Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kitisane

Kitisane 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xɛmɛna nde yi Efirami geya yireni nun, a yi xili nɛn Mike.
2Lɔxɔna nde, a yi a fala a nga xa, a naxa, “Muxuna nde i ya gbeti gbanan wuli keden kɛmɛn tongo nɛn, i yi na kanna danga n yɛɛ xɔri, n tan nan a tongo, a n yii.” A nga yi a fala a xa, a naxa, “Alatala xa barakan sa n ma dii xɛmɛna fe yi.”
3A yi na gbetin naxɛtɛ a nga ma. A nga yi a fala a xa, a naxa, “N waxi gbetini ito dɛntɛgɛ feni Alatala xa, alogo sawurana nde xa rafala i xa gbeti raxulunxi igen na. Iki, n bata a so i yii.”
4A gbetin so a nga yii, a nga yi gbetin gbanan kɛmɛ firin tongo, a yi gbetin so wure raxulunna yii. Na yi sawurana nde rafala gbeti raxulunxin na. A yi sa a ti Mike a banxini.
5Kidena nde yi Mike konni. A bata yi batu sena nde rafala e nun suxure gbɛtɛye, a yi a dii xɛmɛ keden findi e ki muxun na.
6Na waxatini, manga mi yi Isirayila yi, birin yi a kɛnɛn feen nan ligama.
7Lewi bɔnsɔnna banxulanna nde yi Bɛtɛlɛmi taani Yuda yamanani.
8Na xɛmɛn yi keli Bɛtɛlɛmi yi Yuda yamanani, alogo a xa sa dɔxɔ yire gbɛtɛ yi. A to yi sigama, a yi sa Efirami geya yiren li, siga han Mike a banxina.
9Mike yi a fala a xa, a naxa, “I kelixi minɛn?” A yi a yabi, a naxa, “Lewi bɔnsɔnna muxun nan n na, keli Bɛtɛlɛmi taani Yuda yi, n dɔxɔde fenna nin.”
10Mike yi a fala a xa, a naxa, “Lu n konni, i findi n ma denbayana saraxaraliin na, n na i saren fiyɛ gbeti gbanan fu ra ɲɛɛn ma, e nun dugina ndee nun donsena.” Lewi bɔnsɔnna muxun na yi so a konni.
11A yi tin luyɛ Mike konni, naxan a yengi dɔxɔ a xɔn alo a diina.
12Na banxulanna yi yigiya Mike konni, a findi a saraxaraliin na.
13Mike yi a fala, a naxa, “Waxatina nde Alatala fa hinanma nɛn n na bayo Lewi bɔnsɔnna muxuna nde n konni saraxaraliyani.”