Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Maika

Maika 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yupela harim Bikpela i kotim Israel. Bikpela, yu kam na kotim ol, na ol maunten bai i stap olsem jas, na ol i ken skelim tok bilong yu.
2Yupela ol maunten, na yupela ol strongpela samting i save stap oltaim oltaim aninit long graun bilong strongim graun, yupela harim kot bilong Bikpela. Bikpela i tok long ol manmeri bilong em. Em bai i sutim tok long ol Israel.
3Orait Bikpela i tok olsem, “Ol manmeri bilong mi, mi bin mekim wanem rong long yupela? Mi bin mekim wanem samting na mi givim hevi long yupela? Goan, yupela bekim tok bilong mi.
4Mi tasol mi brukim kalabus bilong yupela na kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam. Na mi makim Moses na Aron na Miriam bilong i go pas na soim rot long yupela.
5Ol manmeri bilong mi, tingim gen ol samting nogut bipo Balak, king bilong Moap, i laik mekim long yupela. Na tingim gen dispela tok Balam, pikinini bilong Beor, i bin mekim long Balak. Na tingim tu olgeta bikpela samting mi mekim, taim yupela i lusim ples Sitim na wokabaut i go long taun Gilgal. Sapos yupela i tingim ol dispela samting, orait bai yupela i ken save long ol samting mi bin mekim bilong helpim yupela.”
6Taim mi kam lotu long God, Bikpela bilong heven, bai mi bringim wanem samting i kam? Ating bai mi kisim gutpela pikinini bulmakau tru i kam na kukim olsem ofa bilong paia i kukim olgeta.
7Sapos mi kisim planti tausen sipsip i kam, o sapos mi bringim planti tausen sospen wel, ating bai Bikpela i amamas, o nogat? Ating bai mi kilim namba wan pikinini bilong mi olsem ofa, bilong God i ken rausim sin bilong mi? Nogat tru.
8Bikpela i tokim yumi pinis long ol gutpela pasin, na em i laik bai yumi mekim pasin olsem tasol. Yumi mas bihainim stretpela pasin, na laikim tru ol arapela man, na daunim tingting bilong yumi yet na i stap wanbel wantaim God bilong yumi, na bihainim em wanpela tasol.
9Em i save kisim bek yumi na litimapim nem bilong yumi. Bikpela i singaut long Jerusalem, na i tok olsem, “Mi tingting pinis long mekim save long yupela.
10Long ol haus bilong ol man bilong mekim sin, ol planti gutpela gutpela samting i stap yet, em ol samting ol i bin kisim long pasin nogut bilong ol. Taim ol i salim ol samting long ol arapela man, ol i no save skelim stret ol samting na mi no laikim tru dispela pasin.
11Mi no inap lusim sin bilong man i save yusim giaman skel bilong skelim ol samting.
12Ol maniman bilong taun i save pulim ol samting bilong ol rabisman. Na yupela olgeta i man bilong giaman tasol.
13Olsem na nau mi tingting long ol sin bilong yupela na mi stat long bagarapim yupela.
14Bai yupela i kaikai, tasol yupela bai i stap hangre. Olgeta samting yupela i kisim na bungim long haus, bai i no inap i stap gut. Na sapos wanpela samting i stap gut, bai mi larim ol birua i kam pait na bagarapim.
15Bai yupela i wokim gaden, tasol bai yupela i no inap kisim kaikai long en. Na bai yupela i wok long kisim wel long ol pikinini oliv, tasol bai yupela i no inap welim skin bilong yupela. Na bai yupela i wokim wain, tasol bai yupela i no inap dring dispela wain.
16Ol manmeri i bin bihainim ol pasin nogut bilong King Omri, na bilong pikinini bilong em, King Ahap. Yupela i mekim wankain pasin olsem tupela i bin mekim bipo, olsem na bai mi bagarapim yupela, na ol arapela lain pipel bai i givim baksait long yupela na tok bilas long yupela, na yupela ol manmeri bilong mi bai i sem nogut tru.