Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Gabunga

Gabunga 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taane dono ingoo go Micah nogo noho i lodo tenua gonduu o Ephraim.
2Mee ga helekai gi dono dinana, “Di madagoaa tangada ne gaiaa au bahihadu silber e mana maa lau (1,100), goe gu haga halauwa tangada deelaa. Au ne longono bolo goe guu hai di maa. Mmada, aanei nia bahihadu, ma ko au dela ne kae nia maa.” Tinana o maa ga helekai, “Dimaadua ga haga humalia laa goe, dagu dama daane!”
3Gei Micah gaa wanga nia bahihadu gi dono dinana, gei dono dinana ga helekai, “Ko au hua deenei e wanga nia silber gi Dimaadua, belee daahi di halauwa gi dee hana gi dagu dama daane. Nia silber aanei le e hai di ada balu ieidu laagau e hii gi nia silber. Dolomeenei gei au e gowadu nia bahihadu silber gi muli.”
4Gei mee gaa wanga nia bahihadu gi dono dinana. Tinana gaa kae e lua lau (200) gaa wanga gi tangada ngalua baalanga dela ne paa di ieidu laagau, gaa hii gi nia silber. Di ada deenei ne dugu i lodo di hale Micah.
5Taane deenei go Micah la dana gowaa hai daumaha i golo. Mee guu hai ana ada balu ieidu mo di ‘ephod’, gaa dongo dana dama daane e hai dana dangada hai mee dabu.
6Di madagoaa deelaa, gei Israel nogo dono king ai. Nia daangada huogodoo gu hai hua nadau mee ala e bida hiihai ginai.
7I di madagoaa hua deelaa, tama daane i digau Levi nogo noho i di waahale go Bethlehem i Judah.
8Mee ga hagatanga i Bethlehem belee halahala dono huai gowaa e noho ai. Mee gaa hana ga hanimoi gi di hale o Micah i lodo tenua gonduu o Ephraim.
9Micah ga heeu gi mee, “Goe ne hanimoi i hee?” Mee ga helekai, “Au tangada Levi mai Bethlehem i Judah. Au e halahala dagu gowaa e noho ai.”
10Micah ga helekai, “Noho i dogu baahi. Hai dagu dangada hagamaamaa mo dagu dangada hai mee dabu, gei au ga gowadu nia bahihadu silber e madangaholu di ngadau e dahi, mo oo gahu mo au meegai.”
11Tangada Levi guu donu ginai bolo e noho i baahi Micah, guu hai be tama daane ni mee.
12Micah gaa dongo a mee e hai dana dangada hai mee dabu, gei mee gaa noho i lodo di hale Micah.
13Micah ga helekai, “Gei di maa gu iai tangada Levi guu hai dagu dangada hai mee dabu, au e iloo bolo Dimaadua gaa hai nia mee gii gila humalia mai gi di au.”