Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HAHEMAORO TAUDIA

HAHEMAORO TAUDIA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abimelek, Ierubu-baal natuna, na Sekem ela, sinana varavarana dekediai, idia bona sinana ena iduhu taudia iboudiai e hereva henidia, eto,
2Sekem taudia iboudiai lalodia bavani, baoto “Edena namo, Ierubu-baal natuna hitu-ahui-osi iboudiai ese bae halohiamui, eiava tamona ese?” Ba laloa danu, lau na umui turiamui bona umui hidiomui.
3Bena sinana varavarana ese unu hereva iboudiai na Sekem taudia e hamaorolaidia, ia dainai; bena Sekem taudia lalodia e urava Abimelek murina amo bae raka, badina be idia na eto, Ia na ai varavaramai.
4Bena idia ese silver monidia hitu-ahui na Baal-beriti ena dubu amo e abi, e henia. Unu moni amo Abimelek ese tatau dikadia haida, asi lalodia taudia, davadia e heni, ia murinai bae raka totona.
5Bena ia ese tamana ena ruma Ofra ai ela, tadikakana hituahui-osi, Ierubu-baal natuna, e aladia mase, nadi tamona latanai. A taumuritai, ladana Iotam, e roho mauri; badina be ia na vada e komu.
6Bena Sekem taudia iboudiai bona Bete-milo taudia iboudiai na ela, Abimelek e abia dae, Sekem ena oak auna helaḡana badibadinai, edia pavapava ai e halaoa.
7Haida ese Iotam e hamaoroa, bena ia na ela, Gerisim ororona dorina ai e gini, e haroro badabada, eto, Sekem taumui e, egu hereva a kamonai, bena Dirava ese umui baine kamonai henimui.
8Nega ta au loḡora na e raka lasi, edia pavapava ta bae horoa eto. Bena idia ese olive auna e hereva henia, eto, Emai pavapava ai baola.
9A olive auna ese edia hereva e haloua, eto, Huahuagu digarana, Dirava bona taunimanima ihanamodia ḡauna, na baina rakatania, au baina biagudia a?
10Bena au ese suke auna e hereva henia, eto, Oi hari emai pavapava ai baola.
11A suke auna ese edia hereva e haloua, eto, Egu gaiho bona egu huahua namodia baina rakatanidia, au baina biagudia a?
12Bena au ese vine e hereva henia, eto, Oi hari emai pavapava ai baola.
13A vine ese edia hereva e haloua, eto, Egu vine ranuna, Dirava bona taunimanima na e hamoalediamu ḡauna, baina rakatania, au baina biagudia a?
14Bena au iboudiai ese au ginigini e hereva henia, eto, Oi hari emai pavapava ai baola. Bena au ginigini ese e haere henidia, eto,
15Bema lalomui korikori be ba horogu, emui pavapava ai ba halaogu, vada baoma, lau ikerukerugu ai laḡamui bavani; a bema lasi, Iahi na au ginigini amo baine vasi, Lebanon sida-audia baine aradia ore.
16Benaini, Ialomui korikori amo bona kara maoromaoro amo Abimelek o abia dae emui pavapava ai o halaoa readia; Ierubu-baal mai ena ruma taudia ida vada o kara namo henidia ia ese e kara namo henimuiva heḡereḡerena readia.
17Badina be tamagu na umui daimui ai e tuariva, ena mauri se laloava, Midian taudia imadia amo e hamaurimui;
18a umui ese hari dina ai tamagu ena ruma vada o tuari henia, natuna hitu-ahui osi na nadi tamona latanai vada o aladia mase, bona Abimalek, tamagu ena hesiai hahinena natuna, na Sekem taumui emui pavapava ai vada o halaoa, ia na varavaramui dainai.

19A na tomu, bema lalomui korikori amo bona kara maoromaoro amo Ierubu-baal mai ena ruma taudia ida vada o kara henidia hari dina ai, Abimelek boma moalelaia, bona ia ese umui bema moalelaimui.
20A bema lasi, lahi na Abimelek ena amo baine vasi, Sekem taumui bona Bete-milo taudia baine aramui ore; bona lahi na Sekem taumui emui amo bona Bete-milo taudia edia amo baine lasi, Abimelek baine araia.
21Bena lotam e heau, Bere ela, unuseni ai e nohova, kakana Abimelek garina e gariva dainai.
22Abimelek ese Israel e lohiaia laḡani toi.
23Bena Dirava ese lauma dikana ta e siaia, Abimelek bona Sekem taudia padadiai. Bena Sekem taudia ese Abimelek e inai henia.
24Unu amo Ierubu-baal natuna mamaruanedia hitu-ahui-osi ialadia bona raradia na tadikakadia Abimelek, e aladia mase tauna, latanai bona Sekem taudia, tadikakana ialadia ai e durua taudia, latadiai e kau.
25Bena Sekem taudia ese e bani henia, ororo doridia ai; bona una dala amo e laolaova taudia iboudiai edia kohu e dadi. A haida ese Abimelek e hamaoroa.
26Una negana ai Gaal Ebed, varavarana ida, Sekem ai e hanoho; bena Sekem taudia ese e abidadama henia.
27Idia na e vareai, edia vine imeadia anidia e gogo, bena e taolai. Bena aria e karaia; edia dirava ena dubu ai e raka vareai, e aniani bona vine ranuna e inua. Bena idia ese Abimelek e ḡonaḡonalaia.
28Gaal Ebed eto, Abimelek be daika? Ita Sekem tauda danu daidia? Ita ese ia isiaina baita lao heni a? Ina lerubu-baal natuna, mai ena hesiai tauna Sebulu ida, ese Sekem tamana Hamoro garana isiaidia bema lao heni hari namo. Dahaka dainai ita ese ia isiaina baita lao heni?
29Ina orea bama biagua, Abimelek bama abia oho. Oibe, Abimelek bama hamaoroa, bama toma “Emu tuari taudia ba hahohodia, bena ba raka lasi, ba tuari”.
30Sebulu, hanua lohiana, ese Gaal Ebed ena hereva e kamonai, bena e badu.
31Bena ia ese gwaukau taudia haida e siaidia Abimelek dekenai, Aruma ai, eto, A kamonai, Gaal Ebed mai varavarana ida vada ema Sekem: bena idia ese hanua taudia lalodia e hadikamu emu ai.
32Taunabunai, hanuaboi ai baola, oi mai emu orea taudia ida, tano paka ai ba henari.
33Bena daba matana ai ba tore isi haraḡa, hanua ba heau henia; bena ia mai ena orea taudia ida bae raka lasi bae tuari henimui negana ai, emui goada heḡereḡerena ai ba kara henidia.
34Bena Abimelek mai ena orea taudia iboudiai ida hanuaboi ai e tore isi, orea hani amo Sekem e bani henia.
35Bena Gaal Ebed na e raka lasi, hanua ikoukouna ai e gini. Bena Abimelek mai ena orea taudia ida na edia komu gabudia amo e tore isi.
36Gaal ese e itadia, bena ia ese Sebulu e hamaoroa, eto, A itaia, taunimanima haida be ororo doridia amo e hekei e maimu. Sebulu ese e haere henia, eto, Ororo laulaudia o itadiamu, itaitadia na taunimanima na heheto.

37Gaal ma e hereva, eto, A itaia, taunimanima haida na bogaragi amo e maimu, bona orea ta danu be rohe taudia edia oak auna amo e maimu.
38Bena Sebulu ese e hereva henia, eto, Harihari udumu be edeseni ai, oi oto “Abimelek be daika, bona dahaka dainai ia isiaina baita lao heni?” O dadaraidia taudia bunu, ani? Harihari ba raka lasi, ba tuari henidia.
39Bena Gaal ese Sekem taudia e gunalaidia, vada e raka lasi, Abimelek e tuari henia.
40A Abimelek ese e hahavaia; Gaal na ia vairanai e heau. Hutuma na dala ai e keto, mai berodia, ela bona hanua ikoukouna.
41Bena Abimelek na Aruma ai ma e noho; a Sebulu ese Gaal mai varavarana ida e luludia lasi, Sekem ai basie noho.
42Kerukeru, hanua taudia ma e raka lasi, tano paka ela. Abimelek e kamonai,
43bena ia ese ena tuari taudia e abidia, e haridia orea toi, tano paka ai e komu. E roha lao, hanua taudia e raka lasi ai e itadia, bena e tore isi, e ala-ala henidia.
44Abimelek mai ena orea taudia ida e heau ela, hanua ikoukouna e gimaia; a orea rua be tano paka ai vada e raka lasi taudia na e ala-ala henidia, bona e aladia ore.
45Una dina idoinai Abimelek ese hanua na e tuari henia: hanua na e abia, bona hanua taudia iboudiai na e aladia mase. Hanua na e haheḡiḡia dobi, bona damena e ḡiḡia rohoroho, hanua tanona idoinai.
46Sekem kohorona ai e nohova taudia iboudiai ese una hari e kamonai, bena idia na edia dirava ta, ladana El-beriti, ena dubu ai e didi vareai.
47Haida ese Abimelek e hamaoroa, Sekem kohorona taudia iboudiai na unuseni ai vada e hebou.
48Bena Abimelek na Salmon ororona ai e dara dae, ia bona ena orea taudia iboudiai. Bena Abimelek ese ira auta e abia, au e raku; bena au rakuraku iḡui ta e abia isi, paḡana ai e huaia. Ena orea taudia danu ia ese e hamaorodia, eto, Lauegu kara vada o itaia, heḡereḡerena mo ba karaia. A kara haraḡa.
49Taunabunai, idia iboudiai ta ta ena au ena au e raku, ena iḡui ena iḡui e hua, Abimelek murina amo e raka, edia au rakuraku na dubu habana badinai e ato kau. Bena idia ese dubu e ha-araia; taunabunai Sekem kohorona taudia iboudiai na lahi ai e mase. Idia na tatau bona hahine: iboudiai na daha ta sisivana.
50Bena Abimelek na Tebese ela, hanua na e koua heḡeḡe, bena e abia.
51Hanua lalonai na kohoro aukana ta; bena hanua taudia iboudiai, tatau bona hahine, na e heau vareai, e hekou ahu; bena kohoro guhina ai e dae.
52Abimelek na e raka kahira, kohoro e tuari henia; kohoro iduarana e raka henia kahi, baine doua eto.
53Bena hahine ta ese uit iririlaina nadina ta e tahoa dobi, Abimelek kwarana ai, kwarana koukouna e hamakohia.
54Bena ia ese eregabe tauna ta, ena kesi ihuana tauna, e boiria haraḡa-haraḡa, e hamaoroa, eto, Emu dare a veria lasi, bavalagu, taunimanima ese bae herevalaigu, baeto “Hahine ese e alaia mase”, na garina. Bena hari eregabe tauna ese e gwadaia; vada e mase.

55Israel taudia ese e itaia, Abimelek e mase, bena iboudiai e karoho, ta ta ena ruma ena ruma ela.
56Unuheto amo Dirava ese Abimelek ena kara dika davana e henia: una kara dika be tadikakana hitu-ahui-osi e aladia mase, unu amo tamana e hadikaia.
57Dirava ese danu Sekem taudia edia kara dika iboudiai idia kwaradia ai e haloudia, Iotam Ierubu-baal ena hahedika na idia latadiai e kau.