Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, Gode da Nowa: amola ea manolali ilima hahawane dogolegele sia:i. E amane sia:i, “Dilia mano bagohame lama. Dilia mano da osobo bagade soge huluane nabamu da defea.
2Ohe fi, sio fi amola menabo fi amola esalebe fi amo da osoboba:le ahoa, ilia huluane da dilima beda:mu. Dilia da ohe fi huluane ilima hinawane esalumu.
3Na da musa: dadami fawane dilima ha:i moma:ne i dagoi. Be wali, dilia da amo ohe, sio amola menabo fi liligi huluane manu da defea. Na da amo huluane dili ha:i moma:ne iaha.
4Be ha:i manu afadafa da dilima sema gala. Hu amo ganodini maga:me dialebe ba:sea, mae moma. Maga:me amo ganodini da esalusu gala. Amaiba:le, Na da amo liligi mae moma:ne sema ilegei.
5Nowa dunu da dunu eno fane legesea da se iasu ba:mu. Ohe fi da dunu fane legesea, amoma se iasu ima:ne, fane legema.
6Osobo bagade dunu ilia da Gode Ea hou agoane hamoi dagoi. Amaiba:le, osobo bagade dunu da eno dunu fane legesea, amo dunu ema se iasu da eno osobo bagade dunu amoga fane legemu.
7Dilia mano bagohame osobo bagade nabama:ne lama.
8Amalalu, Gode da Nowa: amola ea mano ilima amane sia:i,
9“Na gousa:su Na da dilima amola diligaga fa:no lalelegemu mano dilima ilegesa.
10Na da dilima amola esalebe liligi huluane, ohe fi amola sio fi - huluane amo dusagaiga gaga:i, amoma Na gousa:su hamosa.
11Na gousa:su dilima da amo sia: ganodini gala. Hano bagade da esalebe liligi huluane bu hame fane legemu. Hano bagade da osobo bagade bu hame gugunufinisimu.
12Wali na eso huluane dialumu gousa:su dilima amola esalebe liligi huluane amoma Na da dawa:digima:ne olelesu imunu.
13Na da mu mobi ganodini dadi agoane (sona:ni) legemu. Amo da Na osobo bagadega gousa:su dawa:ma:ne agoane dawa:digima:ne olelesu gala.
14Na da mu amo mu mobiga dedebosea, amola dilia da sona:ni sisiga:i ba:sea,
15Na da Na musa: dafawane sia: bu dawa:mu. Amo da osobo bagadega esalebe liligi huluane medoma:ne, hano bagade da bu hamedafa misunu.
16Sona:ni da mu mobi ganodini ba:sea, Na da Na eso huluane mae mugululi gousa:su Na da esalebe liligi osobo bagadega esala hamoi, amo bu dawa:ma.
17Na da osobo bagadega esalebe liligi huluane ilima dafawane ilegele sia:i amo dawa:digima:ne olelesu da amo.”
18Nowa: egefe udiana amo dusagaiga gadili asi da Sieme, Ha:me amola Ya:ifede. (Ha:me da Ga:ina:ne ea eda.)

19Nowa: ea mano udiana da osobo bagade esalebe fi osobo bagadega afagogoi, amo huluane ilima aowalali esalu.
20Nowa: da ifabi ouligisu dunu. E da degabo osobo bagadega waini efe sagasu.
21E da waini hano nanu, feloai ba:i. Amalalu, e da abula gisa:le, da:i nabadowane ea abula diasu ganodini dialu.
22Ha:me (Ga:ina:ne eda) da ea eda da:i nabado ba:i dagoi. E gadili asili, amo hou ea ola Sieme amola Ya:ifede elama olelei.
23Be Sieme amola Ya:ifede da abula lale, ela gida amoga ligisili bagidiliwane misini, Nowa: ea da:i nabado dedeboi dagoi. Ela da Nowa: ea da:i nabado mae ba:ma:ne, ela odagi ga ba:legale misi.
24Nowa: da bu wa:legadole, adini ba:i bu hedofai ba:i. E da Ha:me (Ga:ina:ne eda) amo ea hou nabi dagoi.
25E amane sia:i, “Ga:ina:ne amoma da gagabui aligi dagoi. E da ea yolalali ilia udigili hawa: hamosu dunu esalumu.
26Gode da Sieme ea Hina Gode! Godema hahawane dogolegele nodoma! Ga:ina:ne da Sieme ea udigili hawa: hamosu dunu esaloma:mu.
27Gode da Ya:ifede ea fi bu bagade heda:ma:ne fidimu da defea. Ya:ifede da Sieme ea abula diasu gilisisu ganodini esalumu da defea. Amola Ga:ina:ne da Ya:ifede ea udigili hawa: hamosu dunu esaloma:mu.”
28Hano bagade amo misini, fa:no Nowa: da ode 350 eno esalu.
29Amalalu, e bogoi. E da ode 950 agoane esalu bogoi.