Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Buka Rughuhoru

Buka Rughuhoru 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Ma Bezalel ma Oholiab maia na lei mane te vahera na manaha mana ghilala a Yahweh, na goniani na lei totobo tana Vaevale tapole tabu te vaghaa te bosaa Yahweh.”
2Ma Moses te bosa vanira Bezalel ma Oholiab ge koro vuivunia na lutu, kolura nia na lei mane te vahera na manaha Yahweh.
3Ma Moses te vahera na lei totobo tara nighi hevei na vure, ge kara goni sokoa nia na Vaevale tapole tabu. Mi tana tughu puipungi na vuresubo tara holai mai soo didira dolo sakai vamua tara hevei tua.
4Hauva, na lei mane lutu tara tughuru sania na lutu mara va padapada kolua Moses,
5mara bosa vania, “Itaeni te subo vuleghaitua na lei totobo kai goni sokoa nia na lutu te vaheghai Yahweh ge kai lutua.”
6Keri ge Moses te nia hevei na bosa, mana bosa eni te talighutia na komu, “Kau beto tua na holaana mai siki totobo itaeni! E subo vulea tua na lutu na lei totobo tau holai mai tua.” Mana vure tara beto na holaani mai didira na dolo.
7Didira na kolukolu te au vulea na goni soko udoluana nia na lutu.
8Na vuivuni gaira na lei mane tara manahana na vauvau, tara vauhighi ara hangavulu na selo nia na ghalo malebo. Ma sakai tadira na lei mane lutu te vaguvagui me sukighi ga na totoghalena na cherubim nia na ghalo te ghioghio, me boibongi me sisi.
9Na selo kiri te sakai na vata vamua na daroni mana halavuni, e vitu na ghoto na daroni ma sakai a ghoto na halavuni.
10Me lima itadira tara suki kolui geke sakai vamua na tivi daro, mara ghoi nei ghua iga ara lima.
11Mara gonighi e lima hangavulu na ringi nia na tivi ghioghio mara pasulaghinighi va tana sosokoni na selo daro.
12Me lima hangavulu na ringi tana diki selo te kaekage va tana ringi tana ruani na selo.
13Vaho ge ra gonighi e lima hangavulu na halili nia na gold te kekeli i sodu mi sodu, ge kara kaulaghinighi va tana ringi tana sosokoni erua na selo. Mi kakeri, na Vaevale tapole tabu te talukolu vamua ta sakai na tivi.
14Mi tana vouvotuna na Vaevale tapole tabu tara saroa nia, ara hangavulu sakai na tivi sule tara gonighi nia na vuvulu ni goat.
15Na tivi raini te sakai na vata vamua na daroni mana halavuni, e vitu na ghoto mana levu lima na daro, ma sakai na ghoto na halavu.
16Na lei mane lutu tara suki kolui ara lima na tivi ta sakai, mara nei ghua iga ara ono ge ke ruani.
17Vaho ge ra gonighi ara lima hangavulu na ringi nia na tivi, mara talui va tana sosokoni erua na selo sule.
18Ma gaira tara gonighi ghua e lima hangavulu na halili nia na bronze te kekeli i sodu mi sodu. Geke tabe kolu ngasilighi tana sosokoni erua na selo. Mara nea te vaghaa keri sasarona te talukolu te vaghaa sakai vamua na selo sule.

19Vaho, gaira tara ghoi gonighi ghua erua na sasarona vania na vouvotu. Na diki tara gonia nia na ghuighuli ni sheep mane te sisi, me ruani tara gonia nia na ghuighuli ni maumanu te malebo.
20Mana kokorasana na Vaevale tapole tabu, tara gonia nia na kilova tana ghai tara vatua nia acacia tana matenagho mi buritina.
21Na daroni te dato erua na ghoto mana levu lima, mana levu lima na halavu.
22Mara gonighi erua na sodu ni ghai ge ke pasukolu va ta sakai na kilova. Ma gaighi udolu na lei kilova tara nea iga te vaghaa.
23Ma gaira tara gonighi erua hangavulu na kilova mara talui tana paleva i launa, ge ke tabe ngasilighi,
24kolui nia e vati hangavulu na tuani nia na silver, kara nighi tughuru.
25Ma gaira tara gonighi ghua erua hangavulu na kilova vania i paleva longana na Vaevale tapole tabu,
26maia e vati hangavulu na tuani nia na silver, erua vania sakai na kilova.
27Mi tana paleva bokona na Vaevale tapole tabu tana buritina, tara gonighi ga e ono na kilova.
28Mara gonighi ghua erua na kilova ge kara tugai erua na piu i buriti.
29Ma gaighi erua na kilova raini tara talukolu ngasilighi te vuni i pari tana pukuni me sara i kokou ta sakai na ringi, ge vaghaa sakai vamua te vuni i kokou me sara ipari. Mara gonighi erua raini, tango sakai erua na piu i buriti.
30Ma vania i paleva bokona tara gonighi e alu na kilova, kolui nia e hangavulu ono na pukuni nia na silver, kara nighi tughuru, erua vania sakai na kilova.
31Vaho ge ra gonighi ara lima na ghai daro ge kara piti kolui nia na kilova i paleva launa.
32Mara gonighi ghua e lima vania i longana, me lima vania i bokona.
33Me lima na ghai daro vania ighobuni na kilova ilevu mi levu te vuni isodu me sara i sodu.
34Mana kilova mana ghai daro tara poroi nia na gold. Mana ringi tara tabe kolui nia na ghai daro tara gonighi nia na puku ni gold.
35Mana vokovoko ilokana na Vaevale tapole tabu tara gonia nia na tivi pura te malebo, ara vaguvagua nia na totoghalena na cherubim tara sukia nia na ghalo ghioghio, me boibongi me sisi.
36Mana vokovoko eni tara kaulaghinia va tana vati na halili tara gonighi nia na gold, tara kaulaghinighi tana kouni e vati na bere. Na bere na ghai tara vatua nia acacia mara poroi nia na gold, tara tughuru tana vati na piu tana pukuni tara gonighi nia na silver.

37Vaho ge ra ghoi gonia ghua sakai na vokovoko vania na mataulana na Vaevale tapole tabu. Tara gonia nia na tivi pura te malebo, mara vaguvagu nia na ghalo ghioghio, mana boibongi, mana sisi.
38Na vokovoko eni tara taria nia e lima na halili va tana kouni e lima na bere, mara vaguvagu mara kabei na kouni nia na gold, me lima na pukuni tara tughuruvaghinighi ga, tara gonighi nia na bronze.