Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ya:igobe da logoga ahoanoba, a:igele dunu ilia da ema doaga:i.
2Amo ba:beba:le e amane sia:i, “Amo sogebi da Gode Ea Aligibi Sogebi.” Amaiba:le, e da amo sogebi dio asuli amo Ma:ihana:ime.
3Ya:igobe da sia: adole iasu dunu, ili da e bisimusa:, Iso amo gousa:musa: asunasi. Iso da Idome sogega esalu.
4Ya:igobe da sia: adole iasu dunu ilima amane olelei, “Isoma amane sia:ma, ‘Na, Ya:igobe, dia nabasu hawa: hamosu dunu da na hina Isoma sia: iaha. Na da La:iba:nema ouesalu, hedolo hame buhagi be wali buhagisa.
5Na da bulamagau, dougi, sibi, goudi, amola udigili hawa: hamosu dunu gagui gala. Na da di hahawane ba:ma:ne dima sia: adole iaha.’”
6Sia: adole iasu dunu da Ya:igobema bu misini, amane sia:i, “Ninia da dia ola Iso ema doaga:i. E da wali dima doaga:musa:, logoga ahoanebe. E da dunu 400 agoane oule maha.”
7Ya:igobe da beda:i bagade amola da:i dioi. Ema misi dunu, sibi, goudi, bulamagau, amola ga:mele, e da afafane gilisisu aduna hamoi.
8E amane dawa:i, “Iso da na bisili gilisisu amoga doagala:ma:ne masea, - amabela:? - na eno gilisisu da se mae nabawane hobeama:bela:?”
9Amalalu Ya:igobe da amane sia:ne gadoi, “Na aowa A:ibalaha:me amola na ada Aisage, amo elea Gode! Na sia: nabima! Hina Gode, Di da nama na soge amola na fi dunu amoga buhagima:ne sia:noba, Di da na noga:le fidima:ne sia:i.
10Na hou da wadela:i, be Di da nama asigi hou noga:idafa olelei. Na da dagulu fawane gaguli, Yodane hano degei, be wali na da buhagili, amo gilisisu aduna gaguiwane bu maha.
11Gode! Dia na gaga:ma! Na da na ola Isoba:le bagade beda:i galebe. E da ninima doagala:sa:besa:le amola nini huluane amola uda amola mano wadela:sa:besa:le na da bagade beda:i.
12Di da musa: na logo hahamoma:ne sia:i. Amola nama mano idimu hamedei amo sa:i hano wayabo bagade bega: amo idi defele amo imunu sia:i. Amo mae gogolema.”
13Amo gasi afae amo sogebi esalu, Ya:igobe da ea lai gebo fi mogili, hahawane udigili iasu Isoma imunusa: dawa:i. E da goudi aseme 200, goudi gawali 20, sibi aseme 200, sibi gawali 20, ga:mele aseme dodo maga:me gala 30, amola ilia mano, bulamagau aseme 40, bulamagau gawali 10, dougi aseme 20 amola gawali 10, amo huluane Isoma imunusa: afafai.
16E da gilisisu afae afae hamone, amo afae afaega hawa: hamosu dunu afae ouligima:ne sia:i. E da amane sia:i, “Nama bisili masa. Gilisisu afae asili, dibi yolesima. Amalalu, gilisisu eno amola eno agoaiwane masa.
17E da bisili ahoasu hawa: hamosu dunu ilima amane sia:i, “Na ola Iso da dima doaga:sea, e da dima, ‘Dia hina da nowala:? Di da habi ahoa? Lai gebo fi di da amoga fa:no bobogesa. Amo da nowa eala:?’ amane adole ba:sea,
18di agoane adole ima, ‘Amo huluane da dia hawa: hamosu dunu Ya:igobe amo ea:. Amo huluane e da ea hina Isoma iaha. Ya:igobe hisu da fa:no maha.’”
19Ya:igobe da amo sia: defele gilisisu ouligisu dunu ageyadu amola gilisisu ouligisu dunu osoda amola gilisisu ouligisu huluane ilima amo defele olelei. E amane sia:i, “Dilia Isoma amane sia:ma,
20‘Defea! Dia hawa: hamosu dunu Ya:igobe da ninima gadenene fa:no maha.’” Ya:igobe da agoane dawa:lalu, “Amabela:? Na da hahawane udigili iasu ema iasea, e da olofosu ba:ma:bela:? Amasea, e da na gogolema:ne olofoma:bela:?”

21E da amo hahawane udigili iasu bisili asunasi. Amalalu e da amo sogebi abula diasuga esalu.
22Amo gasia, Ya:igobe da wa:legadole, ea uda aduna, ea gidisedagi uda aduna, ea dunu mano gidayale gala, amo huluane Ya:boge Hano degemusa: oule asi.
23E da amo huluane asunasili, ea liligi huluane asunasi.
24Be hisu da hame asi. Amalalu, dunu afae da ema misini ema ouga:ne ludui. Ludulalu, gasia huluane mae yolesili, ludui.
25Ya:igobe da gasa bagadewane ludubiba:le, amo dunu da ema osa:le heda:mu hamedeiwane ba:i. Amaiba:le, e da Ya:igobe ea masele digili ba:beba:le, Ya:igobe ea masele momoge dagai dagoi ba:i.
26Amalalu, amo dunu da Ya:igobema amane sia:i, “Nama yolesima! Eso da heda:i dagoi.” Be Ya:igobe da bu adole i, “Di da nama hahawane dogolegele fidimusa: sia:beba:le fawane, na da yolesimu.”
27Dunu da Ya:igobema amane adole ba:i, “Dia dio da nowala:?” E bu adole i, “Ya:igobe!”
28Amalalu amo dunu da amane sia:i, “Defea! Dia dio da wali Ya:igobe hame. Dia dio da wali Isala:ili. Bai di da Godema amola osobo bagade dunuma ouga:ne ludulalu, hasali dagoi.”
29Ya:igobe da amane sia:i, “Dia dio nama adoma!” Be E bu adole i, “Dia da abuliba:le Na dio adole ba:sala:?” Amalalu, e da amogai Ya:igobema hahawane dogolegele lama:ne sia:i.
30Amaiba:le, Ya:igobe da amo sogebiga Biniele dio asuli. E amane sia:i, “Bai na da Gode Ea odagi ba:i dagoi, be na hame bogoi.”
31E da Biniele baligili, eso da heda:i dagoi ba:i. Ea masele momoge dagaiba:le, e da gasuga:igili ahoanu.
32Amaiba:le, musa: amola wali Isala:ili dunu da masele momoge huluane hame naha. Bai Biniele sogega musa: Gode da Ya:igobe (Isala:ili) amo ea masele momoge dagai. (Isala:ili dawa:loma:ne da ‘E da Godema ludusa.”)