Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - Sudcengero

Sudcengero 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Le Gideonoskero čhavo o Abimelech geľa andro Šichem ke la dakere phrala the ke lakeri famelija. Phenďa lenge:
2“Phučen le manušendar andral o Šichem: ‘So hin feder prekal tumende? Oda, hoj eftavardeš (70) čhave le Gideonoskere te en upral tumende, abo ča jekh murš?’ Ma bisteren, hoj som tumare ratestar the ťelostar!”
3O phrala leskera dakere vakerenas savore manušenca andral o Šichem pal leste. Ola manuša kamenas, hoj o Abimelech len te ľidžal, bo peske phende: “Hino amaro phral!”
4Paľis dine le Abimelech eftavardeš (70) rupune andral o chramos lengere devleskero Baal-Berit. Ov peske ola eftavardeš (70) rupune iľa a počinďa zbujňikenge, save džanas pal leste.
5Avke geľa andro kher peskere dadeskero andre Ofra a pre jekh bar murdarďa peskere eftavardeš (70) phralen, le Gideonoskere čhaven. Ale o Jotam, le Gideonoskero nekterneder čhavo, na sas murdardo, bo pes garuďa.
6Paľis pes zgele savore manuša andral o Šichem the Bet-Millo a gele andro Šichem pašes paš o sentno dubos, kaj sas o sentno slupos, a ode ačhade le Abimelech vaš o kraľis.
7Sar pal ada šunďa o Jotam, geľa te ačhel upre pro verchos Gerizim a zorales zvičinďa: “Šunen man, manušale andral o Šichem, hoj tumen o Del te šunel avri!
8Jekhvar zgele pes o stromi, hoj peske maškar peste te len avri le kraľis. Phende la olivake: ‘Av amaro kraľis!’
9Ale e oliva phenďa: ‘Majinav te zaačhavel miro olejos, saveha požehňinav le devlen the le manušen, hoj man te hazdav upral o stromi?’
10Paľis o stromi phende le figovňikoske: ‘Av tu amaro kraľis!’
11Ale o figovňikos lenge phenďa: ‘Majinav man te zdel mire ovocjendar, save hine lačhe the gule, hoj man te hazdav upral o stromi?’
12Paľis o stromi phende le viňičiske: ‘Av a kraľin amenge tu!’
13Ale o viňičis lenge phenďa: ‘Majinav te preačhel te del miri mol, so kerel radišagos le devlenge the le manušenge, hoj man te hazdav upral o stromi?’
14Paľis savore stromi phende le kandrune stromoske: ‘Av tu amaro kraľis!’
15O kandruno stromos lenge phenďa: ‘Te man čačes kamen te pomakhel vaš tumaro kraľis, aven, garuven tumen tel miro ciňos. Te na, mi avel avri andral o kandruno stromos e jag a mi zlabarel o Libanoňike sosni!’ ”
16O Jotam mek phenďa: “Kerďan čačipnaha the pačivalones, hoj peske iľan avri le Abimelech vaš o kraľis? Ľikerenas tumen mištes ko Gideon the ke leskeri famelija? Kerďan leha avke, sar peske zasogaľinďa (zaslužinďa)?
17Bo miro dad pes marelas vaš tumende, choc leske džalas vaš o dživipen a zachraňinďa tumen le Midijanendar.
18Ale adadžives pes tumen ačhaďan pro mariben pre miri dadeskeri famelija. Murdarďan leskere čhaven, eftavardeš (70) muršen pre jekh bar. A le Abimelech, la služkakere čhas, ačhaďan vaš o kraľis upral o Šichem, bo hino tumenge famelija.

19Te adadžives kerďan pačivalones a žuže jileha le Gideonoha the leskera famelijaha, akor radisaľon le Abimelechoha a ov mi radisaľol tumenca.
20Ale te na, akor mi avel avri e jag andral o Abimelech a mi zlabarel le manušen andral o Šichem the andral o Bet-Millo. A le manušendar andral o Šichem the Bet-Millo mi avel avri e jag a mi zlabarel le Abimelech!”
21Paľis o Jotam daratar denašľa peskere phralestar le Abimelechostar a ačhiľa te bešel andro foros Beer.
22O Abimelech kraľinelas upral o Izrael trin berš.
23Paľis o Del bičhaďa nalačhe duchos maškar o Abimelech the maškar o manuša andral o Šichem, hoj te zradzinen le Abimelech.
24O Del oda kerďa, hoj te visarel pale le Abimelechoske vaš oda, hoj murdarďa le Gideonoskere eftavardeš (70) čhaven, a the le manušenge andral o Šichem, bo leske pomožinenas andre oda.
25O manuša andral o Šichem ačhade pre leste pro verchi muršen, save občorarnas dojekhes, ko predžalas pašal lende pal o drom. O Abimelech pes pal ada dodžanľa.
26Paľis avľa o Gaal, o čhavo le Ebedoskero, peskere phralenca te bešel andro Šichem a o manuša odarik leske chudenas te pačal.
27Jekhvar, sar gele pre viňica te skidel upre o hroznos a ispidenas avri e šťava, kerde hoscina a gele andro chramos peskere devleskero. Chanas, pijenas a prekošenas le Abimelech.
28Paľis o Gaal, o čhavo le Ebedoskero, phučľa: “Ko hin o Abimelech a so hin o foros Šichem, hoj leske te služinas? Hino ča o čhavo le Gideonoskero a le Zebul ačhaďa, hoj te ľidžal o foros vaš leste. Služinen le Šichemoskere muršenge, save hine o čhave le Chamoroskere! Soske majinas le Abimelechoske te služinel?
29Te uľomas me kraľis upral kala manuša, imar čirla čhiďomas tele le Abimelech. Phenďomas leske: ‘An tuha buter muršen a av pro mariben!’ ”
30Sar ada šunďa o Zebul, savo ľidžalas o foros, chalas bari choľi.
31Avke bičhaďa počoral muršen andre Aruma ko Abimelech, hoj leske te phenen: “Dikh, le Ebedoskero čhavo, o Gaal a leskere phrala avle andro Šichem a keren upre le manušen pre tute.
32Akana dža rači peskere muršenca a garuv tut andro maľi!
33Paľis tosara, sar vidňisaľola, dža pro mariben pre oda foros! Sar avela o Gaal peskere muršenca pre tute, ker leha, so ča tu kames.”
34O Abimelech ušťiľa mek odi rat savore peskere muršenca a gele pes te garuvel pašes paš o foros Šichem pro štar partiji.
35Sar o Gaal geľa te ačhel anglal e foroskeri brana, o Abimelech avelas avri peskere muršenca, save sas garude.
36O Gaal ole muršen dikhľa a phenďa le Zebuloske: “Dikh, varesave murša aven tele pal o verchi.” “Oda hin o ciňi pro verchos. Ča dičhon sar o murša,” odphenďa leske o Zebul.

37Ale o Gaal pale phenďa: “Na, čačes aven tele varesave murša pal o verchos a aver čata avel khatar o dubos le vrašcengero.”
38Paľis o Zebul leske phenďa: “Kaj hine tire bare lava? Či na phenďal: ‘Ko hin o Abimelech, hoj leske te služinas?’ Kala murša hine ola, saven avri asanďiľal. Akana dža a mar tut lenca!”
39Avke o Gaal ľidžalas le manušen andral o Šichem pro mariben pro Abimelech.
40Ale o Abimelech džalas pal leste a ov denašľa. But le Gaaloskere muršendar sas murdarde dži paš e foroskeri brana.
41O Abimelech ačhiľa andre Aruma a o Zebul čhiďa avri le Gaal the leskere phralen andral o Šichem.
42Pro dujto džives o Abimelech pes došunďa, hoj o murša andral o Šichem gele pro maľi.
43Avke iľa peskere muršen, rozulaďa len pro trin čati a bičhaďa len, hoj pes te garuvel andro maľi pašes paš o Šichem. Sar dikhle, hoj o murša aven avri andral o foros, chučile pre lende a murdarkerde len.
44O Abimelech geľa jekha partijaha anglal ke foroskeri brana a zaile la. Duj čati gele pre ola, save sas pro maľi, a murdarkerde len.
45Marenas pes calo džives a zaile o foros. Murdarde savoren odarik, calo oda foros zňičinde a rozčhide les le loneha.
46Sar o manuša, save sas andre veža paš o Šichem, pes došunde, so pes ačhiľa, denašenas andro chramos le El-Beritoskero, hoj pes te garuvel andro garudo than.
47Le Abimelechoske phende, hoj ode pes zgele savore manuša andral e veža paš o Šichem.
48Avke geľa peskere manušenca pro verchos Calmon. Androda iľa o tover, čhingerďa o konara pal o stromos, hazdňa len a thoďa peske len pro phiko. Olenge, ko sas leha, phenďa: “Oda, so man dikhľan te kerel, sigo keren the tumen.”
49Avke kerde oda the leskere manuša a džanas pal o Abimelech. Ola konara thode upral o garudo than a zlabarde len upral lende. Mule savore manuša andral e veža paš o Šichem, ajse 1 000 murša the džuvľija.
50Paľis o Abimelech geľa ko foros Tebec, ačhaďa peskere muršen pal dojekh sera a zaiľa les.
51Maškar oda foros sas zoraľi veža. Savore murša, džuvľija the savore manuša andral oda foros denašle andre. Phandle pal peste o vudar a gele upre pre strecha.
52O Abimelech avľa dži ke odi veža pro mariben. Geľa ko vudar vašoda, hoj la te podlabarel.
53Ale androda varesavi džuvľi leske čhiďa pro šero malmoskero bar a pharaďa leske o šero.
54Ov androda sigo vičinďa le terne muršes, savo leske hordinelas o zbraňi, a phenďa leske: “Le avri tiri šabľa a murdar man, hoj te na phenen pal ma: ‘Murdarďa les e džuvľi.’ ” Avke oda murš les predemaďa a ov muľa.

55Sar o Izraeliti dikhle, hoj o Abimelech muľa, savore pes visarde pale khere.
56Avke o Del visarďa pale le Abimelechoske oda, so kerďa peskere dadeske, sar murdarďa peskere eftavardeš (70) phralen.
57O Del visarďa pale the le muršenge andral o Šichem vaš oda, so kerde. Kavke avľa pre lende o prekošiben, so phenďa o Gideonoskero čhavo o Jotam.