Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Xɔrɔyana

Xɔrɔyana 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Bɛsalɛli nun Oholiyabi, e nun walikɛne birin, Alatala xaxilimayaan nun kolonna fi naxanye ma alogo e xa nɔ yire sariɲanxin wanle birin kɛdeni, e xa wanla fɔlɔ alo Alatala a yamarixi kii naxan yi.”
2Musa yi Bɛsalɛli nun Oholiyabi xili, e nun walikɛne birin Alatala xaxilimayaan fi naxanye ma, e nun naxanye yi waxi wanle kɛ feni.
3Isirayila kaane fa kiseen naxanye ra yire sariɲanxin ti feen na, Musa yi ne birin taxu walikɛne ra. Muxune mɔn yi fama kiseene ra Musa fɛma xɔtɔn yo xɔtɔn.
4Nayi, muxun naxanye birin yi yire sariɲanxin wanla kɛma, ne birin yi e wanle beɲin e siga,
5e fa a fala Musa xa, e naxa, “Yamaan fama se wuyaxi ra. E bata a radangu ayi. Alatala naxan yamarixi wanla kɛ feen na, a bata gbo na xa.”
6Musa yi yamarin fi mafurɛn, a xa fala yamaan daaxaden birin yi, a naxa, “Xɛmɛn nun ɲaxanla, muxu yo nama fa kiseene ra yire sariɲanxin wali feen na.” Nayi, e yi ba fɛ kiseene ra.
7Amasɔtɔ kiseen naxanye bata yi sɔtɔ ne yi wanla raɲanɲɛ nɛn.
8Walikɛ xaxilimane yi Ala Batu Bubun nafala taa dugi kuye faɲi fu ra, a mamiloxin nun a gbeela. E yi a rayabu maleka gubugubu kan sawura sɔxɔnxine ra.
9Dugine birin yi lan: a kuyan nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛn nun solomasɛxɛ, a yigbona nɔngɔnna yɛ naanin.
10E yi dugi suulun dɛgɛ e bode ra, dugi suulunna bonne fan yi dɛgɛ e bode ra.
11E yi luti mamiloxine ti dugi ratugunxine singe ra xiin dɛ kinkin na. E mɔn yi na liga a ratugunxin bonne dɔnxɛ ra xiin na.
12E yi luti tonge suulun ti taa dugi ratugunxine singe ra xiin na, e mɔn yi luti tonge suulun ti taa dugi ratugunxine firinden dɔnxɛ ra xiin na, lutine yi lanxi e bode ma.
13E yi a suxu seen xɛma daxin tonge suulun nafala, e yi dugi ratugunxi firinne xidi e bode ra suxu seene ra. Ala Batu Bubun yi findi se kedenna ra.
14E yi dugi fu nun keden nafala sii xabene ra, e findi Ala Batu Bubun xunna soon na.
15Dugi fu nun kedenne birin yi lan. Keden kuya yi nɔngɔnna yɛ tonge saxan. Keden yi gbo nɔngɔnna yɛ naanin.
16E yi dugi suulun dɛgɛ e bode ra e danna, e dugi senninna bonne fan dɛgɛ e bode ra.
17E yi luti tonge suulun ti dugi ratugunxine singe ra xiin dɛ kinkine ra, e mɔn yi luti tonge suulun ti dugi ratugunxin bonne fan dɔnxɛ ra xiin dɛ kinkine ra.
18E yi suxu se sula daxin tonge suulun nafala alogo e xa bubun xidi, a findi kedenna ra.

19E yi konton kidi magbelixine dɛgɛ e bode ra, e yi e sa bubun birin fari. E mɔn yi sube kidi faɲi gbɛtɛye fan sa na fari.
20E yi bubun xunna soon bun tiine rafala kasiya wudin na.
21Bun tiine yi kuya nɔngɔnna yɛ fu, e yigbona nɔngɔnna yɛ keden e nun a tagi.
22Bun tiin yi findi farin firinna ra e bode yɛtagi. E yi bubun bun tiine birin ti na kiini.
23E yi bun ti mɔxɔɲɛ rafala bubun yiifari fɔxɔn ma.
24E yi bundɔxɔ gbeti daxin tonge naanin nafala bun tiine xa. Bun ti yo bun ti, bundɔxɔ firin. Farin firinne yi sɔti bundɔxɔne kui.
25E yi bun ti mɔxɔɲɛ ti Ala Batu Bubun kɔmɛn fɔxɔni,
26e nun bundɔxɔ gbeti daxin tonge naanin, bun ti yo bun ti, bundɔxɔ firin.
27E yi bun ti sennin ti bubun xanbin na sogegododen binni.
28E mɔn yi bun ti firin sa a fari bubun xanbi ra tongonne ma.
29Bun ti firin yi ti e bode xɔn mɛnni. E yi xidi e bode ra keli laben na han e xun tagi. Tongon firinne birin yi ti na kiini.
30Nayi, bun ti solomasɛxɛ yi ti na e nun bundɔxɔ fu nun sennin. Bun dɔxɔ firin yi lu bun tiine birin bun.
31E yi kasiya wudi gaalane rafala: suulun yi lu bubun fɔxɔ kedenna bun tiine suxu seen na,
32suulun yi lu bode fɔxɔn ma, suulun yi lu bubun xanbi binna ma sogegododen binni.
33Gaalan tagi xiin bun tiine ma, na yi rafala gaalan kedenna ra alogo a xa keli bubun fɔxɔ kedenni siga han bubun bode fɔxɔna.
34E yi xɛma yilɛnlɛnxine sa bun tiine ma. E yi gaalane so yinle rafala xɛmaan na. E yi xɛma yilɛnlɛnxine sa gaalane ma.
35E yi kankiraan yɛ masansan taa dugin nafala gari mamiloxin nun a gbeela ra, e yi a rayabu maleka sawura sɔxɔnxine ra.
36E yi a singan kasiya sɛnbɛtɛn naanin na xɛma yilɛnlɛnxine yi saxi naxanye ma. E yi xɛma singan seene ti e ma. E yi sɛnbɛtɛnne ti bundɔxɔ gbeti daxi naanin kui.

37Dugi sɔxɔnne yi dɛ raxidi taa dugin nafala bubun so dɛɛn na gari mamiloxin nun a gbeela ra.
38E yi sɛnbɛtɛn suulun gbɛtɛye rafala dugin xa e nun a singan seene. E yi xɛma yilɛnlɛnxine sa sɛnbɛtɛnne xuntagine ma, e bundɔxɔ sula daxi suulun nafala e xa.