Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Kisim Bek

Kisim Bek 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Bikpela i bin givim gutpela save long Besalel na Oholiap wantaim olgeta man i save pinis long mekim olkain wok, na ol inap wokim olgeta samting bilong haus sel bilong God. Olsem na ol dispela man tasol i mas wokim olgeta samting olsem Bikpela i bin tok.”
2Bihain Moses i singautim Besalel na Oholiap na olgeta man Bikpela i bin givim gutpela save long ol. Na ol man i laikim tumas long mekim wok, ol i kam na Moses i tokim ol long kirapim wok.
3Na Moses i givim ol dispela man olgeta samting ol Israel i bin bungim bilong wokim haus sel bilong God. Na olgeta moning ol manmeri bilong Israel i wok yet long bringim ol samting ol i laik givim long God olsem ofa.
4Ol wokman bilong haus sel i lukim ol dispela samting na ol i lusim wok bilong ol yet
5na i kam tokim Moses olsem, “Ol manmeri i bringim planti samting tumas. Ol samting inap pinis bilong mekim olgeta wok Bikpela i bin tokim mipela long mekim. Na planti samting bai i stap nating.”
6Orait Moses i salim tok i go long olgeta manmeri long kem olsem, “Yupela manmeri i no ken bringim moa ol samting bilong wokim haus sel bilong God.” Ol i harim dispela tok na ol i no bringim moa ol samting.
7Olgeta samting ol manmeri i bringim pinis em inap tru long mekim olgeta wok bilong haus sel na i winim mak, na sampela i stap nating.
8Olgeta wokman i save tru long wok, ol i wokim haus sel bilong God. Ol i wokim haus sel long 10-pela bikpela hap laplap. Ol i kisim gutpela naispela laplap na ol i bilasim long retpela na blupela tret ol i wokim long gras bilong sipsip. Na ol i samapim piksa bilong ol ensel long olgeta laplap.
9Longpela bilong wan wan laplap em inap 12 mita na bikpela bilong em inap 2 mita na olgeta laplap i wankain mak tasol.
10Ol i samapim 5-pela laplap wantaim bilong skruim i go longpela na ol i samapim ol arapela 5-pela laplap olsem tasol.
11Na ol i wokim sampela ring long blupela laplap bilong joinim tupela bikpela laplap.
12Ol i pasim 50 ring long arere bilong namba wan laplap na ol i mekim wankain pasin tasol long arere bilong namba 2 laplap.
13Na ol i wokim 50 huk gol na joinim tupela bikpela laplap wantaim long dispela ol huk, na i kamap olsem wanpela laplap tasol.
14Na ol i wokim wanpela bikpela laplap bilong karamapim haus sel. Ol i wokim dispela long 11-pela laplap ol i bin wokim long gras bilong meme.
15Longpela bilong wan wan laplap em inap 13 mita na bikpela bilong ol em inap 2 mita, na olgeta i wankain tasol.
16Ol i samapim 5-pela wantaim na i kamap wanpela longpela laplap. Na ol i mekim olsem tasol long narapela 6-pela laplap.
17Na ol i pasim 50 ring laplap long arere bilong namba wan laplap na 50 long arere bilong namba 2 laplap.
18Na ol i wokim 50 huk bras bilong pasim tupela laplap wantaim. Olsem na tupela laplap i kamap olsem wanpela bikpela laplap tasol.
19Bihain ol i wokim narapela karamap bilong haus sel long skin bilong sipsip man ol i bin penim long retpela pen. Na ol i wokim namba 3 karamap long skin bilong bulmakau bilong solwara. Em bilong putim antap long namba 2 karamap.
20Ol i wokim ol bun bilong haus sel long diwai akas.
21Longpela bilong olgeta pos bilong bun, em inap 4 mita na ol hap diwai bilong pasim pos inap 66 sentimita.
22Ol i katim ol pos longpela liklik, bilong pos i sanap insait long bokis bilong strongim bun. Na ol i katim olgeta pos olsem tasol.
23Ol i wokim 20 bun bilong banis bilong hap saut na wokim 40 bokis silva bilong sanapim ol bun, na tupela bokis i stap aninit long wanpela wanpela bun bilong banis bilong strongim as bilong pos.
25Na ol i wokim 20 bun bilong banis bilong hap not
26na ol i wokim 40 bokis silva bilong strongim as bilong ol pos.
27Na ol i wokim 6-pela bun bilong banis bilong baksait bilong haus sel long hap san i go daun.
28Na ol i wokim tupela bun bilong banis bilong kona bilong baksait bilong haus sel.
29Ol i joinim dispela tupela bun bilong kona long daunbilo i go antap olgeta. Ol i mekim olsem long tupela kona.
30Olsem na long baksait i gat 8-pela bun na 16 bokis silva bilong strongim ol bun bilong banis. Tupela bokis silva i stap aninit long olgeta bun wan wan.
31Na ol i wokim sampela longpela plang long diwai akas bilong pasim banis. Ol i wokim 5-pela bilong pasim banis long hap saut na 5-pela bilong banis long hap not na 5-pela bilong banis long baksait long hap san i go daun.
33Dispela ol plang bilong pasim namel long ol banis, ol i katim longpela inap long mak bilong banis stret.
34Na ol i karamapim ol bun bilong banis long gol na pasim sampela ring gol long olgeta pos wan wan bilong holim ol dispela longpela plang bilong pasim banis. Na ol i karamapim dispela ol plang tu long gol.
35Na ol i wokim wanpela naispela bikpela laplap bilong hangamapim insait long haus sel. Na ol i bilasim long tret ol i bin wokim long blupela na retpela gras bilong sipsip. Na ol i samapim piksa bilong ol ensel long dispela laplap.
36Na ol i wokim 4-pela pos long diwai akas bilong hangamapim dispela bikpela laplap. Na ol i karamapim ol pos long gol na putim ol huk gol long ol pos. Na ol i wokim 4-pela bokis silva bilong sanapim ol pos.
37Na ol i wokim naispela bikpela laplap bilong dua bilong haus sel. Na ol i samapim gut bilas ol i wokim long olkain tret na long tret ol i wokim long blupela na retpela gras bilong sipsip.
38Na ol i wokim 5-pela pos na pasim ol huk long ol bilong hangamapim laplap. Na ol i kisim gol na karamapim het bilong pos na ol ba bilong joinim ol pos. Na ol i wokim 5-pela bokis bras bilong sanapim ol pos.