Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A:ibala:me ea lalelegei ode 99 da gidigiloba, Hina Gode da ema misini, amane sia:i, “Na da Gode Bagadedafa. Di da Na hadigi ganodini ahoanoma amola hou moloidafa fawane hamoma.
2Na da ania gousa:su hamoi amo dafawane hamomu. Na da digaga dunu bagohame dima imunu.”
3A:ibala:me da beguduli ea odagiga osobo digila sa:i. Amalalu, Gode da ema amane sia:i,
4“Na gousa:su dima da agoane. Di da dunu fi bagohame ilima eda agoane ba:mu.
5Na da di dunu fi bagohame ilima eda hamoi dagoiba:le, wali dia dio da A:ibala:me hame, be bu afadenene A:ibalaha:me hamoi dagoi.
6Di da mano bagohame lamu. Di da dunu fi bagohame lamu, amola fi hina bagade dunu bagohame di da lamu.
7Na gousa:su Na da di amola digaga mano dilima Na da hamomu, da mae dagole dialalalumu. Na da dia Gode esalumu amola digaga mano huluane ilia Gode esalumu.
8Di da wali Ga:ina:ne soge ganodini ga fi dunu agoane ba:sa. Be amo soge huluane, di eso huluane mae yolesili gagulaloma:ne, Na da di amola dia fa:no lalelegemu manolali dilima imunu. Amola Na da ilia Gode esalumu.”
9Amalalu, Gode da A:ibalaha:mema amane sia:i, “Be di da Na gousa:su noga:le ouligima. Di amola digaga fa:no lalelegemu fi.
10Na gousa:su dima amola dia manolali ilima - amo gousa:su di noga:le agoane ouligima. Dunu huluane dia fi amo ganodini da ilia gadofo damuma:mu.
11Dilia huluane gadofo damuma:mu. Amo da Na gousa:su dilima amo dawa:digima:ne olelesu gala.
12Dunu huluane dia fi ganodini fa:no lalelegesea, dunu mano huluane da lalelegesea, eso godoane fisili ilia gadofo damuma:mu. Amo da huluanedafa - dia fi amo ganodini lalelegei amola dunu mano ga fi amoga bidilai, amo huluane.
13Dia fi amo ganodini lalelegei o ga fi ilima bidi lai - huluane. Na gousa:su defei dilia hu amo ganodini hamoi da eso huluane mae dagole dialalalumu. Amo da Na dilima gousa:su hamoi dagoi olelesa.
14Be nowa dunu da dia fi amo ganodini ea hu gadofo hame damui ba:sea, amo dunu da Na gousa:su fi dagoiba:le, fadegale fasima.”
15Gode da A:ibalaha:mema eno amane sia:i, “Dia uda Selai ema Selai dio bu mae sia:ma. Ea dio da wali Sela.
16Na da ema hahawane dogolegele ilegemu. Amola e da diagofe lalelegemu. E da dunu fi bagohame ilima eme esalumu. Dunu fi hina dunu bagohame da ema lalelegemu.”
17A:ibalaha:me da beguduli ea odagiga osobo digila sa:ili, hahawane bagade ousu. E da ea dogo ganodini amane sia:i, “Dunu da 100 ode lai, amo mano lamu da defelela:? Sela amola da ode 90 lai dagoiba:le, mano lama:bela:?”
18E da Godema amane adole ba:i, “Isiama:ile da na fi ganodini na sogebi lamu da defeala:?”

19Be Gode bu adole i, “Hame mabu! Dia uda Sela da dia manodafa dia da:i amoga hamoi, amo lalelegemu. Di da ema Aisage dio asulima. Na da Na gousa:su ema amola egaga mano ilima hamoi, amo hamedafa yolesimu. Amo gousa:su da mae dagole eso huluane dialalalusu liligi.
20Dia adole ba:su amo Isiama:ile fidima:ne Na da nabi dagoi. Amaiba:le, Na da ema amola hahawane dogolegele ilegemu. Na da ema mano bagohame imunu. Ema da fi hina bagade dunu fagoyale amo lalelegemu, amola ea mano da dunu fi bagadedafa hamomu.
21Be Na gousa:sudafa da dia mano Aisage ema dialumu. Waha oubi wewaba amo ode enoga e da Selama lalelegemu.”
22Gode da A:ibalaha:mema sia:i dagoiba:le, yolesili asi.
23Amo esoga A:ibalaha:me da hedolo nabasu hou hamoi. E da Isiama:ile amola ea fi dunu huluane amola dunu da ea fi amo ganodini lalelegei amola udigili hawa: hamosu dunu e bidi lai, amo huluane ilia gadofo damui.
24A:ibalaha:me da lalelegele, ode 99 doaga:le, gadofo damui.
25Amola Isiama:ile da ea ode 13 amoga gadofo damui ba:i.
26A:ibalaha:me amola egefe Isiama:ile ela da eso afae ganodini gadofo damui.
27Amola dunu huluane A:ibalaha:me ea sosogo fi ganodini-amo da ea fi ganodini lalelegei, amola ga fi dunu e da bidilai dagoi-huluane da e amola gilisili gadofo damui ba:i.