Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩde gↄ̃ɛe ku, aà tↄ́n Mika.
2A ò a daɛ: Ãnusu ↄ̀aa sↄo ń basↄoo (1.100) pↄ́ wa sɛ̀ma kpã́i, kɛ́ n ade kà, má mà. Ãnusupi ku ma kĩ́iɛ. Mámɛ má sɛ̀. Ɔ̃ aà da òɛ̀: Dii báaadangu, nɛ́.
3Kɛ́ à ã́nusupi sↄ̀aa a daɛ, ↄ̃ aà dapi mɛ̀: Ma ã́nusuɛ bee dìlɛ Dii pↄ́ ũɛ, wi tã́a píò, wi ado kásaonɛ. Má ɛa kpamaɛ.
4Kɛ́ Mika ã́nusupi sↄ̀aa a daɛ màa, aà da ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa do sɛ kpà siawa, ↄ̃ à tã́a pìoɛ̀, à ado kàsaoɛ̀. Ɔ̃ wà gɛ kàlɛ Mika kpɛ́u.
5Mikapi sↄ̃ a tã́akpɛ vĩ. À sa'o'ula ń tã́aↄ kɛ̀ yãa, ↄ̃ à a nɛgↄ̃ɛe dìlɛ a sa'ona ũ.
6Gↄↄ bee Isailiↄ kía vĩo, yã́ pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃́ɛ, ↄ̃ ì a pↄ́ kɛ.
7À mↄ lè Levii bui ɛ̀waasoe ku Yuda buiↄ guu Bɛtɛlɛũ, Yuda buiↄ bùsuu.
8Ɔ̃ à fɛ̀lɛ we, àlɛ gu pↄ́ á zↄ̃lɛu wɛɛlɛ. Gↄↄ pↄ́ a bɛ zɛ́u, à kà Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeu e Mika bɛ.
9Ɔ̃ Mika aà là à mɛ̀: N bↄ má ni? A wèwà à mɛ̀: Levii buin ma ũ, ma bↄ Bɛtɛlɛũ, Yuda buiↄ bùsuuɛ. Gu pↄ́ má zↄ̃lɛu ↄ̃ málɛ wɛɛlɛ.
10Mika òɛ̀: Zↄ̃lɛmanↄ, ní gↄ̃ ma mae ũ, ma sa'ona ũ. Máliↄ fĩabonɛ wɛ̃ ń wɛ̃o ã́nusu ↄwatɛ̃ kwikwi ń pↄkasaↄ ń pↄbleao. Ɔ̃ Levii buipi wèi.
11Levii bui ɛ̀waasopi zↄ̃̀lɛ ń gↄ̃ɛpio, a gↄ̃̀ɛ̀ lá a nɛgↄ̃ɛwa.
12Mika aà dìlɛ sa'ona ũ, ↄ̃ a ku Mika bɛ màa.
13Mika mɛ̀: Má dↄ̃ kɛ́ Dii a ɛ̀fãaikɛmɛɛ sa, asa má sa'ona vĩ Levii bui ũ.