Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yɛtɛ sɔtɔɛ

Yɛtɛ sɔtɔɛ 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Besaleli, Oholiyabu, nun wali fanyi rabae, Alatala bara xaxili fanyi fi naxee ma, alako e xa hɔrɔmɔlingira wali birin naba ki kolon lɔnni fanyi ra, nee wali suxu nɛ alɔ Alatala a yamari ki naxɛ.
2Munsa naxa Besaleli, Oholiyabu, nun wali fanyi rabae xili, Alatala bara xaxili fanyi fi naxee ma, naxee nu bara a ɲanige e xa na wali raba.
3Munsa naxa hadiya birin so e yi ra, Isirayilakae naxee baxi sɛrɛxɛ ɲanigexi ra e xa hɔrɔmɔlingira tife xa fe ra. Gɛɛsɛgɛ yo gɛɛsɛgɛ, e nu hadiya gbɛtɛ sɔtɔma.
4Na wali fanyi rabae naxa keli e xa walie dɛ i, alako e xa hɔrɔmɔlingira wali gbansan naba.
5E naxa a fala Munsa bɛ, «Ɲama fama hadiya naxee ra, a gbo wali bɛ, Alatala naxan yamarixi.»
6Na kui Munsa naxa yaamari fi, yi xibaaru xa rayensen yonkinde kui, «Mixi naxa wali sɔnɔn hadiya xa fe ra, naxan bama hɔrɔmɔlingira tife ra.» Ɲama naxa na xui rabatu, e mu fa na hadiya mɔɔli ra sɔnɔn.
7Se naxee nu bara ba, nee nu nɔma wali raɲɔnde a fanyi ra.
8Wali fanyi rabae naxa hɔrɔmɔlingira ti suwa dugi fu ra, a gɛrɛ daaxi, a bulu daaxi, nun a gbeeli. E malekɛe sawurɛ masɔxɔ a ma a tofan ki ma.
9Dugi birin kuya nɔngɔn mɔxɔɲɛn nun solomasaxan, e igbo nɔngɔn naani. E kuyɛ nun e igboya lan.
10E dugi suuli dɛgɛ e boore ra, e dugi suuli gbɛtɛ fan dɛgɛ e boore ra. Na kui na dugi fu bara findi dugi firin na.
11E gɛsɛ gɛrɛ daaxi dɛgɛ na dugi singe dɛ kiri ma, a nun na dugi firin nde dɛ kiri ma.
12E gɛsɛ tongo suuli dɛgɛ na firinyi dɛ kiri ma alako e birin xa lan e boore ma.
13E suxuse tongo suuli yailan xɛɛma ra, na dugi firinyie ralan e boore ra na suxusee ra. Na nan a niya hɔrɔmɔlingira findi dugi keren na.
14E dugi fu nun keren sɔxɔ si xabe ra, naxee Ala xa hɔrɔmɔlingira makotoma.
15Dugi keren kuya nɔngɔn tongo saxan, a igbo nɔngɔn naani. Na dugi fu nun kerenyi birin lan nɛ.
16E dugi suuli dɛgɛ e boore ra, e findi dugi keren na. Na dugi senni naxee luxi, e fan dɛgɛ e boore ra.
17E gɛsɛ tongo suuli dɛgɛ na dugi singe ra, a nun na dugi firin nde ra.
18E suxuse tongo suuli yailan wure gbeeli ra, na dugi firinyie ralan e boore ra na suxusee ra. Na nan a niya na birin findi dugi keren na naxan Ala xa hɔrɔmɔlingira makotoma.

19E makotose gbɛtɛ yailan yɛxɛɛ kontonyi kiri ra, naxan soxi a gbeeli ra. E makotose gbɛtɛ yailan peremui kiri ra.
20E kasiya wuri xaba xebenyie ra hɔrɔmɔlingira tima naxee ra.
21Kankan kuya nɔngɔn fu, a igbo nɔngɔn keren nun a tagi.
22Suxuse firin lu hɔrɔmɔlingira xebenyi birin ma e kafuma e boore ma naxee ra.
23Xebenyi mɔxɔɲɛn nan ti hɔrɔmɔlingira yirefanyi ma.
24Sanbunyi gbeti daaxi tongo naani nan sa na xebenyi mɔxɔɲɛn bun ma, xebenyi keren, sanbunyi firin. E lu xebenyi suxusee fɛ ma.
25Xebenyi mɔxɔɲɛn nan ti hɔrɔmɔlingira kɔɔla fan ma,
26a nun e sanbunyi gbeti daaxi tongo naani, xebenyi keren, sanbunyi firin.
27Xebenyi senni nan ti hɔrɔmɔlingira xanbi ra sogegorode mabiri.
28E xebenyi firin yailan tuxuie bɛ hɔrɔmɔlingira xanbi ra,
29naxee fuge nun labe lanma e boore ma, e xiri fuge ra se digilinxi ra. Na tuxui firinyi yailan na ki nɛ.
30Na birin lanxi xebenyi solomasaxan nan ma, a nun e sanbunyi gbeti daaxi fu nun senni, xebenyi keren, sanbunyi firin.
31E wuri suuli yailan kasiya wuri ra, hɔrɔmɔlingira xebenyie tima naxee ma. Suuli rawali sɛɛti ma,
32suuli rawali boore sɛɛti ma, suuli rawali hɔrɔmɔlingira xanbi ra sogegorode mabiri.
33Wuri naxan lu a tagi, na dangi xebenyie nan xun ma, a keli sɛɛti singe a sa dɔxɔ boore ra.
34Na xebenyie, nun na wurie, nun se digilinxie wuri so naxee kui, na birin maso xɛɛma nan na.
35E suwa dugi yailan gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, nun a gbeeli ra. Malekɛ sawurɛe dɛgɛ na ma, a tofan ki ma.
36A gbaku kasiya wuri naani ma naxee masoxi xɛɛma ra, e tixi gbeti sanbunyie ma. Suxuse naxee dugi xirima wurie ma, nee fan maso xɛɛma ra.

37E suwa dugi gbɛtɛ yailan gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, nun a gbeeli ra hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra. E a masɔxɔ a fanyi ra, a xa tofan.
38E a gbaku wuri suuli ma naxee yailanxi kasiya wuri ra, e masoxi xɛɛma ra, e tixi gbeti sanbunyie ma. Suxuse naxee dugi xirima wurie ma, nee yailanxi wure gbeeli ra.