Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Miquias

Miquias 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon paminawa kung unsa ang isulti ni Yahweh, “Tindog ug ipahayag ang imong sumbong atubangan sa mga kabukiran; padungga ang kabungtoran sa inyong tingog.
2Paminawa ang sumbong ni Yahweh, kamo nga mga kabukiran, ug kamo nga nagpabilin nga mga patukoranan sa kalibotan. Kay adunay sumbong si Yahweh sa iyang katawhan, ug makighusay siya diha sa hukmanan batok sa Israel.”
3“Akong katawhan, unsa man ang nabuhat ko kaninyo? Giunsa ko man kamo paglisodlisod? Pagpamatuod batok kanako!
4Kay gipagawas ko kamo gikan sa yuta sa Ehipto ug giluwas kamo gikan sa balay sa pagkaulipon. Gipadala ko si Moises, si Aaron, ug si Miriam nganha kaninyo.
5Akong katawhan, hinumdomi kung unsa ang giplano ni Balak nga hari sa Moab, ug kung giunsa siya pagtubag ni Balaam nga anak nga lalaki ni Beor sa dihang miadto kamo gikan sa Shitim paingon sa Gilgal, aron masayran ninyo ang matarong nga mga buhat ni Yahweh.”
6Unsa man ang akong angay dad-on ngadto kang Yahweh, sa dihang moyukbo ako sa halandong Dios? Moadto ba ako kaniya uban ang mga halad sinunog, nga mga nating baka nga usa pa lamang ka tuig?
7Mahimuot ba si Yahweh sa liboan ka mga torong karnero, o sa napulo ka libo nga mga suba sa lana? Angay ko bang ihalad ang akong kamagulangang anak alang sa akong kalapasan, ang bunga sa akong lawas alang sa akong kaugalingong sala?
8Gisultihan kamo niya, tawo, kung unsa ang maayo, ug kung unsa ang gikinahanglan ni Yahweh kaninyo: Pagmakiangayon, pagmahigugmaon, ug pagmapainubsanon uban sa inyong Dios.
9Ang tingog ni Yahweh nagpahibalo ngadto sa siyudad— bisan gani karon ang kaalam nag-ila sa imong ngalan: “Hatagi ug pagtagad ang sungkod, ug ang nagbutang niini sa maong dapit.
10Adunay bahandi sulod sa mga balay sa daotan nga linimbongan, ug limbongan nga mga sukdanan nga dulumtanan.
11Ilhon ko ba nga walay sala ang tawo kung nagagamit siya ug tikasan nga timbangan, uban ang puntil sa malimbongong timbangan?
12Ang tawong adunahan puno sa pagpanlupig, ang lumolupyo nagasultig bakak, ug malimbongon ang ilang mga dila.
13Busa gipahamtang ko kaninyo ang hilabihan nga samad, giguba ko kamo tungod sa inyong mga sala.
14Makakaon kamo apan dili matagbaw; ang inyong pagkauhaw magpabilin diha kaninyo. Magtipig kamo ug pagkaon apan dili kamo makatigom, ug kung unsa ang inyong matigom ihatag ko sa espada.
15Magapugas kamo apan dili makaani; maggiok kamo sa inyong mga olibo apan dili kamo madihogan sa inyong kaugalingon sa lana; magpuga kamo ug mga ubas apan dili kamo makainom ug bino.
16Gituman ang mga balaod nga gihimo ni Omri, ug ang tanang binuhatan sa balay ni Ahab. Naglakaw kamo pinaagi sa ilang tambag. Busa himoon ko kamo nga guba nga siyudad, ug libakon kamo nga lumulupyo, ug magaantos kamo sa pagtamay ingon nga akong katawhan.”