Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Mikiyaasa

Mikiyaasa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Israa7eela asaara mootettiyoogaa siyite. Abeet GODAU dendda! Denddada xoqqa deretu sinttan pirddetta; neeni giyoobaa keratikka siyona.
2Inttenoo deretoo, inttenoo, sa7ai eqqido mino baasotoo, GODAI mootiyo mootuwaa siyite. GODAI ba asaara mootettees; Israa7eela asaara i palamettees.
3GODAI eta hagaadan yaagees; “Ta asau, taani inttena waatidanaa? Taani intteyyo waanada tooho gididanaa? Ane taayyo odite!
4Taani inttena Gibxxe biittaappe kessaas; qassi inttena ailletettaappe wozaas. Inttena kaalettana mala Muusa, Aaroonanne Miiriyaamo inttessi kiittaas.
5Ta asau, Moo7aaba Kawuwaa Baalaaqi halchchidobaanne Bi7oora na7ai Balaami au zaaridobaa hassaya. SHiixima giyoosaappe Gelggali neeni biyo wode, ogiyan hanidabaa ane hassaya. Hegaa hassayikko, taani GODAI nena ashshanau oottido oosuwaa neeni akeekana” yaagees.
6GODAA, xoqqa sohuwan de7iya Xoossaa sinttan goinnanau yaidda taani ai ekkada shiiqoo? Ayyo xuugettiya yarshsho gidana mala, issi laitta gidido mirggota ekkada, a sintti yooshsha?
7GODAI sha7u dorssa orggetun woikko tammu sha7u shaafatun de7iya haattaa keena wogaraa zaitiyan ufaittanddee? Ta naaquwaa gishshau, ta baira na7aa, ta shemppuwaa nagaraa gishshaukka ta yeluwaa immooshsha?
8Hai asau, GODAI neeyyo lo77obaa odi wottiisttenne. GODAI neeppe koyiyoogee aibee giikko, neeni suurebaa oottanaagaa, aggenna siiquwaa bessanaagaanne ashkketettan ne Xoossaara hemettanaagaa.
9GODAASSI yayyiyoogee aadhdhida eratetta. Yerusalaame katamaa asaa GODAI hagaadan yaagees; “Qaxxayana gatimaanne he gatimaa giigissidaageekka oonakko akeekite.
10Nagaranchchaa keettan de7iya nagaran shiishshido buquraanne ta ixxiyo worddo makkiyo miishshata taani doganeeyye?
11Yaatin, ha worddo meezaanan likkiyaagaanne worddo miishshan makkiya asaa nagaraa taani waatada atto gaanau danddayiyaanaa?
12He katamaa dureti makkalan kumidaageeta; an de7iya asai ubbai worddanchcha. Eta doonaa giddon de7iya eta inxxarssaikka ba huuphiyau geella.
13“Hegaa gishshau, taani intte nagaraa gaasuwan inttena xaissanaunne digganau denddaas.
14Intte maana, shin kallekketa; namisaikka intteppe duuxxenna. Intte buuridi shiishshana, shin intteyyo dagattenna; intte dagayidobaakka taani olaa yeddada xaissana.
15Intte kattaa zerana, shin gakkin cakkekketa; wogaraa teeraa gum77ana, shin he zaitiyaa tiyettekketa; woiniyaa teeraakka intte gum77ana, shin a eessaa uyekketa.
16Intte Kawuwaa Omira wogaa, a na7aa Kawuwaa Akaaba soo iita oosuwaanne eta zoriyaa kaallido gishshau, taani inttena xaissana; taani inttena asi ubbi boriyooba oottana. Asai ubbai inttena cayiyo cashshaakka intte tookkana” yaagees.