Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Gôliŋwaga

Gôliŋwaga 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jerubal latu Abimelek gêdêŋ sai gêja Sikem ma kêsôm gêdêŋ êsêac to tênanê lau samob gebe
2“Atu kênac lau Sikemŋa samob gebe ‘Amac oc têmtac êwiŋ biŋ ondoc êlêlêc su, Jerubal latui 70 sênam gôliŋ amac me ŋac tageŋ ênam gôliŋ amac.’ Taêm ênam gebe amacnêm ŋatê ŋagêdô aê.”
3Tênanê lau sêjam biŋgalôm kêpi biŋ tonaŋ kêtu eŋŋa sêwiŋ lau Sikemŋa. Ma nêŋ ŋalêlôm gêwiŋ Abimelek gebe êsêac sêsôm gebe “Eŋ aêac lasiŋi teŋ.”
4Êsêac sêkôc mone silber 70 aŋga Bal-Berit nê lôm dabuŋ ma sêkêŋ gêdêŋ eŋ. Eŋ kêkôc mone tau ma gêjam ôli lau bôja-bôja to wauc-wauctêna ŋagêdô gebe sêndaŋguc eŋ.
5Go eŋ gêja tamanê andu aŋga Opra ma gêjac tama Jerubal latui 70 êndu aŋga poc teŋ ŋaô. Jerubalnê latu ŋamu Jotam taugeŋ tec gêmoa, gebe eŋ kêsiŋ tau.
6Go lau Sikem to Betmiloŋa samob jasêkac tauŋ sa sêmoa kamem dabuŋ, taŋ kêkô Sikem naŋ, ma sêkêŋ Abimelek kêtu kiŋ.
7Gêdêŋ taŋ Jotam gêŋô biŋ tonaŋ ŋawae naŋ, gêja ma kêkô lôc Garisim ŋaô to gêmôêc gêdêŋ êsêac gebe “O amac lau Sikemŋa, akêŋ taŋem aê acgom, gebe Anôtô êkêŋ taŋa amac.
8Gêdêŋ bêc teŋ ka sêsa sêja sebe sêjaliŋ nêŋ kiŋ teŋ sa, ma êsêac sêsôm gêdêŋ katêkwi gebe ‘Ôtu ma kiŋ.’
9Katêkwi gêjô êsêac aweŋ gebe ‘Amboac ondoc, oc jawi ŋoc ŋatêkwi toŋalêsi, taŋ lau sêkôc kêtu tetoc anôtôi to ŋamalac saŋa naŋ, siŋ ma janam gôliŋ amac me.’
10Ma ka sêsôm gêdêŋ jambô gebe ‘Ômôêŋ mêŋôtu ma kiŋ.’
11Mago jambô gêjô êsêac aweŋ gebe ‘Amboac ondoc, oc jawi ŋoc ŋanô ŋajam to ŋakana siŋ ma janam gôliŋ amac me.’
12Tec ka sêsôm gêdêŋ wain gebe ‘Ômôêŋ mêŋôtu ma kiŋ.’
13Mago wain gêjô êsêac aweŋ gebe ‘Amboac ondoc, oc jawi ŋoc wain, taŋ gêgôm anôtôi to ŋamalac têntac ŋajam kêsa naŋ, siŋ ma janam gôliŋ amac me.’
14Go ka samob sêsôm gedeŋ okêm gebe ‘Ômôêŋ mêŋôtu ma kiŋ.’
15Go okêm gêjô êsêac aweŋ gebe ‘Amac embe têmtac êwiŋ ŋanôgeŋ gebe jatu amacnêm kiŋ, go amêŋ aê lamu aêŋoc ajuŋ. Embe amêŋ atom, ja êsa aŋga okêm ma êniŋ kaseda aŋga lôc Lebanon.’”
16Jotam gêjac têku nê biŋ gebe “Amboac tonaŋ amac akêŋ Abimelek kêtu amacnêm kiŋ tonêm ŋalêlôm samuc ma toŋanôgeŋ me masi. Amac amoasiŋ Jerubal to nê gôlôac ŋapep ma akêŋ ŋagêjô gêdêŋ eŋ kêtôm koleŋ, taŋ eŋ gêjam naŋ, me masi.
17Taêm ênam acgom, tamoc gêjac siŋ gêjô amac ma gim tau su gebe ênam amac sa aŋga lau Midian lemeŋ.
18Mago galoc akêŋ kisa gêdêŋ tamocnê gôlôac. Amac ajac latui 70 êndu aŋga poc ŋaô ma akêŋ sakiŋwagao latu Abimelek kêtu kiŋ Sikemŋa gebe amacnêm lasitêwa teŋ eŋ.

19Amboac tonaŋ, gêŋ taŋ amac agôm galoc gêdêŋ Jerubal to nê gôlôac naŋ, embe aŋgôm tonêm ŋalêlôm samuc ma toŋanôgeŋ, go amoa totêmtac ŋajamgeŋ awiŋ Abimelek, ma eŋ êmoa totêtac ŋajamgeŋ êwiŋ amac.
20Mago embe masi, go ja êsa aŋga Abimeleknê e êniŋ lau Sikem to Betmiloŋa su. Ma ja êsa aŋga lau Sikem to Betmiloŋa e êniŋ Abimelek su.”
21Go Jotam gêc gêja jagêŋgôŋ Ber, gebe kêtêc têwa Abimelek.
22Abimelek gêjam gôliŋ Israel jala têlêac.