bilege lai.
17Fa:no Ibe da ode 430 eno esalu. Amo odega e da egefelali eno lalelelegei amola uda manolali eno lalelelegei.
18Bilege da ode 30 esalu, dunu mano ea dio amo Liu lai.

19Bilege da Liu lai amalu ode 209 eno esalu. Amoga e da egefelali eno lalelelegei amola uda manolali eno lalelelegei.
20Liu da ode 32 esalu, dunu mano ea dio amo Silage lai.
21Liu da Silage lai amalu fa:no e da ode 207 esalu. Amoga e da dunu manolali eno lalelelegei amola uda manolali eno lalelelegei.
22Silage da ode 30 esalu, dunu mano ea dio amo Na:iho lai.
23Silage da Na:iho lai amalu fa:no e da ode 200 eno esalu. Amoga e da dunu manolali eno lalelelegei amola uda manolali eno lalelelegei.
24Na:iho da ode 29 esalu, dunu mano ea dio amo Dila lai.
25E da Dila lai amalu fa:no ode 119 esalu. Amoga, e da dunu manolali eno lalelelegei amola uda manolali eno lalelelegei.
26Dila da ode 70 esalu, dunu mano udiana lai amo A:ibala:me, Na:iho amola Ha:ila:ne.
27Dila egaga fi da agoane. Ea mano da A:ibala:me, Na:iho amola Halane. Halane ea mano da Lode.
28Halane da ea moilaidafa (moilai dio da E, Ba:bilone soge ganodini dialu) amoga bogoi. E bogoloba, ea ada Dila da esalebe ba:i.
29A:ibala:me da Selai lai amola Na:iho da Miliga lai. Miliga ea ada da Halane. Halane idiwi eno da Isiga.
30Selai da aligime esalu. Mano lamu hamedei ba:i.
31Dila da egefe A:ibala:me, eaowa Lode (Halane ea mano) amola ea nawi Selai (A:ibala:me idua) amo oule asili, Ba:bilone soge moilai amo E yolesili, Ga:ina:ne sogega doaga:musa: asi. Be ilia da Halane sogega doaga:le, fi galu.
32Dila da amogawi bogoi. Ea esalu ode idi da 205 ba:i.