Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gidione egefe amo Abimelege (Gidione ea gidisedagi uda ea mano) da Siegeme moilai bai bagadega asi. Ea ame ea sosogo fi da amogawi esalu. E da ilima amane sia:i,
2“Siegeme dunu ilima amane adole ba:ma, ‘Dilima ouligisuwane esaloma:ne dilia da nowa hanabela:? Gidione egefe70da dilima ouligisu esalumu da defeala:? O dunu afadafa fawane da defeala:? Mae gogolema! Abimelege da dilia fidafa dunu. Dilia hu amola maga:me afadafa fawane hamoi galu.’”
3Abimelege ame ea sosogo fi da amo sia: Siegeme dunuma sia: dasu. Amola Siegeme dunu da Abimelege ema fa:no bobogemusa: dawa:i galu. Bai Abimelege da ilia sosogo fi dunu esalu, ilia ba:i.
4Ilia da Ba:ile gousa:su hamoi amo ea debolo diasuga, muni silifa fage 70 agoane lale, Abimelegema i. Abimelege da hamedei wadela:i hamosu dunu e fidima:ne sia:i amola, ilima amo muni i.
5E da ea ada diasu Ofala moilai bai bagadega dialu amoga asili, igi afae amo da:iya ea yolali (Gidione egefe) 70 agoane huluane medole legei dagoi. Be Youda:me (Gidione ea ufidafa mano) da wamoaligili, esalebe ba:i.
6Amalalu, Siegeme dunu huluane da gilisili, sema ouge ifa Siegeme sogega lelu amoga asili, Abimelege hina bagade ilegei dagoi.
7Youda:me da amo sia: nababeba:le, asili, Gelesime Goumi amo da:iya gado lelu, amane wele sia:i, “Dilia Siegeme dunu! Na sia: nabima! Amasea, Gode da dilia sia: nabima:bela:?
8Eso afaega, ifa huluane da gilisili, ilia hina bagade ilegema:ne gilisi. Ilia da olife ifa amoma amane sia:i, ‘Di ninia hina bagade hamoma.’
9Be olife ifa da bu adole i, ‘Hame mabu! Na fage amoga dunu ilia susuligi amo ‘gode’ amola osobo bagade dunu ilima nodomusa: laha. Be na da dili ouligisia, susuligi bu hamomu da hamedeiwane ba:mu.’
10Amalalu, ifa eno ilia da figi ifa amoma amane sia:i, ‘Di misini, ninia hina bagade hamoma.’
11Be figi ifa da bu adole i, ‘Hame mabu! Na da dili ouligisia, noga:i hedai fage bu legemu da hamedeiwane ba:mu.’
12Amalalu, ifa ilia da waini efe amoma amane sia:i, ‘Di misini, ninia hina bagade hamoma.’
13Be waini efe da bu adole i, ‘Hame mabu! Na waini hano da ‘gode’ ili amola osobo bagade dunu amo nasea hahawane ba:sa. Be na da dilia ouligisia, waini hano bu imunu hamedeiwane ba:mu.’
14Amalalu, ifa huluane da aya: gaga:nomei legei ifa fonobahadi amoma amane sia:i, ‘Di misa! Ninia hina bagade hamoma.’
15Aya: gaga:nomei legei ifa da bu adole i, ‘Defea! Dilia da dafawane na dilia hina bagade hamomu hanai galea, misa amola na ougia hagudua aligima. Dilia agoane hame hamosea, na aya: gaga:nomei legei amoda amoga lalu da gadili nenanebe ba:mu. Amola amo lalu da Lebanone soge dolo ifa huluane nene dagomu.’”
16Youda:me da eno amane sia:i, “Dilia da Abimelege hina bagade hamoma:ne ilegebeba:le, noga:i amola moloiwane hamobela:? Gidione amola ea sosogo fi da hou noga:idafa hamosu. Be dilia da amo nodone dawa:beba:le, amo hou hamobela:?
17Na ada da dili gaga:ma:ne fidili gegei dagoi. Amo mae gogolema! E da ea esalusu mae dawa:le, dili Midia:ne dunu ilima gaga:ma:ne fidili gegei.
18Be wali esoga dilia da na ada sosogo fi amo wadela:lesi dagoi. Dilia da ea mano 70 amo huluane igi afadafa da:iya medole legei dagoi. Abimelege da Gidione ea hawa: hamosu uda amo ea mano. Be e da dilia sosogo fiba:le, dilia da e Isala:ili dunu ouligima:ne, ema ilegei dagoi.

19Amaiba:le amo hou dilia da Gidione amola ea sosogo fi ilima wali eso hamoi, amo da hou noga:i amola moloi ba:sea, defea, dilia Abimelege ema hahawane galoma. Amola e da dilima hahawane ganumu da defea.
20Be amai hame galea, defea, lalu da Abimelege amoga nene, Siegeme dunu amola Bedemilou dunu nene dagoi ba:mu da defea. Amola lalu da Siegeme dunu amola Bedemilou dunu amoga nene, Abimelege amola nei dagoi ba:mu da defea.”
21Amalalu, Youda:me da ea ola Abimelege ema beda:iba:le, hobeale, asili, Bie sogega doaga:le, esalu.
22Abimelege da ode udiana amoga Isala:ili soge ouligisu.
23Amalalu, Gode da Abimelege amola Siegeme dunu ela da sia:ga gegema:ne hamoi. Ilia da Abimelege fisili, ema ha laiwane ba:i.
24Abimelege amola Siegeme dunu (ilia da Abimelege fidi amola ea dogo denesi) ilia da Gidione ea manoni 70 agoane fufuga:i. Ilia da amo wadela:i hou se iasu dabe lama:ne, Gode da ilima afafasu hou i.
25Siegeme dunu da goumi gadodili Abimelege fuga:ma:ne logo la:ididili wamoaligisu. Nowa dunu da logoga ahoanoba, ilia da amo dunu ilia liligi wamolasu. Eno dunu da amo hou Abimelegema olelei.
26Amalalu, Ga:ile (Ebede ea egefe) amola yolalali da Siegeme sogega misi. Siegeme dunu da ema fa:no bobogei.
27Ilia huluane da ilia waini sagai amoga asili, waini fage faili, waini hano hamone, lolo nasu gilisisu hamoi. Ilia da ilia ogogosu ‘gode’ ea debolo diasu amo ganodini golili sa:ili, ha:i mai, waini hano mai amola Abimelege ea hou gadele sia: dasu.
28Ga:ile da amane sia:i, “Ninia hou da adi houla:? Ninia abuliba:le Abimelege ea hawa: hamosala:? E da nowala:? E da Gidione ea mano fawane. Sibale da ea sia: naba, be ninia da abuliba:le ema fa:no bobogesala:? Dilia aowalalia eda amo Ha:imo da dilia fi muni hemosu. Ema fa:no bobogemu da defea.
29Na da dilia fi ilima ouligisu ganiaba, na da Abimelege amo sefasila:loba. Na da ema, ‘Dia dadi gagui gilisisu hahamoma! Gadili asili ninima gegema!’ na da ema sia:na:noba.”
30Siegeme moilai bai bagade ouligisu dunu amo Sibale, da Ga:ile ea sia: nababeba:le, mi hanai galu.
31Abimelege da Aluma sogega esalu. Sibale da ema adola ahoasu dunu asunasi. Ilia da ema amane sia:i, “Ga:ile (Ebede egefe) amola yolali da Siegeme moilai bai bagadega doaga:i. Ilia da di Siegeme golili sa:imu logo ga:simu.
32Amaiba:le, di amola dima fa:no bobogesu dunu amo gasia wa:legadole, moifufu ganodini wamoaligima.
33Aya hahabe, eso mabe amoga wa:legadole amola moilai bai bagadega doagala:ma. Amasea, Ga:ile amola ea dunu da dilima gegemusa: gadili ahoasea, dia ha:giwane ili fama.”
34Amaiba:le, Abimelege amola ea dunu huluane da gasia asili, Siegeme moilai bai bagadega gadili wamoaligi. Ilia da gilisisu biyadu gala hamoi.
35Abimelege amola ea dunu da Ga:ile gadili misini moilai bai bagade logo ga:su amoga lelebe ba:loba, ilia da ilia wamoaligisu sogebi fisili, wa:legadoi.
36Ga:ile da amo dunu ba:le, Sibalema amane sia:i, “Hodoma! Dunu da goumi gado fisili manebe goea!” Sibale da bu adole i, “Amo da dunu hame. Amo da baba goumia digaga:la:i fawane.”

37Be Ga:ile da bu sia:i, “Hodoma! Dunu da goumi felea gado manebegoea. Amola gilisisu eno da logo amo da ba:la:lusu dunu ilia ouge ifa amoga maha amoga manebe na ba:sa.”
38Amalalu, Sibale da ema amane sia:i, “Defea! Dia gasa fi sia: da wali habila:? Dia gasa fili, ninia abuliba:le amo dunu Abimelege ea hawa: hamosala:? sia:i dagoi. Amo dunu wali manebe da dunu dia hihini lasogoi dagoi. Di gadili asili, ilima gegema.”
39Ga:ile da Siegeme dunu gadili oule asili, Abimelege amoma gegei.
40Ga:ile hobea:i amola Abimelege da e sefasi. Dunu bagohame da moilai logo ga:su amoga fa:faginisi bagade ba:i.
41Abimelege da Aluma moilaiga esalu. Amola Sibale da Ga:ile amola yolali gadili sefasi. Amaiba:le, ilia bu Siegeme moilai amo ganodini esalumu hamedeiwane ba:i.
42Aya amoha, Abimelege da Siegeme dunu da ilia ifabi amoga masusa: dawa:i, e da amane nabi.
43Amaiba:le, e da ea dunu afafane, gilisisu udiana hamone, ifabi ganodini wamoaligili, ouesalu. E da Siegeme dunu moilaiga gadili manebe ba:loba, e da ea wamoaligisu fisili, ili medomusa: misi.
44Abimelege amola ea gilisisu da hehenane, moilai bai bagade logo ga:su amo ouligimusa: ahoanoba, ea eno gilisisu aduna da Siegeme dunu ifabia esalu amoga doagala:le, huluane medole legei dagoi.
45Amo esoga ilia mae fisili gegenanu. Abimelege da Siegeme moilai amo lai dagoi. E da dunu huluane medole legele, diasu huluane mugululi, osobo amo deme amoga dedeboi.
46Be Siegeme ouligisu dunu da gasa bagade diasu amo ganodini gagili sali ba:i. Ilia da amo hou nababeba:le, hehenane gasa bagade ‘Ba:ile da Gousa:su Hamoi’ ea debolo diasu ganodini gagili sali.
47Ilia da amo debolo diasu ganodini gagili sali amo nababeba:le, Abimelege da Sa:lamoune Goumi amoga ea dunu oule asi. Amalalu, e da goaha:i lale, ifa amoda damuni, amo gisa asi. Ea dunu da amo defele hedolo hamoma:ne, e sia:i.
49Amaiba:le, dunu huluane da ifa amoda damui. Amalalu, ilia da Abimelege amoma fa:no bobogele, ifa huluane amo Ba:ile gasa bagade diasu amo ea baiga ligisili, lalu didi. Lalu da amo diasu nene dagoi. Dunu amola uda (1,000 agoane) huluane amo diasu ganodini esalu da bogogia:i dagoi.
50Amalalu, Abimelege da Dibese moilai bai bagadega asili, sisiga:le, lai dagoi.
51Amo moilai ganodini, gasa bagade diasu sedade gado gagagula heda:lebe ba:i. Dibese dunu, uda amola ilia ouligisu dunu da amoga hehenai. Ilia da golili sa:ili, logo ga:le, diasu figisu gadodafa amoga asi.
52Abimelege da amo sedade diasu gado gagagula heda:i doagala:musa: misini, e da amo logo ga:suga laluga ulagimusa: asi.
53Be uda afae da igi bagade (amoga ilia da widi goudasu) amo gududili sanasili, Abimelege ea dialuma gasa goudai.
54Amalalu, Abimelege da goi dunu (amo da Abimelege ea gegesu liligi gaguli ahoasu) amo ema misa:ne sia:ne, amane adoi, “Dia gegesu gobihei bagade duga:le gadole, na medole legemu. Dunu eno ilia da Abimelege udaga medole legei amo sia:mu na higa:i gala mabu.” Amaiba:le, amo goi da Abimelege gegesu gobiheiga sone, e bogoi.
55Isala:ili dunu da Abimelege bogoi dagoi ba:beba:le, ilia diasuga buhagi.

56Gode da agoaiwane Abimelegema dabe i. Bai e da ea yolalali 70 amo medole legeiba:le, ea ada Gidionema wadela:i bagade hamosu.
57Amola Siegeme dunu da wadela:i bagade hamobeba:le, Gode da ilima se iasu. Gidione egefe amo Youda:me da ilima gagabusu aligima:ne i, amo defele ba:i dagoi.