Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mike

Mike 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ tuli mati Alatalaa falan na, a naxa, “Ɛ keli, ɛ xun mafala, geyane yi findi i ya kitin serene ra, yire matexine xa i xuiin namɛ.
2Geyane, ɛ Alatala kitin namɛ, ɛ tuli mati, ɛ tan bɔxɔn bunna naxanye mi yimaxɛ, amasɔtɔ Alatala nun a yamaan kitini, a waxi Isirayila makiti feni.
3N ma yamana, n nanse ligaxi ɛ ra? N goronna mundun saxi ɛ xun ma? Ɛ n yabi!
4N bata ɛ ramini Misiran yamanani. N bata ɛ xunba konyiya bɔxɔni. N yi Musa rasiga, a xa ti ɛ yɛɛ ra, e nun Haruna nun Mariyama.
5N ma yamana, na feen xa rabira ɛ ma, Moyaba mangan Balaki yi fe ɲaxin naxan falama, e nun Beyori a dii Balami mɔn a yabi naxan na. Ɛ sigan naxan ti keli Sitimi yi han Giligali taani, na feen xa rabira ɛ ma alogo ɛ xa Alatalaa tinxin wanle kolon.”
6N fama nanse ra n yii Alatala yɛtagi, n yi n xinbi sin Ala matexin bun? N xa fa, nxu nun saraxa gan daxine ba? E nun ɲinge diin ɲɛɛ kedenne ba?
7Alatala konton wuli wuyaxine rasuxɛ ba? Ture saraxan naxan gbo xude wuli wuli wuyaxine igen xa ba? N na n ma dii singen soɛ a yii n hakɛne saren na ba? Diin naxan minixi n fatini, na findɛ niin xunbaan na yulubine fe ra ba?
8Adamadina, a bata a yita i ra naxan fan, Alatala naxan maxɔdinma i ra: Tinxinyaan liga, hinanna yi rafan i ma, i yi sigan ti i ya Ala xɔn yɛtɛ magodoni.
9Alatala a xui raminima taan muxune ma, xaxilimana a xinla ratinma nɛn. Ɛ tuli mati falan na naxan yamaan yulubine saranna ralixi e nun naxan a fe ragidixi.
10Nafunla naxan sɔtɔxi a ɲaxin na na mɔn muxu ɲaxine banxine kui ba, e nun ligase tinxintaren naxan dangan nafama?
11N luyɛ n mi a fe saran na kanna ra ba, naxan sikeli tinxintaren nawalima se liga se dɛfetaren naxanye bɛnbɛli kui?
12Taan nafulu kanne gbalon ligama, a muxune wulen falama. E dɛɛn yanfan tima.
13Nanara, n tɔrɔn nagodoma nɛn i ma, n yi i kala i yulubine fe ra.
14I tan, i dɛgema nɛn i mi lugo. Kamɛni i kuiin bɔrɔxɔma nɛn. I sena ndee ramarama nɛn, koni sese mi luma. I na naxan namara, n na kalama nɛn yɛngɛni.
15I seen sima nɛn, koni i mi a xabama. I oliwi turen bama nɛn, koni i mi a turen nawalima. I manpa bogi igen bama nɛn, koni i mi a minma.
16I Manga Omiri a sariyane nan suxuma e nun Manga Axabi a denbayaan misaale birin, i bira e kawandi xuine fɔxɔ ra. Nanara, n halagin nagidixi i ma, n na i ya muxune findima nɛn gele ma feen na e nun yagina siyane tagi.