Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Exodo

Exodo 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Busa si Bezalel ug si Oholiab ug ang matag usa ka tawo nga gihatagan ni Yahweh sa kahanas ug katakos nga masayran kung unsaon pagbuhat ang mga buluhaton sa pagtukod sa balaang dapit mao ang mobuhat sa buluhaton sumala sa tanang gisugo ni Yahweh.”
2Gipatawag ni Moises si Bezalel, si Oholiab, ug ang matag usa ka hanas nga tawo kansang kaalam naggikan kang Yahweh, ug si bisan kinsa nga natandog ang kasingkasing nga motabang ug mobuhat sa buluhaton.
3Gihatag ni Moises kanila ang tanang mga halad nga gidala sa mga Israelita alang sa pagtukod sa balaang dapit. Nagpadayon gihapon sa pagdala ang mga tawo sa kinabubut-on nga mga halad matag buntag ngadto kang Moises.
4Busa nangabot ang tanang hanas nga mga tawo nga nagtrabaho didto sa balaang dapit.
5Misulti ang mga trabahante kang Moises, “Ang katawhan nagdalag sobra kay sa gikinahanglan sa pagbuhat sa buluhaton nga gisugo kanato ni Yahweh.”
6Busa nagsugo si Moises nga wala nay si bisan kinsa nga anaa sulod sa kampo ang magdala ug dugang nga mga halad alang sa pagtukod sa balaang dapit. Unya mihunong na ang katawhan sa pagdala niini nga mga gasa.
7Paigo na ang anaa kanila nga mga kasangkapan alang sa tanang buluhaton.
8Busa ang tanang mga hanas nga tawo diha kanila mao ang nagtukod sa tabernakulo lakip ang napulo ka tabil nga hinimo sa pinong lino ug linubid nga asul, tapul, ug pula nga may hulagway sa kerubim. Gibuhat kini ni Bezalel, ang hanas kaayo nga tawo.
9Ang gitas-on sa matag tabil 20 ka cubit, ang gilapdon niini upat ka cubit. Ang tanang tabil managsama lamang ang gidak-on.
10Gisumpaysumpay sa pagtahi ni Bezalel ang lima ka tabil, ug mao usab ang iyang gibuhat sa laing lima ka tabil.
11Naghimo siya ug galong nga asul sa kilid sa tumoy sa unang hut-ong sa tabil, ug naghimo usab siya ug sama niini sa ikaduhang hut-ong sa tabil.
12Gibutangan niya ug 50 ka mga galong ang unang hut-ong sa tabil ug 50 usab ka mga galong sa kilid sa tumoy sa ikaduhang hut-ong sa tabil. Busa nagtugbang ang mga galong.
13Naghimo siya ug 50 ka kaw-it nga bulawan ug gisumpay ang duha ka mga tabil aron maporma ang tabernakulo.
14Naghimo si Bezalel ug napulo ug usa ka mga tabil gikan sa balahibo sa kanding aron iatop sa tabernakulo.
15Ang gitas-on sa matag tabil 30 ka cubit, ug may gilapdon nga upat ka cubit. Managsama ang gidak-on sa napulog usa ka tabil.
16Gisumpaysumpay niya sa pagtahi ang lima ka tabil ug ang laing unom ka tabil usab.
17Naghimo siya ug 50 ka mga galong sa kilid sa tumoy sa unang hut-ong sa tabil, ug laing 50 ka mga galong diha sa kilid tumoy sa mga tabil aron masumpay ang ikaduhang hut-ong.
18Naghimo si Bezalel ug 50 ka kaw-it nga bronse aron masumpay ang duha ka hut-ong sa tabil ug maporma kining tolda.

19Naghimo siya ug atop sa tabernakulo gikan sa panit sa laking karnero nga tinina ug pula, adunay lain pang atop sa maayong panit nga ibutang sa ibabaw niini.
20Naggabas si Bezalel ug mga tabla gikan sa kahoy nga akasya alang sa tabernakulo.
21Ang gitas-on sa matag usa ka tabla napulo ka cubits, ug 1/2 ka cubits ang gilapdon niini.
22Ang matag usa ka tabla adunay duha ka kahoy nga ugsok aron masumpaysumpay kini. Gibuhat niya kini sa tanang tabla sa tabernakulo.
23Sama niini ang pagbuhat niya sa mga tabla: 20 ka mga tabla alang sa habagatang bahin.
24Nagbuhat si Bezalel ug 40 ka sukaranan nga plata alang sa mga tabla. Adunay duha ka sukaranan ang matag usa ka tabla aron pagsumpay niini.
25Alang sa ikaduhang bahin sa tabernakulo, sa amihanang bahin, naggabas siya ug 20 ka mga tabla
26ug 40 ka sukaranan nga plata niini. Ang matag usa ka tabla adunay duha ka sukaranan, sa sunod na usab nga tabla, hangtod sa uban pang mga tabla.
27Alang sa luyo sa tabernakulo sa kasadpan, naggabas si Bezalel ug unom ka mga tabla.
28Naggabas usab siya ug lain pang duha ka tabla alang sa mga eskina sa likod sa tabernakulo.
29Kini nga mga tabla nagbulagbulag sa ilalom, apan gisumpay sukad sa ubos hangtod taas nga sangko sa usa ka liningin. Gihimo niya ang sama niini sa duha ka mga eskina.
30Adunay walo ka mga tabla, uban sa mga sukaranan nga plata niini. Adunay 16 tanan ka mga sukaranan, tagduha ka sukaranan sa matag usa ka tabla.
31Naghimo usab si Bezalel ug pangbabag gikan sa kahoy nga akasya—lima alang sa mga tabla sa usa ka bahin sa tabernakulo,
32lima alang sa mga tabla sa laing bahin sa tabernakulo, ug lima ka mga pangbabag alang sa luyo nga bahin sa tabernakulo didto sa kasadpan.
33Gipalapas niya paghimo ang pangbabag sa tungatunga nga bahin sa mga tabla aron mosangko sa isig ka tumoy.
34Gihaklapan niyag bulawan ang mga tabla. Gihimoan niya kini ug bulawan nga liningin aron kasal-opan sa mga pangbabag, ug gihaklapan niyag bulawan ang mga pangbabag.
35Naghimo si Bezalel ug mga tabil sa linubid nga asul, tapul, ug pula, ug pino nga lino, nga binurdahan ug kerubim, gibuhat kini sa hanas nga tighimo.
36Naghimo siya ug upat ka haligi sa kahoyng akasya aron kabitan sa mga tabil, ug gihaklapan niya kini ug bulawan. Naghimo usab siya ug mga kaw-it nga bulawan alang sa mga haligi, ug gibutangan niya kini ug upat ka sukaranan nga plata.

37Naghimo siya ug tabil alang sa ganghaan sa tolda. Hinimo kini sa linubid nga asul, tapul, ug pula, gamit ang pino nga lino, gibuhat kini sa usa ka tigburda.
38Naghimo usab siya ug lima ka mga haligi sa tabil nga may kaw-itanan. Gihaklapan niyag bulawan ang mga tumoy ug ang mga hikot niini. Ang lima ka sukaranan hinimo gamit ang bronse.