Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 36

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1“Pea naʻe toki ngāue ʻa Pesalili mo ʻAholiapi, mo e tangata loto poto kotoa pē, ʻaia naʻe ʻai ki ai ʻe Sihova ʻae poto mo e ʻiloʻanga, ke nau ʻilo ke ngaohi ʻae ngaahi ngāue kehekehe kotoa pē ki he ngāue ʻoe fale tapu, ʻo fakatatau ki he meʻa kotoa pē naʻe fekau ki ai ʻe Sihova.”
2Pea naʻe ui ʻe Mōsese ʻa Pesalili, mo ʻAholiapi, mo e tangata loto poto kotoa pē, ʻaia kuo tuku ki hono loto ʻe Sihova ʻae poto, ʻio, ʻaia kotoa pē kuo langaʻi ia ʻe hono loto ke haʻu ki he ngāue ke fai ia:
3Pea naʻa nau maʻu ʻia Mōsese ʻae meʻaʻofa kotoa pē, ʻaia naʻe ʻomi ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ki he ngāue ʻoe fale tapu, mo hono ngaohi. Pea naʻa nau kei ʻomi kiate ia ʻae meʻaʻofa ʻi he pongipongi kotoa pē.

4Pea naʻe haʻu ʻae kau tangata kotoa pē, naʻe fai ʻae ngaahi ngāue kotoa pē ʻoe fale tapu, ʻo haʻu taki taha ʻae tangata mei he ngāue naʻa ne fai;
5Pea naʻa nau lea kia Mōsese, ʻo pehē, “ʻOku ʻomi ʻe he kakai ʻae meʻa ʻoku lahi hake noa pē ki he ngāue ʻoku fai ni, ʻaia naʻe fekau ʻe Sihova ke ngaohi.”
6Pea naʻe fekau ʻe Mōsese, pea naʻa nau fekau ke fanongonongo ki he potu kotoa pē ʻoe ʻapitanga, ʻo pehē, “Ke ʻoua naʻa kei fai ha teuteu meʻaʻofa ʻe ha tangata pe ha fefine ki he fale tapu.” Ko ia naʻe taʻofi ai ʻae kakai ʻi he fetuku.
7He ko e meʻa kuo nau maʻu, naʻe lahi ia ki he ngāue kotoa pē ke ngaohi, pea naʻe toe.

8Pea ko e tangata loto poto kotoa pē ʻiate kinautolu naʻa nau fai ʻae ngāue ʻoe fale fehikitaki, naʻa nau ngaohi ʻae puipui ʻe hongofulu ʻoe tupenu tuʻovalevale, mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho: naʻa ne ngaohi ʻaki ia ʻae ngaahi selupimi ʻoe ngāue fakapotopoto.
9Ko hono lōloa ʻoe puipui ʻe taha ko e hanga ʻe nimangofulu ma ono, pea ko hono laulahi ʻoe puipui ʻe taha ko e hanga ʻe valu: pea naʻe fua tatau pe ʻae puipui kotoa pē.
10Pea ne fakamaʻu ke fakataha ʻae puipui ʻe nima: pea ko hono puipui ʻe nima ʻoku toe naʻa ne fakamaʻu ke fakataha.
11Pea ne ngaohi ʻae ngaahi kavei lanumoana, ʻi he kapa ʻoe puipui ʻe taha mei he hokoʻanga ʻi he fakamaauʻanga: pea naʻe fai pehē ʻi he kapa kituʻa ʻoe puipui ʻe taha, ʻi he hokoʻanga ʻo hono ua.
12Naʻa ne ngaohi ʻae kavei ʻe nimangofulu ʻi he puipui ʻe taha mo e kavei ʻe nimangofulu ʻi he kapa ʻoe puipui, ʻaia naʻe ʻi he hokoʻanga ʻo hono ua: naʻe fakamaʻu ʻaki ʻae kavei ʻae puipui ʻe taha ki he taha.
13Pea naʻa ne ngaohi ʻae fakamaʻu koula ʻe nimangofulu, ʻo ne fakahoko ʻaki ʻae fakamaʻu ʻae puipui ʻe taha ki he taha: pea naʻe hoko ia ko e fale fehikitaki pe taha.

14Pea naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi puipui fulufuluʻi kosi ke ʻaofi ʻaki ʻae fale fehikitaki: naʻa ne ngaohi ʻae puipui ʻe hongofulu ma taha.
15Ko hono lōloa ʻoe puipui ʻe taha ko e hanga ʻe onongofulu, mo hono lau lahi ʻoe puipui pe taha ko e hanga ʻe valu: naʻe fua tatau pe ʻae puipui ʻe hongofulu ma taha.
16Pea naʻa ne fakamaʻu ʻae puipui ʻe nima ke taha pe, mo e puipui ʻe ono ke taha pe.
17Pea ne ngaohi ʻae kavei ʻe nimangofulu ki he kapa ʻi ʻolunga ʻoe puipui ʻi he hokoʻanga, mo ne ngaohi ʻae kavei ʻe nimangofulu ki he kapa ʻoe puipui ʻaia ʻoku ne hoko ki hono ua.
18Pea ne ngaohi ʻae fakamaʻu palasa ʻe nimangofulu ke fakamaʻu fakataha ʻae faletupenu ke taha pe ia.

19Pea ne ngaohi ʻae meʻa fakapulonga ki he fale fehikitaki ʻaki ʻae ngaahi kili ʻoe sipitangata tukukula, mo e meʻa fakapulonga ʻe taha ʻi ʻolunga ʻi ai, ko e kili ʻoe pasia.

20Pea ne ngaohi ʻae ngaahi laupapa ki he fale fehikitaki ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi ke tuʻu tonu.
21Ko hono lōloa ʻoe laupapa ʻe taha ko e hanga ʻe uofulu, mo hono lau lahi ʻoe laupapa ʻe taha ko e hanga ʻe tolu.
22Naʻe ua hono mui ki he laupapa ʻe taha, pea tatau pe hono mamaʻo ʻoe taha ki he taha: pea naʻa ne fai pehē pe ki he ngaahi laupapa kotoa pē ʻoe fale fehikitaki.
23Pea naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi laupapa ki he fale fehikitaki; ko e laupapa ʻe uofulu ki he faʻahi ki tonga ke hanga ki tonga;
24Pea ne ngaohi ʻae tuʻunga siliva ʻe fāngofulu ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe uofulu; ko e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha ki hono mui ʻe ua, mo e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo he laupapa ʻe taha ki hono mui ʻe ua.
25Pea ko hono faʻahi ʻe taha ʻoe fale fehikitaki, ʻaia ʻoku hanga ki he tuliki fakatokelau, naʻa ne ngaohi ki ai ʻae laupapa ʻe uofulu,
26Mo honau tuʻunga siliva ʻe fāngofulu ko e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha, mo e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha.
27Pea ne ngaohi ʻae laupapa ʻe ono ki he potu lulunga ʻoe fale fehikitaki.
28Pea ne ngaohi ʻae laupapa ʻe ua ki he tuliki ʻoe fale fehikitaki ʻi hono faʻahi ʻe ua.
29Pea naʻe fakamaʻu ia ki lalo, pea fakamaʻu ke fakataha ia ʻi he ʻulu ʻo ia, ki he kavei pe taha: pea fai pehē pe ʻe ia ki ai ʻi he tuliki ʻe ua.
30Pea naʻe ʻi ai ʻae laupapa ʻe valu; pea ko honau tuʻunga ko e tuʻunga siliva ʻe hongofulu ma ono, naʻe ua ʻae tuʻunga ʻi lalo ʻoe laupapa kotoa pē.

31Pea naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi ʻakau fakamaʻu ʻoe sitimi; ko e nima ki he ngaahi laupapa ʻi he faʻahi ʻe taha ʻoe fale fehikitaki,
32Mo e ʻakau fakamaʻu ʻe nima ki ha ngaahi laupapa ʻoe faʻahi ʻe taha ʻoe fale fehikitaki, pea mo e ʻakau fakamaʻu ʻe nima ki he ngaahi laupapa ʻi he potu lulunga ʻoe fale fehikitaki.
33Pea naʻa ne ngaohi ʻae ʻakau fakamaʻu ʻi loto ke velo ʻi he laupapa kotoa pē mei he potu ʻe taha ʻo aʻu atu ki he potu ʻe taha.
34Pea naʻa ne ʻaofi ʻaki ʻae koula ʻae ngaahi laupapa kotoa pē, ʻo ngaohi honau ngaahi kavei ko e koula, ke velo ai ʻae ʻakau fakamaʻu, pea ne ʻaofi ʻae ngaahi ʻakau fakamaʻu ʻaki ʻae koula.

35Pea naʻa ne ngaohi ʻae puipui ʻaki ʻae lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale: pea naʻe ʻai ki ai ʻae ngaahi selupimi ʻi he ngāue fakapotopoto.
36Pea naʻa ne ngaohi ki ai ʻae pou ʻe fā ʻoe ʻakau ko e sitimi, ʻo ne ʻaofi ia ʻaki ʻae koula: ko e koula hono tautauʻanga; pea naʻa ne haka ki ai ʻae tuʻunga siliva ʻe fā.

37Pea naʻa ne ngaohi ʻae meʻa tautau ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻaki ʻae lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale, ʻoe ngāue tuitui;
38Mo hono pou ʻe nima ʻo ia, mo e ngaahi tautauʻanga: pea naʻa ne ʻaofi honau ʻuluʻi pou, mo honau ngaahi tākai ʻaki ʻae koula: ka ko honau tuʻunga ʻe nima ko e palasa ia.