Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kessaabaa

Kessaabaa 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Hegaa gishshau, Baxaali7eeli, Oholi7aabinne Xoossaa Dunkkaaniyaa keexxana mala GODAI eraa immin, luxida asai ubbai GODAI azazidoogaadan ubbabaa oottana” yaagiis.
2Hegaappe guyyiyan, Muusee Baxaali7eela, Oholi7aabanne GODAI dumma eratettaa immidoogeeta oosuwaa oottanau yaana koyiya ubbaa xeesidi shiishshiis.
3SHiiqidaageeti Israa7eela asai Xoossaa Dunkkaaniyaa oottanau ehiido imo ubbaa Muuseppe ekkidosona. Qassi asai ba dosan coo immiyo imotaa maallado maallado gujji gujjidi ehiyoogaa aggibeenna.
4Yaatin Xoossaa Dunkkaaniyaa oottiya erai kumido asai ubbai bantta oosuwaa wottiishshidi,
5Muusa hagaadan yaagidosona; “Asai GODAI azazido oosuwaayyo koshshiyaagaappe keehi dariyaagaa ehiiddi de7ees” yaagidosona.
6Yaagin Muusee dunkkaanidosan de7iya asaassi hagaadan yaagidi azaziis; “Naa77antto ai attumaasikka ai maccaasikka Xoossaa Dunkkaaniyaa oosuwaassi immiyoobaa immanau ehooppo” yaagin, asai ehiyoogaa aggi bayiis.
7Aissi giikko, eti ehiido imotai ooso ubbaa oottanau gididi palahees.
8Oosuwaa oottiyaageetu giddoppe hiillaa dariyaageeti ubbati liiqo liinuwaappenne salo milatiya, ochcha teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappe dadettida tammu magalashotuppe Xoossaa Dunkkaaniyaa giigissidosona. He magalashotu bolli bollaara issi hiillai kiruubetu misiliyaa sikkiis.
9Magalashoti ubbai issi likke gididi, geesai laatamanne hosppun wara; gomppai 4 wara.
10Ichchashu magalashota issippe gattidi sikkidosona; qassi hankko attida ichchashu magalashotakka etadan oottidosona.
11Issippe gattidi sikkido magalashotuppe issi magalashuwaassi wurssetta gaxan salo milatiya carqqiyaappe siireta medhdhidosona. Qassi issippe gaitetti sikettida hankko magalashuwankka hegaadan oottidosona.
12Eti issippe gaittida issi magalashuwaa bolli ishatamu siireta, qassi issippe gaittida hankko magalashuwaa bollikka ishatamu siireta medhdhidosona. He siireti ubbaikka issoi issuwaassi baazzan de7oosona.
13Hegaappe guyyiyan, worqqaappe ishatamu qapheta medhdhidosona. Medhdhidi Dunkkaanee issuwaa gidana mala, he magalashotu gaxaa gaxaa he qaphetun oittidosona.
14Xoossaa Dunkkaaniyaa bollaara kammiyo dunkkaaniyaassi tammanne isiini magalashota deeshshaa agoziyaappe daddidosona.
15Tammanne isiini magalashotikka issi likke; issi issi magalashuwaa geesai hasttamu wara, gomppai oiddu wara.
16Ichchashu magalashota issi baggaara, usuppun magalashota qassi hankko baggaara gattidi sikkidosona.
17Hegaappe guyyiyan, gatti sikkido magalashotuppe issi magalashuwaa gaxan ishatamu siireta medhdhidosona. Qassikka gatti sikkido hankko magalashotuppe wurssetta magalashuwaa gaxan ishatamu siireta medhdhidosona.
18Naa77u baggaara de7iya magalashota gattidi issi Dunkkaane oottanau nahaasiyaappe ishatamu qapheta medhdhidosona.

19Hegaappe guyyiyan, dunkkaaniyaa kammanau dorssa orggiyaa calaa zo7o qalamiyan yeggi kessidoogaa giigissidosona; qassi a bollaara kammanau irppaniyaa giigissidosona.
20Xoossaa Dunkkaaniyaa xagaagiyoobata sitti giida guuganttaappe kessidosona.
21Issi issi xagaagiyau geesai tammu wara; gomppai issi waranne bagga.
22Issi issi xagaagiyaassi issuwaa issuwaara gatti oittiya naa77u marata medhdhidosona. Xoossaa Dunkkaaniyaa xagaageta ubbaakka hegaadan oottidosona.
23Xoossaa Dunkkaaniyaayyo tohossa baggaara laatamu xagaageta medhdhidosona.
24Medhdhidi issi issi xagaagiyaayyo naa77u gedeta, muleera oitamu gedeta biraappe giigissidosona.
25Xoossaa Dunkkaaniyaayyo huuphessa baggaara laatamu xagaageta medhdhidosona.
26Medhdhidi issi issi xagaagiyaayyo naa77u gedeta, muleera oitamu gedeta biraappe giigissidosona.
27Xoossaa Dunkkaaniyaayyo guyye gaxan arggo baggaara usuppun xagaageta medhdhidosona.
28Xoossaa Dunkkaaniyaa guyye gaxan de7iya zoozetuyyo naa77u xagaageta giigissidosona.
29Ha naa77u zoozetun de7iya xagaageti xaphuwaappe xeeraa gakkanaashin daabula gididi biidi, xeeran issi sagaayuwan geli oiqettidosona. Eti naa77aikka hegaadan hanidosona.
30Hegaa gishshau, issi issi xagaagiyaayyo garssaara naa77u naa77u gedeti de7oosona; muleera hosppun xagaagetinne biraappe oosettida tammanne usuppun gedeti de7oosona.
31Qassi eti guuganttaappe hiraqota kessidosona; Xoossaa Dunkkaaniyaayyo issi bagga miyyiyan de7iya xagaagetuyyo ichchashu hiraqota,
32qassi hankko bagga miyyiyan de7iya xagaagetussi ichchashu hiraqota giigissidosona. Hegaadankka, Xoossaa Dunkkaaniyaayyo guyye arggo baggaara wurssetta gaxan de7iya xagaagetuyyo ichchashu hiraqota medhdhidosona.
33Giddo hiraqoi xagaagetussi giddo ginaara, ha gaxaappe ya gaxaa gakkanau kantti kiyanaadan oottidosona.
34Xagaageta worqqan sheeshshidi, hiraqoti aadhdhiyo sagaayota worqqaappe medhdhidosona; qassi hiraqotakka worqqan sheeshshidosona.
35Salo milatiya, ochcha teera milatiyaanne, shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe issi magalashuwaa oottidosona. He magalashuwaa bolli issi hiillai kiruubetu misiliyaa sikkiis.
36Magalashuwaayyo oiddu tuussata guuganttaappe giigissidi, worqqan sheeshshidosona. Yaatidi worqqa kaqqiyoogeeta etayyo giigissidosona. Qassi tuussata essiyo oiddu gedeta biraappe medhdhidosona.

37Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo penggiyaassi salo milatiya, ochcha teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe dadettidaagaa, xilppiyaa alleeqissiyaagan magalashuwaa giigissidosona.
38Qassi eta kaqqiyo ichchashu tuussata, kaqqiyo ballaara de7iyaageeta medhdhidosona. Tuussatu gumbbotanne qachchiyoogeeta worqqan sheeshshidosona. Qassi eta gedeta ichchashatakka nahaasiyaappe medhdhidosona.