Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adonizedek, na vunaghi haba ni Jerusalem te rongovia Joshua te lagavulera me matera na vurena Ai me matera na vunaghi haba ni komu iga, te vagha gaia te gonia vania Jericho mana nina vunaghi haba. Ma Adonizedek te pukura ghua rana vure ni Gibeon tara mabo kolura rana Israel mara nera gekara didira na seka.
2Gaia maia kulana vure tara mataghu sule ngangata tana bona tara rongovighi na lei tutugu ini, na pukuna Gibeon ke na komu te sule me subo ghua na vurena mara laga ghua na veitotoghoni.
3Keri ke na vunaghi haba Adonizedek te na hevei na rongorongo vanira va na lei vunaghi haba: Hoham ni Hebron, Piram ni Jarmuth, Japhia ni Lachish ma Debir ni Eglon.
4Me bosa vanira te vaghi eni, “U nongi ngangataghau gekau mai hanga geka veitotoghoni kolura na lei malaghai i Gibeon, na pukuna ra talukolu tua ta Joshua maia rana Israel.
5Keri ke, me lima na vunaghi haba tana kemana Amor kolura nia didira na malaghai tara mai mara talighutia Gibeon mara vuivuni ni veitotoghoni koluadira.
6Mana lei mane haba tana komu keri tara nia vetena na kokokoe vania Joshua i Gigal, mara ghaghua vania, “Ighoe na vunaghi, kau mina makau saravighai mai, kau bei sani lea ghani te vagha eni, na lei vunaghi haba tana kemana Amor tara ghanara tana lei ghotu tara talukolu tua gekara veitotoghoni kolughai.”
7Ma Joshua te lavi udolura nina lei malaghai kolura nia nina lei mane nagho ni veitotoghoni mara tonavia va Gibeon.
8Ma Yahweh te bosa vania Joshua, “Kau bei mataghunia gea. Mi nau ku idevighau gekau lagavulera, me taho siki sakai tadira ke lagavuleghau.”
9Tana bongi udolu keri Joshua kolura nia nina lei maleghai tara sania Gigal mara sakutua va i Gibeon. Mi tana puipungi rana malaghai ni Amor tara hare tana bona tara righira Joshua kolura nina lei malaghai tara mai veitotoghoni kolura.
10Yahweh te nera na lei malaghai didira na Amor ge ra ribe mara mataghunira na lei malaghai ni Israel, ge ra sama kolili vamua. Joshua ma nina lei maleghai tara labu matera subo ngangata na malaghai tana bona keri, mara ghuru kolilira taonia na halaulu va tana komu i Beth-Horon maia i Azekah mi Makkedah paleva longani.
11Tana bona tara sama horu tana ghotu na vure ni Amor, a Yahweh te nia vetena horu mai na vatu te bihi vagha na ice/kebungasi me kutu horu ivuvungadira, me subo tara mate vulea Joshua ma nina malaghai tara matera nia na isi.
12Tana dani keri Yahweh te vahera na vure ni Israel na lagavule itadira rana vure ni Amor. Ma Joshua te kokoeliulivuti vania Yahweh tana matadira na vure ni Israel me ghaghua, “Ko betoa na hina ke bei gharadu sasia mua/tughuru beto Gibon maia na vula tana boboko i Aijalon.”
13Keri ke, na hina mana vula toro tughuru beto koekobe rana Israel tara lagavule sokora ghadira na levunimate. Na tutugu eni tara gerea ta nia book Jashar. Na hina te tughuru beto ighobuni paupatuna na oka, me mua huu te vagha sakai na bongi/dani/ghaghua haia iga.
14Ma Lord te veitotoghi ni tugura rana Israel tana bongi keri. Te mua kale na bongi te vagha mi sara tana itaeni, ge Yahweh te nea te vagha keri vania siki tinoni tana bosa tughuana na nongi tana tinoni.
15Mi murina keri, Joshua ma nina malaghai ni Israel tara ghoi oli tana bona tara so kabu iga i Gilgal.
16Tara bona ni veitotoghoni e lima na vunaghi haba tara sama polo, mara va polo ilokana na vatuluma i Makkedah.
17Ma Joshua te rongovia tara sodora,
18e nia hevei nina bosa ni arevaghi vanira nina malaghai, “Kau pataa nia na vatu na matana na vatuluma, makau talura balu na mane righitaoni tana matana na vatuluma ge kara bei horu mai gea na lei vunaghi haba ini.

19Hauva bei beto iga! Kau tona haliu na ghuruadira so na levunimate makau sama pungisira mai i muri. Kau bei taladira gea makara oli tana komudira, na pukuna Yahweh dida na God te nia hevei vanighita na lagavule.”
20Keri ke, Joshua mana lei malaghai ni Israel tara tona haliu na labumateadira e lima na ovu ni malaghai, mara mua subo tana ghana olira tara tabotabo ngangata na sara oli tana komudira.
21Keri ge rana malaghai ni Israel tara ghoi oli tatavahale ta Joshua i Makkedah. Mi murina eni taho hei ke ghoi koengelera rana Israel.
22Keri ke, ma Joshua te bosa, “Kau gharadu kehaa na vatu tau pata nia na vatuluma, makau holera vaniu mai e lima na vunaghi haba kiri.”
23Keri gera hola horura mai lima na vunaghi haba ni Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish maia Eglon.
24Joshua te bosa vanira na habadira nina malaghai, “Kau mai makau turighi na luadira.” Mara goni taonia na hava te bosa vanira nia.
25Keri ke, Joshua te bosa vanira na habadira, “Kau bei mataghu me ke bei ruarua na ghanaghanamiu. Kau tughuru ngasi, na pukuna Lord ke gonighi na lei lutu ini tadira na ghada levunimate.”
26Ma Joshua te matera sasakai tadira na vunaghi haba ini me tari sasaura ra kouna e lima na ghai saravia na nulavi.
27Bona te dutu ni huu tua na hina, Joshua te nia hevei horu nina arevaghi gekara hola horui na hulidira rana vunaghi haba ini, mara sonighi lokana na vatuluma tara polo iga. Vaho ge ra vongotia na mataulana na valuluma nia na ovu ni vatu. Gaighi tara sopou iga sara itaeni.
28Tana dani vaghana so keri, Joshua e haurake udolui na komu sule Makkedah, e mate sokoa kolua nia na vunaghi haba. Taho siki sakai ke vola tana komu. E matea na vunaghi haba ni Makkedah te vagha te nea na mateana na vunaghi haba ni Jericho.
29Mi murina eni, Joshua maia rana malaghai ni Israel tara tona i Libnah, geka va suravia.
30Ma Yahweh te ghoi nia hevei so vanira na komu maia na vunaghi haba. Ra dokora, me taho hei ke ghana olia tana komu. Joshua te ghoi matea so na vunaghi haba ni Libnah te nea iga na mateana na vunaghi haba ni Jericho.
31Tughuru Libnah, Joshua ma rana Israel tara tonavia vaa i Lachish na suraviana.
32Mi lokani erua na bongi tara veitotoghoni tua ka, a Yahweh te lagalagara na lei malaghai nina Joshua gekara lagavulera na vurena na komu keri. Ra mate sokora lagavulera na vurena Lachish te vagha tara nera iga na vurena i Libnah.
33Na vunaghi haba Horam tana komu i Gezer tara mai hangara na vurena Lachish, hauva Joshua kolura nia nina lei malaghai tara mate sokora.
34Mi murina eni, Joshua kolura nina malaghai tara ghoi tona va ta sakai na komu tara holoa nia Eglon, mara talighutia mara veitotoghoni kolura na vurena na komu keri.
35Mi tana bongi ia so keri, gaira tara mate sokora na vurena i Eglon te vagha tara nera iga na vurena Lachish.
36Mi murina eni, Joshua kolura nina malaghai ta sania na komu keri, mara suravia na komu tara holoa nia Hebron.

37Gaira tara hola tughua na komu, mara mate sokora na vurena, kolua nia didira vunaghi haba, maia na lei komu pile talighutia i Hebron. Ra mate sokora na lei vurena, te vagha tara nera na vurena Eglon.
38Mi murina eni Joshua maia nina lei malaghai tara ririu pulohi va ta sakai na komu tara holoa nia Debir, mara veitotoghoni kolura.
39Mara hola tughua na komu keri, maia didira na vunaghi haba maia na lei komu pile tara dutuvia, mara mate udolura. Joshua ma nina lei malaghai tara nea taonia na hava tara nea vania na vunaghi haba ni Hebron mi Libnah.
40Ma Joshua ma nina malaghai tara lagavulera na lei vunaghi haba mana vurena na lei komu keri, rahei tara ghana tana lei ghotu, mi tana bona te dutuvia na beti Jordan, maia hei tara ghana tana bona mamaha paleva longana tara holoa nia na Negev, maia hei tara ghana tana ghotu paleva bokona, tara holoa nia na Shephelah. Mara mate sokora didira lei vunaghi haba, maia na lei tinoni nina lei komu keri, na pukuna a Yahweh, didira na God rana vure ni Israel, me liodira ge kara nea te vaghaa.
41Na bona ni pari tara holaa tughua tana bona ni veitotoghoni te vuivuni Kadesh Barnea paleva launa me sara Gaza dutuvia na tahi Mediterranean, me ghoi vuivuni Goshen me sara Gibeon i kouna na lei bona ni pari ini.
42Tana bona vaghana eni Joshua te lagavule sokora na lei vunaghi haba kolui nia didira na lei pari na pukuna Yahweh, didira na God rana vure ni Israel, me hangara tana veitotoghoni.
43Mi murina eni Joshua maia nina malaghai tara ghoi oli va i Gilgal.