Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma vure ni Israel tara mua kabu taonia na vatei hevei oli vania Yahweh. Ma sakai na tinoni na ahana Achan te gitoi na lei totobo keri, ge rutu ngangata Yahweh vanira na vure ni Israel. Achan na dalena Carmi, tana vinavahuhuna Zabdi mana vikena Zerah na kemana Judah.
2Na balu nina tinoni Joshua te nira vetena i Jericho gekara va vaevane polopolo tana komu i Ai na paleva uluna Bethel, lilighina na komu Beth-Aven.
3Mi tana bona tara oli mai, gaira tara bosa vania Joshua te vagha eni, “E mua sakai sule na komu vaghana, me ke vulea rua pe tolu na togha itatada kara haurakea. Me mua manada ighita udolu ka tona.”
4Keri ke, me kaekagena tolu na togha ni malaghai Joshua te nira vetena gekara va veitotoghoni kolura na lei mane tana komu keri, mana lei malaghaina na komu keri tara lagavulera.
5Na lei malaghai ni Ai tara ghuru tonara didira na malaghai rana Israel, vuivuni tana mataula ni peovatuna na komu mara va nira sara ta sakai na ghotu tara gheli vatu iga. Mi tana bona tara va nira sara tana ghotu keri, na vure ni Ai tara matera tolu hangavulu ono rana lei malaghai Israel. Keri ke rana vure ni Israel tara kubolu didira na ghanaghana/liopatu, mara mataghu.
6Joshua mana lei nina mane nagho ni Israel tara rosighi didira na pupulu tana bona tara rongovia eni, ra talea iga didira na dikalio. Ra dali ravuni na uludira, mara malu horui na uludira inaghona na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh, poghotao/kolitao horu ritini na nulavi.
7Ma Joshua te ngangaraha dato vania God me ghaghua, “?Yahweh, ighoe na vunaghi pungisira rana vure, ivei tea go lavi halavughai mai tana beti tina Jordan, mo taladira na taba ni vure Amor gara mateghai? E uto vulea va ge kai kabu vamua levuna na beti Jordan.
8Lord, u mua ghilala na hava ku bosaa, na pukuna rana ghamami na levunimate tara lagavuleghai mara ghuruolighai tua.
9Ma ge rana vure ni Canaan mara balu tinoni tara ghanara tana komu ini kara rongovia eni ke, igeva kara ghurughai makara labu pisu mateghai. Me ke ghaghua iga eni ke, mi geva ke subo na vure koehorua na ahamu te habadato. Keri ke mo ko hangaghai.”
10Ma Yahweh te bosa vania Joshua, “Ko tughuru dato! ?Ivei tea go kolitao/poghotao tana pari te vagha eni?
11Na vure ni Israel tara palugha, ra diua nigua na baubahu. Ra gitoi na lei totobo tu bosai gekau talukehai vaniu. Ra mua gitoi vamua, ra nighi pego, mara poloi so ta didira na lei totobo lologho.
12Keri te vagha ge na vure ni Israel tara mua laga vulera ghamiu na levunimate. Rana Israel tara sama sanira na pukuna ighau heghemiu tau nea gau sodoa na totoro eni. Ma keri te vagha ge ighau udolu kau mate. Kau mua kere taghalaghinighi na lei totobo tau gitoi ke, mi nau ku mua kabu kolughau!
13“Ko tughuru mo ko tona itadira na vure, ma kara marabura ghua tana matagu. Ko tughunitatea nigua na kokokoe te vagha eni, ‘Israel, inau a Yahweh, nimiu na God. Iropo kau mai tagua, na pukuna na balu totobo tau talui so itamiu tu bosai gekau kerei taghalaghinighi. Makau pangotighi so ke, makau mua lagavulera na ghamiu na levunimate.
14Iropo roropo na lei kema udolu kau mai tagua, taonia sopa kemamiu. Mi nau ku tuhua na kema vagana te ghana iga na tinoni te gonia na hahi eni. Me ke taonia ghua sopa vike ni kema, mi nau ku tuhua hei na vike ia te hahi. Sopa binaboli tana lei sopa vike kara mai, mi nau ku tuhua na binaboli te kabu iga na hahi. Mana sosoko sopa tinoni tana binaboli keri kara mai sakai ma sakai.
15Ma tinoni ku tuhua ke, gaia keri na tinoni te holai na lei totobo tabu ini. Kau kerea gaia, kolura nia nina binaboli, maia nina na lei totobo lologho. Kau nea vania eni, na pukuna te diua nigua na baubahu tu talua vanighau me lavia mai nia maa ngangata tana Israel udolu.’”
16Tana roropo ghana Joshua te holokolura na lei sopa kema, makara mai naghona nina baebale tapole tabu Yahweh, ma Yahweh te tuhua na kemana Judah.
17Mana lei tinoni tana kemana Judah tara mai tona haliu, ma God te tuhua na vikena Zerah. Mi tana bona na binaboli tara mai tona haliu, nina binboli a Zabdi te tuhua.
18Mana binaboli udolu ta Zabdi tara mai tona haliu, ma God te tuhua Achan na dalena Carmi, a kukuana Zabdi.

19Ma Joshua te huatia Achan te vagha eni, “Kula dalegu, ko bosa utuni ani tana matana Yahweh, na God ni Israel, mo ko bosatate vaniu mai na totobo dika to gonia. Ko bei poloa gea na hava vaniu.”
20Ma Achan te bosa tughu me ghaghua, “Inau sughua tu hahi tana matana Yahweh, na God ni Israel.
21Inau tu righia sughua na tivi te uto na reireina tana matagu tara pelu haghea mai Babylon. Erua hangalatu na mavani ni/na silver, kolua nia na midi ni gold, e lima hangavulu na mavani. Gu righi gharu sughua, gu holai mu ghelivaghi nighi loka ni pari tana vale tapolegu. Na rongo na silver tu ghelivaghini horuvulei va.”
22Ma Joshua te vetenara na balu mane gekara va kene taonighi na hava te gitoi Achan. Ge ra sama va tana vale tapolena Achan mara sodoi na lei totobo te gitoi, kolui nia na silver te gheli horui vulera na balu.
23Ra holai vania mai Joshua mana vure ni Israel na lei totobo tara sodoi tana vale tapole, mara mai taluhoru tana pari tana matana Yahweh.
24Keri ge Joshua mana vure ni Israel tara hola Achan kolui nia na silver, na tivi, na gold, na lei dalena na mane mana vavine, nina lei buluka, mana lei donkey, mana lei sheep, na vale tapolena, maia na lei totobo soko te loghoi va tana boboko tara holoa nia Achor.
25Ma Joshua te bosa vania Achan, “?Na hava na pukuna go gonia va totobo totoro eni vanighai? Mi taeni Yahweh ke torogho!” Mana vure ni Israel tara peta matea Achan ma nina binaboli mara kerei na hulidira mana lei lologho.
26Ra vatorighighi na lei ovu ni vatu vuvungana Achan, mara ghanai so ritini mai taeni. Keri te vagha gara holoa nia na Boboko ni Achor, me sara so taeni. Me soko nina rutu Yahweh vanira na vure ni Israel ta nina hahi Achan.