Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - שְׁמֹות

שְׁמֹות 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה יהוה׃
2ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה׃
3ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר׃
4ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים׃
5ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשת אתה׃
6ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא׃
7והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אתה והותר׃
8ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם׃
9ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת׃
10ויחבר את חמש היריעת אחת אל אחת וחמש יריעת חבר אחת אל אחת׃
11ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית׃
12חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אחת אל אחת׃
13ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את הירעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד׃
14ויעש יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת עשה אתם׃
15ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת׃
16ויחבר את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד׃
17ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על שפת היריעה החברת השנית׃
18ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להית אחד׃

19ויעש מכסה לאהל ערת אלים מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה׃
20ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים׃
21עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד׃
22שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן׃
23ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגב תימנה׃
24וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו׃
25ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים׃
26וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד׃
27ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים׃
28ושני קרשים עשה למקצעת המשכן בירכתים׃
29והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת׃
30והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד׃
31ויעש בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחת׃
32וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה׃
33ויעש את הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה׃
34ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתם עשה זהב בתים לבריחם ויצף את הבריחם זהב׃
35ויעש את הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים׃
36ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף׃

37ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם׃
38ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת׃