Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Exodo

Exodo 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ bẽrã Bezaleelba, Aholiába, idjab̶a jũma ne o cawa b̶ea bid̶a Ãcõrẽ wua deda, maʌ̃ wua ded̶ebema sid̶a od̶ida panʌa. Ãcõrẽba jũma ãdjirãa crĩcha cawaada, ne o cawa b̶ai crĩcha sid̶a diasia idjia obi jarad̶ara biya od̶amãrẽã.–
2Maʌ̃be Moiseba Bezaleelda, Aholiáda, jũma ne o cawa b̶ea sid̶a trʌ̃sia Ãcõrẽ wua dera od̶amãrẽã. Ãdjirãba Ãcõrẽ wua dera careba o quĩrĩãsid̶aa. Maʌ̃ne Ãcõrẽba ãdjirãa ne o cawa b̶ai crĩchada diasia.
3Israelerãba Ãcõrẽ wua de od̶amãrẽã eneped̶ad̶ara Moiseba ãdjirãa jũma diasia. Baribʌrʌ israelerãba wad̶ibid̶a ewariza Ãcõrẽ de od̶amãrẽã diad̶e zebadjid̶aa.
4Maʌ̃ bẽrã jũma ne o cawa b̶earãba Ãcõrẽ wua de o panʌra idu b̶ʌd̶aped̶a Moisemaa wãsid̶aa.
5Idjía jarasid̶aa: –Puruba jũmawãyã enebʌdaa Ãcõrẽba obi b̶ʌ de pãrãni carea.–
6Maʌ̃ bẽrã Moiseba deza jaracuabisia umaquĩrãrãba, wẽrãrã bid̶a Ãcõrẽ wua de od̶i careabemada waa diarãnamãrẽã. Mãwã israelerãa waa idu diabid̶aẽ́ basía.
7Ãdjia diaped̶ad̶ara ad̶ubasia Ãcõrẽ wua de pãrãni carea.
8Maʌ̃be jũma ne o cawa b̶eaba Ãcõrẽ wua dera osid̶aa. Dji biara b̶ʌ lino wuada die edad̶aped̶a maʌ̃ wuad̶e ed̶a Ãcõrẽ nezoca bajãnebema i bara b̶ʌ zaca b̶eada oveja cara nayãna pãwãrã od̶aba, pursupursua od̶aba, purea od̶a bid̶a biya casid̶aa.
9Maʌ̃ die lino wuara ab̶ari quĩrãca b̶easia. Dji drasoara veintiocho bicaca b̶easia. Dji joub̶ʌara bicaca quĩmãrẽ b̶easia.
10Maʌ̃ die wuad̶ebemada juesuma edad̶aped̶a ãbaa cajusid̶aa joub̶ʌa b̶emãrẽã. Ab̶ari quĩrãca ãbaa cajusid̶aa dewarabema juesuma panʌ sid̶a.
11Maʌ̃ wua joub̶ʌa cajud̶aza i orro ab̶aare cincuenta cʌwʌrʌ cajusid̶aa. Maʌ̃ cʌwʌrʌra wua pãwãrã b̶ʌba osid̶aa. Dji cʌwʌrʌra daucha quĩrã tẽũ cob̶ʌsid̶aa.
13Maʌ̃be oroda edad̶aped̶a cincuenta wua jũẽbarida osid̶aa. Maʌ̃gʌd̶e cʌwʌrʌza jũẽcuasid̶aa maʌ̃ umébema wuara ab̶abe b̶ʌ quĩrãca b̶emãrẽã. Mãwã osid̶aa Ãcõrẽ dera ãnẽb̶ari cob̶ʌd̶i carea.
14Maʌ̃be wua chiwatu cara od̶ada once edad̶aped̶a drasoa joub̶ʌa cajusid̶aa dji nabema wua ʌ̃rʌ̃ ãnẽb̶ari cob̶ʌd̶i carea.
15Maʌ̃ once wua chiwatu cara od̶ara ab̶ari quĩrãca b̶easia. Dji drasoara treinta bicaca b̶easia. Dji joub̶ʌara bicaca quĩmãrẽ b̶easia.
16Maʌ̃ once wuad̶ebemada sei edad̶aped̶a ãbaa cajusid̶aa joub̶ʌa b̶emãrẽã. Dewarabema juesuma sid̶a ab̶ari quĩrãca cajusid̶aa.
17Maʌ̃ wua joub̶ʌa cajud̶aza i orro ab̶aare cincuenta cʌwʌrʌ cajusid̶aa.
18Idjab̶a bronceda edad̶aped̶a wua jũẽbarida cincuenta osid̶aa. Maʌ̃gʌd̶e cʌwʌrʌza jũẽcuasid̶aa maʌ̃ umébema wuara ab̶abe b̶ʌ quĩrãca b̶emãrẽã.
19Maʌ̃be oveja e purea od̶ada ãbaa cajusid̶aa joub̶ʌa drasoa b̶emãrẽã. Maʌ̃gʌra osid̶aa chiwatu cara od̶a wua ʌ̃rʌ̃ ãnẽb̶ari cob̶ʌd̶i carea. Maʌ̃ ʌ̃rʌ̃ dewarabema animarã e biada joub̶ʌa drasoa cajusid̶aa ãnẽb̶ari cob̶ʌd̶i carea.

20Idjab̶a Ãcõrẽ wua de carea acacia bacuruda ʌrrasid̶aa maʌ̃ba daucha ʌ̃ta catʌ pẽni carea.
21Dji bacuru ʌrrad̶a drasoara die bicaca b̶easia. Dji joub̶ʌara bicaca ab̶a ʌ̃rʌ̃ ẽsidra b̶easia.
22Dji ed̶aa b̶eira quid̶ate bara osid̶aa. Jũma Ãcõrẽ wua de carea bacuru ʌrrad̶ara mãwã osid̶aa.
23Ãcõrẽ wua de orroza veinte bacuru ʌrrad̶ada ʌ̃ta catʌ pẽsid̶aa. Maʌ̃ bacuru ʌrrad̶aza edre parata od̶a uria b̶eada umé uméa b̶ʌsid̶aa dji quid̶atera maʌ̃ne ed̶a berajud̶i carea. Mãwã orroza cuarenta parata od̶a uria b̶eara b̶ʌsid̶aa maʌ̃ bacuru ʌrrad̶ada daucha pẽ wãni carea.
27Ãcõrẽ wua de jẽdaarebemara ʌ̃mãdau b̶aebariare b̶ebadjia. Maʌ̃are sei bacuru ʌrrad̶ada ʌ̃ta catʌ pẽsid̶aa.
28Maʌ̃ awara bacuru ʌrrad̶ada umé iquid̶aza ʌ̃ta catʌ pẽsid̶aa.
29Dji quẽbʌra jũẽbari bara osid̶aa ʌ̃tʌba ed̶aa ara catʌ cob̶emãrẽã. Iquid̶aza mãwã osid̶aa.
30Jũma ãbaa ocho bacuru ʌrrad̶ada ʌ̃ta catʌ pẽsid̶aa. Maʌ̃ bacuru ʌrrad̶aza edre parata od̶a uria b̶eada umé uméa b̶ʌsid̶aa dji quid̶atera maʌ̃ne ed̶a berajud̶i carea. Mãwã jẽdaarebema parata od̶a uria b̶eara diecisei b̶ʌsid̶aa.
31Idjab̶a acacia bacuruda juesuma erasid̶aa de orroza pĩrũ omoa b̶ead̶e berajud̶i carea. Jẽdaare ʌ̃mãdau b̶aebariare bid̶a acacia bacuruda juesuma pĩrũ omoa b̶ead̶e berajusid̶aa Ãcõrẽ wua dera zarea cob̶emãrẽã.
33Orroza dji ẽsibema bacuru berajud̶ara dji de drasoa daucha b̶asia. Dji jẽdaare b̶ʌ bacuru ẽsi berajud̶ara dji de jed̶ea daucha b̶asia.
34Ãcõrẽ wua de carea bacuru ʌrrad̶ara oroba jũma bʌracuasid̶aa. Idjab̶a pĩrũ omoa b̶eara orod̶eda jũma osid̶aa. Maʌ̃ pĩrũra bacuru ʌrrad̶ad̶aa cara b̶ʌsid̶aa maʌ̃ne ed̶a bacuru erad̶ara berajud̶i carea. Bacuru erad̶ara oroba jũma bʌracuasid̶aa.
35Idjab̶a wuada osid̶aa Ãcõrẽ dejãne eatʌ jira b̶ʌd̶i carea. Dji biara b̶ʌ lino wuada edad̶aped̶a maʌ̃ wuad̶e ed̶a Ãcõrẽ nezoca bajãnebema i bara b̶ʌ zaca b̶eada oveja cara nayãna pãwãrã od̶aba, pursupursua od̶aba, purea od̶a bid̶a biya casid̶aa.
36Maʌ̃be acacia bacuruda quĩmãrẽ tẽnaped̶a oroba bʌracuasid̶aa. Maʌ̃ bacurura parata od̶a uria b̶ead̶e berajusid̶aa Ãcõrẽ dejãne ʌ̃ta nũmeanamãrẽã. Bacuruza wua jũẽbari oro od̶ada cara b̶ʌsid̶aa wua caped̶ad̶ara eatʌ jira b̶ʌd̶i carea.
37Idjab̶a dji biara b̶ʌ lino wuada edad̶aped̶a maʌ̃ wuad̶e ed̶a oveja cara nayãna pãwãrã od̶ada, pursupursua od̶ada, purea od̶a sid̶a biya casid̶aa. Maʌ̃be acacia bacuruda juesuma tẽnaped̶a dji quẽbʌd̶e oroba bʌracuasid̶aa. Maʌ̃ bacurura bronce od̶a uria b̶ead̶e berajusid̶aa Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbadamaa ʌ̃ta nũmeanamãrẽã. Bacuruza wua jũẽbari oro od̶ada cara b̶ʌsid̶aa wuara dji ed̶a wãbada jũãtrʌ jira b̶ʌd̶i carea.