Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tana bona Joshua te tonikama tua, a Lord te bosa vania, “Ighoe to tonikama tua, me subo mua na pari te ghani gekau lagavulei gekau loghoi.
2Na vure tara liona sono gekara loghoi didira na pari na Philistia mana Geshur.
3Tana bubulo didira na Canaan - Na pari te vuni tana daidari Shihor, na vovokani Egypt, me tona longa me va sara tana vovokana i Ekron, - rana lima na vunaghi haba ni vure ni Philistia tara vunaghi pungisighi na komu sule Gaza, mi Ashod, mi Ashkelon, mi Gath maia Ekron, Mana didira na pari na Avvite te ghanaa mua,
4gekau lagavulea makau lavia, na pari raini didira na Canaan, kolua nia didira Sidon, me tona haliu longa va i Aphek va tana i vovoka ni Amor.
5Ma didira na pari na Gibal maia na lei ghotu ni Lebanon m tona ghalagha te vuni Baal-gad sarana na i Hermon me va sara i hebo-hamath.
6Na lei ghotu te vuni Lebanon me va sara i Misrephoth, maia na pari udolu didira na Sidon. “Inau ku ghuru kehaa na vure tana lei pari raini geke vanira rana Israel gekara loghoi te vaghaa tu vetenagho nia.
7Na lei ke vania tua ana Israel, mo ko tuvalighi ighobudira ara hiua na kema mai na levuna na kemana Manasseh.”
8Na levuna na Kemana Manasseh maia na Kema dira Reuben ma Gad tara lavi sokoa tua na tunuvadra tana levu uluna Jordan, Moses nina tinoni lutu God te iki vahera tua.
9Didira na bubulo te vuni tanaKabara ni beti Aroer, me lavia na komu i ghobina gorge, va tana namata Medeba me va sara Dibon.
10Me lavi udolui na lei komu dira na Amorites te vunaghi ga Sihon me Vunagh i Heshbon, me tona haliu me sara tana vovoka ni Ammon.
11Mi Gilead tana bubulo ni Geshur mi Maacah, mana ghotu Hermon mi Bashan udolu me va sara i Salecah.
12Mana bubulo ni Bashan te vunaghi ga Og na Vunaghi me vunaghi i Ashtaroth mi Edrei. Gaia na sosokodira naRahait, a Moses te te veitotoghoni kolura me ghuru kehara tua.
13Hau va, mana lei dale Israel tara mua tangomana gekar ghuru kehara na vure ni Geshur mi Maacah, mara tona haliu so na kabu koluadira me sara mai tana bongi taeni.
14Moses te mua tunuvara nia siki pari na kemana Levi. Tughua keri, te vaha Lord te bahura nia tuna, natunuvadira ke mai tua tana kere Sukaghi ta vuvungana na bela ni Sukagi vania Lord God ni Israel.
15Moses te vahera na lei bona raini vanira na lei binaboli tana kemana Reuben.
16Didira na bubulo te vuni Aroer, tana kabaana na beti Arnon Gorge, (mana komu sule ighobuna Gorge) me va sara tana nanata Medeba.
17Me lavighi ghua Heshbon mana le komu sule tana nanata – Dibon, Bamoth-Baal, Beth-baal-meon.
18Jahaz, Kedemoth, Mephath

19Kiriathaim, Sibmah, Zereth-shahar tana ghotu mana nanata ipari.
20Beth-peor, tana sughi i Pisgah, mi Beth-Jeshimoth.
21Nina pari Reuben ke lavighi ghua na lei komu sule tana nanata mana kinakabuna udolu Sihon. Sihon didira na vunaghihali na Amorite te vunaghi i Hesbon, ma Moses te labu matea kolura nia na lei vunaghi ni Media-Evi, Rekem, Zur, Hur ma Reba-na lei dale vunaghi tara kabu tana bubulo keri mara nia tona kolu Sihon tana veitotoghi.
22Na lei dale Israel tara matea ghua Balaam dalena Beor. Balaam te logo tidalo me sukaghi vaho gara rughuhoru ni veitotoghoni.
23Na beti Jordan te vaughilalaa i boko na koekobe vanira na emana Reuben. Mana lei komu sule mana lei komu pile ilokana na bubulo eni tara vahera gekara loghoi na lei binaboli tana kemana Reuben.
24Moses te tuvalighi na lei bona rain vanira na lei inaboli tana kemana Gad.
25Na tunuvadira te vuni Iazer, maia na lei komusule ni Gilead, maia na pilena na pari ni Ammon, me va sara tana komusule ni Aroer i paleva bokona vassoo Rabbah.
26Me ghoi vuni Heshbon me va sara Ramath-Mizpeh mi Betonim, e ghoi vuni Mahanaim me va sara Lo-debar.
27Mi tana boboko, Beth-haram, Beth-nimrah, Succoth. Zaphon, kolua nia na kinakabuna udolu Sihon na vanaghihali ni Heshbon. Na beti tina Jordan na ririti boko, me tona longa me va sara tana kolo i Galilee.
28Na lei komu sle mana lei kou tan bona eni tara vahera na lei binaboli gekara loghoi tana kemana Gad.
29Moses te tuvalighi na lei bona raini vanira na levuna na Kemana Manasseh.
30Didira na bubulo te vuivuniMahamaim me va sara i Bashan, maia na diki Kinakabuna Og na vunaghihali, maia e ono hangavulu na kumusule ni Jain i Bashan.
31Me lavia ghua na levuna Gilead, maia na komu sule Ashtaroth mi Edrei, nina komu ni vunaghi Og, na vunaghihali. Na lei bona udolu raini tara vahera na lei dalena Makir, gaia na dalena Manasseh.
32Gaighi raini na lei bona Moses te tuvalira nia tana bona te ghanaa mua tana nanata Moab, me halavu tana eti tina. Jordan pala uluna Jericho.
33Hau va, Moses te musa vaherana unuva tana pari nakemana Levi, na pukuna a Lordna God ni Israel, agaia tua didira na logho te vaghaa te bahura tua.